Επιλέξτε Page

Κεντρική

Radio Plays — Ραδιοφωνικό θέατρο με κομμένη την ανάσα!

Radio Plays — Ραδιοφωνικό θέατρο με κομμένη την ανάσα!

Αυτόν τον Δεκέμ­βριο, το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου παρου­σιά­ζει ένα νέο εγχεί­ρη­μα, που συν­δυά­ζει το ραδιο­φω­νι­κό θέα­τρο με την αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία και την τζαζ μου­σι­κή. Πέντε νέα ακου­στι­κά έργα, βασι­σμέ­να σε ελλη­νι­κά αστυ­νο­μι­κά διη­γή­μα­τα, γεμά­τα ανεξιχνίαστες…

Το νέο αστέρι της αστυνομικής λογοτεχνίας λέγεται Ράγκναρ Γιόνασον

Το νέο αστέρι της αστυνομικής λογοτεχνίας λέγεται Ράγκναρ Γιόνασον

Το παγκό­σμιο μπεστ σέλερ Το Σκο­τά­δι καθιέ­ρω­σε τον Ισλαν­δό συγ­γρα­φέα ως τον πιο σημα­ντι­κό εκπρό­σω­πο του σκαν­δι­να­βι­κού νουάρ τα τελευ­ταία χρό­νια. Ο παγε­ρός και σκο­τει­νός κόσμος του Ράγκναρ Γιό­να­σον ενι­σχύ­ει την τερά­στια έκρη­ξη του είδους που κατέ­κτη­σε τον κόσμο με…

Εκδοτικό πρόγραμμα, Σεπτέμβριος — Δεκέμβριος 2020

Εκδοτικό πρόγραμμα, Σεπτέμβριος — Δεκέμβριος 2020

Ενό­ψει της νέας εκδο­τι­κής περιό­δου, σας ανα­κοι­νώ­νου­με το πρό­γραμ­μά μας, που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές και αξιό­λο­γες προ­τά­σεις για μεγά­λους και μικρούς ανα­γνώ­στες, για βιβλιό­φι­λους με απαι­τή­σεις. Πρώ­τα απ’ όλα, όμως, νιώ­θου­με την ανά­γκη, να ευχα­ρι­στή­σου­με τους ανα­γνώ­στες που…

Εκδοτικό πρόγραμμα, Οκτώβριος — Δεκέμβριος 2019

Εκδοτικό πρόγραμμα, Οκτώβριος — Δεκέμβριος 2019

Φίλες και φίλοι, το πρώ­το εξά­μη­νο του 2019 έφε­ρε πολ­λές νέες δια­κρί­σεις για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη τόσο στην Ελλά­δα όσο και στο εξω­τε­ρι­κό. Προ ημε­ρών οι εκδό­σεις μας τιμή­θη­καν με το σημα­ντι­κό Βρα­βείο Ντό­σι­τεγ Ομπρά­ντο­βιτς της Σερ­βί­ας, το οποίο θα απο­νε­μη­θεί τη…

16η ΔΕΒΘ 9–12 ΜΑΪΟΥ 2019 — Πρόγραμμα εκδηλώσεων

16η ΔΕΒΘ 9–12 ΜΑΪΟΥ 2019 — Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη συμ­με­τέ­χουν στη 16η Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (9–12/5/2019) με ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα βιβλιο­πα­ρου­σιά­σε­ων και συζη­τή­σε­ων. Οι εκδη­λώ­σεις μας ξεκι­νούν την Παρα­σκευή 10/5 και ολο­κλη­ρώ­νο­νται την Κυρια­κή (12/5). Σας προ­σκα­λού­με να τις…

Ο Κολμ Τόιμπιν για την Μερσέ Ροδορέδα

Ο Κολμ Τόιμπιν για την Μερσέ Ροδορέδα

«H μαγευ­τι­κή περι­πλο­κή της Μερ­σέ Ροδο­ρέ­δα» Γρά­φει ο Κολμ Τόι­μπιν Εκτε­νές από­σπα­σμα: Σε ορι­σμέ­νες κοι­νω­νί­ες, η γλώσ­σα είναι το μέσο που περιο­ρί­ζει την εμπει­ρία. Δεν χρη­σι­μο­ποιεί­ται ούτε ως δια­κο­σμη­τι­κό στοι­χείο, ούτε ως προ­σευ­χή, αλλά ως μια στα­θε­ρά, προ­ση­λω­μέ­νη στον…

