Select Page

Κεντρική

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάι­στ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας επο­χή».

Ελένα Πονιατόφσκα: Η μεγάλη κυρία των μεξικανικών γραμμάτων

Στα 85 της χρό­νια, η Μεξι­κά­να συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ελέ­να Πονια­τόφ­σκα παρα­μέ­νει μια από τις κορυ­φαί­ες πένες παγκο­σμί­ως. Έχει λάβει πολ­λά σημα­ντι­κά βρα­βεία για το έργο της που συνι­στά έναν πρω­τό­τυ­πο συν­δυα­σμό πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα όμως…

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, η φετι­νή χρο­νιά ανοί­γει για τις εκδό­σεις μας με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο προ­τάσ­σει τη…

Πωλ Μπέιτι: Η Αμερική του Τραμπ, υπήρχε πάντα

Η ορκω­μο­σία του Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ, βρή­κε τον βρα­βευ­μέ­νο με Booker Πωλ Μπέι­τι («Ο Που­λη­μέ­νος», μτφρ: Νίκος Α. Μάντης) στον κανα­πέ, εξου­θε­νω­μέ­νο από την πρό­σφα­τη περιο­δεία του στην Ινδία. Μοι­ρά­ζε­ται με πολ­λούς άλλους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες την ίδια απο­γο­ή­τευ­ση για το μέλ­λον…

Με την ομιλία της Αμάντας Μιχαλοπούλου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Οδησσού

Την Τετάρ­τη 28 Σεπτεμ­βρί­ου η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου ανοί­γει το Διε­θνές Φεστι­βάλ Λογο­τε­χνί­ας της Οδησ­σού με την ομι­λία της «Η λογο­τε­χνία και το νόη­μα της ζωής. Μια άτυ­πη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση». Η συγ­γρα­φέ­ας συμ­με­τέ­χει επί­σης τον Οκτώ­βριο (7–9/10) στο Michael Fischer…

Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι: Ο ποιητής που άνοιξε ρήγματα

Με αφορ­μή την δίγλωσ­ση έκδο­ση Λένιν του Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι (μετά­φρ­ση Αλέ­ξης Πάρ­νης), παρα­θέ­του­με ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό από­σπα­σμα από την αυτο­βιο­γρα­φία του μεγά­λου ποι­η­τή Εγώ, αυτο­προ­σώ­πως που γρά­φτη­κε το 1922. Έξι χρό­νια αργό­τε­ρα ο ποι­η­τής συνέ­χι­σε φτά­νο­ντας μέχρι και…

Αμάντα Μιχαλοπούλου: Το βιβλίο της αυταπάρνησης

Ζητή­σα­με από την Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου να μας δώσει ένα περί­γραμ­μα των σκέ­ψε­ων της. Από τι εμπνέ­ε­ται αυτό τον και­ρό, τι την ενθου­σιά­ζει και ποιες είναι οι δημιουρ­γι­κές επι­θυ­μί­ες της. Ιδού τι μας απά­ντη­σε: Από την Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου Τα τελευ­ταία χρό­νια, όταν με ρωτούν…

«Ο Γιος» του Φίλιπ Μάγιερ, τηλεοπτικό σήριαλ

Στο δεύ­τε­ρο του μυθι­στό­ρη­μα με τίτλο Ο Γιος, ένα εργα­τό­παι­δο από την Βαλ­τι­μό­ρη, ο Φίλιπ Μάγιερ, κατά­φε­ρε να συνο­ψί­σει σε μεγά­λο βαθ­μό την αιμα­το­βαμ­μέ­νη αμε­ρι­κα­νι­κή ιστο­ρία. Η συνά­ντη­ση με τον συγ­γρα­φέα έγι­νε σ’ένα μεγά­λο ράν­τσο στην κομη­τεία Χιλ του Τέξας. Το οποίο…

Οικογένεις, οι σύγχρονες Οδύσσειες

Η Ένραϊτ βυθο­σκο­πεί και δεν πλα­τιά­ζει και χάρη σε αυτή την ικα­νό­τη­τά της και το ευφυ­έ­στα­το χιού­μορ της, έχει πλή­ρη επί­γνω­ση της γελοιό­τη­τας του τρα­γι­κού. Στο κάτω-κάτω αυτοί είναι οι άνθρω­ποί μας, όσοι δεν επι­λέ­ξα­με να αγα­πή­σου­με αλλά αγα­πά­με έτσι κι αλλιώς. Είναι μια μεγά­λη συγ­γρα­φέ­ας.

Νίκος Α. Μάντης: Ο μυθοπλαστικός μου λαβύρινθος

Το νέο βιβλίο του Νίκου Α. Μάντη, έχει τίτλο Οι Τυφλοί και πρό­κει­ται να κυκλο­φο­ρή­σει 22 Μαϊ­ου. Ένα μυθι­στό­ρη­μα πολυ­ε­πί­πε­δο για τις εκδο­χές της ελλη­νι­κής τύφλω­σης. Μια αφή­γη­ση που δεν γνω­ρί­ζει όρια. Μια εξι­στό­ρη­ση ηδο­νι­κή, όπου αλλε­πάλ­λη­λοι λαβύ­ριν­θοι ανοί­γο­νται για να…

Τζέννυ Έρπενμπεκ: Οι βιβλιομανίες μου

Η Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ γεν­νή­θη­κε το 1967 στο πρ. Αν. Βερο­λί­νο. Για­γιά της ήταν η μυθι­στο­ριο­γρά­φος Χέντα Τσί­νερ, παπ­πούς της ο συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών μυθι­στο­ρη­μά­των Φρι­τς Έρπεν­μπεκ, ιδρυ­τής του περιο­δι­κού «Theater der Zeit», και πατέ­ρας της ο Τζον Έρπεν­μπεκ, φυσι­κός,…

Γιώργος Μπράμος: Η ευγένεια των ταπεινών

  Συνέ­ντευ­ξη στον Νίκο Κουρ­μου­λή Υπάρ­χει κάποιος νοη­μα­τι­κός συν­δε­τι­κός κρί­κος στα διη­γή­μα­τα του τόμου; Αν ναι, ποιος ή ποιοι είναι; Κατά κάποιον τρό­πο υπάρ­χει. Είναι άνθρω­ποι που θέλουν ένα σπυ­ρί συμπό­νιας, άνδρες που παλεύ­ουν να στα­μα­τή­σουν την φθο­ρά τους και το…

Ελένη Τσεκούρα: Τέρμα τα γκάζια

Η κου­βέ­ντα που ακο­λου­θεί, είναι μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την συγ­γρα­φέα Ελέ­νη Τσε­κού­ρα. Η συλ­λο­γή διη­γη­μά­των της με τίτλο Πίσω πόρ­τα, που θα κυκλο­φο­ρί­σει τον Μάιο, συν­θέ­τει ένα αφη­γη­μα­τι­κό σώμα ιστο­ριών που κινού­νται μετα­ξύ ονεί­ρου και πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Πότε φευ­γά­τη, πότε…

Ντάνιελ Κέλμαν: Ο κλασικός της γενιάς του

Ο κόσμος που δημιουρ­γεί ο Ντά­νιελ Κέλ­μαν στην και­νούρ­για του νου­βέ­λα με τίτλο Έπρε­πε να είχες φύγει, η οποία αγγί­ζει την ατμό­σφαι­ρα μιας ιστο­ρί­ας φαντα­σμά­των, είναι ένας κόσμος από­κρη­μνος, κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά. Το ανοί­κειο και το παρά­δο­ξο συν­θέ­τουν την άλλη όψη…

Tweet