Όλγκα Τοκάρτσουκ, κατά του εθνικισμού

Όλγκα Τοκάρτσουκ, κατά του εθνικισμού

Τα τελευ­ταία χρό­νια η Πολω­νή συγ­γρα­φέ­ας έχει καθιε­ρω­θεί ως η πιο σημα­ντι­κή λογο­τε­χνι­κή φωνή στη χώρα της. Οι ειδι­κοί συμ­φω­νούν πως θα είναι μια από τις βασι­κές διεκ­δι­κή­τριες των επό­με­νων Βρα­βεί­ων Νόμπελ. Η μορ­φή της ανα­γνω­ρί­σι­μη. Φιγού­ρα μινιόν, που φορά συνή­θως μαύρα…

Τι είναι το audiobook;

Τι είναι το audiobook;

Εάν ο ελεύ­θε­ρος χρό­νος σας περιο­ρί­ζε­ται, εάν έχε­τε πολ­λές δου­λειές μέσα στην ημέ­ρα και η προ­σο­χή σας απο­σπά­ται συχνά, το audiobook ίσως απευ­θύ­νε­ται σε εσάς. Μια εφαρ­μο­γή που σπά­ει τα στε­γα­νά της παρα­δο­σια­κής ανά­γνω­σης και που ξέρε­τε ίσως και γρα­φής στο μέλ­λον, όπως…

Μεταξύ φίλων

Μεταξύ φίλων

Ο Άμος Οζ επι­στρέ­φει στις ρίζες του: στο κιμπούτς των αρχών της δεύ­τε­ρης δεκα­ε­τί­ας στη ζωή του Ισρα­ήλ. Σε μια περί­ο­δο όπου η χώρα έδι­νε μάχη για να στή­σει ένα κρά­τος πάνω στις αρχές του σοσια­λι­σμού, που δεν θα απέ­κλειε τις ανά­γκες των καθη­με­ρι­νών ανθρώ­πων. Το κιμπούτς…

Η χρησιμότητα των βιβλίων στα παιδιά

Η χρησιμότητα των βιβλίων στα παιδιά

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έρευ­να του έγκυ­ρου «World Economic Forum», τα παι­διά που μεγα­λώ­νουν σε φιλο­μα­θή σπι­τι­κά, έχουν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να ευη­με­ρή­σουν στη ζωή. Τα βασι­κά πορί­σμα­τα της έρευ­νας συνο­ψί­ζο­νται σε τρεις άξο­νες: ‑Ένα παι­δί μεγα­λώ­νο­ντας σ΄ένα σπί­τι το…

Αντρέα Καμιλέρι, οι κεραίες της εποχής μας

Αντρέα Καμιλέρι, οι κεραίες της εποχής μας

Αντρέα Καμι­λέ­ρι: Δεν είναι ντρο­πή να θέλεις να ψυχα­γω­γή­σεις τον κόσμο». Η συνοι­κία Πρά­τι δεν ανή­κει στα μέρη που προ­τι­μώ από τη Ρώμη. Κτι­σμέ­νη στις αρχές του 20ού αιώ­να, γνώ­ρι­σε μεγά­λες δόξες τον και­ρό του φασι­σμού κι από τότε θεω­ρεί­ται «καλή» περιο­χή για να κατοικεί…

Αμάντα Μιχαλοπούλου, με δικά της λόγια…

Αμάντα Μιχαλοπούλου, με δικά της λόγια…

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε την περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Η ανά­γνω­ση άλλων βιβλί­ων, ο νοε­ρός διά­λο­γος που είχα ανοί­ξει μαζί τους ΕΡ: Ποιες ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήμα­τα; ΑΠ: Αχ, όλα ήταν εύκο­λα στην…

Κωστής Γκιμοσούλης, εκ βαθέων

Κωστής Γκιμοσούλης, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Όταν έκα­να ότι έγρα­φα οι υπό­λοι­ποι με άφη­ναν ήσυ­χο. Νόμι­ζαν φαί­νε­ται ότι κάνω κάτι «σοβα­ρό». Μέσα στο κεφά­λι μου, αέρας κοπα­νι­στός. Αργό­τε­ρα με πήραν οι λέξεις και…

Ανδρέας Μήτσου, εκ βαθέων.

Ανδρέας Μήτσου, εκ βαθέων.

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής;  ΑΠ: Ίσως επει­δή από μικρό παι­δί με στέ­νευαν ασφυ­κτι­κά οι χώροι. Κι ωστό­σο έχω υψο­φο­βία. ΕΡ: Ποιες  ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήματα…

Φωτεινή Τσαλίκογλου, εκ βαθέων

Φωτεινή Τσαλίκογλου, εκ βαθέων

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής. Λόγοι ανα­πνο­ής. Από μικρό παι­δί είχα συχνά την αίσθη­ση ότι εμπο­δί­ζε­ται η ανα­πνοή μου. Πάθαι­να κάτι  σαν ασφυ­ξία. Η  γρα­φή ανέ­λα­βε να απο­τρέ­ψει, έστω στο μυα­λό μου, αυτή την αίσθηση.…