Select Page

Κεντρική

Ελένα Πονιατόφσκα: Η μεγάλη κυρία των μεξικανικών γραμμάτων

Στα 85 της χρό­νια, η Μεξι­κά­να συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ελέ­να Πονια­τόφ­σκα παρα­μέ­νει μια από τις κορυ­φαί­ες πένες παγκο­σμί­ως. Έχει λάβει πολ­λά σημα­ντι­κά βρα­βεία για το έργο της που συνι­στά έναν πρω­τό­τυ­πο συν­δυα­σμό πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα όμως…

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, η φετι­νή χρο­νιά ανοί­γει για τις εκδό­σεις μας με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο προ­τάσ­σει τη…

Πωλ Μπέιτι: Η Αμερική του Τραμπ, υπήρχε πάντα

Η ορκω­μο­σία του Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ, βρή­κε τον βρα­βευ­μέ­νο με Booker Πωλ Μπέι­τι («Ο Που­λη­μέ­νος», μτφρ: Νίκος Α. Μάντης) στον κανα­πέ, εξου­θε­νω­μέ­νο από την πρό­σφα­τη περιο­δεία του στην Ινδία. Μοι­ρά­ζε­ται με πολ­λούς άλλους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες την ίδια απο­γο­ή­τευ­ση για το μέλ­λον…

Με την ομιλία της Αμάντας Μιχαλοπούλου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Οδησσού

Την Τετάρ­τη 28 Σεπτεμ­βρί­ου η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου ανοί­γει το Διε­θνές Φεστι­βάλ Λογο­τε­χνί­ας της Οδησ­σού με την ομι­λία της «Η λογο­τε­χνία και το νόη­μα της ζωής. Μια άτυ­πη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση». Η συγ­γρα­φέ­ας συμ­με­τέ­χει επί­σης τον Οκτώ­βριο (7–9/10) στο Michael Fischer…

Η Τζέννυ Έρπενμπεκ στις Εκδόσεις Καστανιώτη

Η γερ­μα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ εντάσ­σε­ται στον κατά­λο­γο των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη. Η αρχή γίνε­ται με το μυθι­στό­ρη­μά της Aller Tage Abend (2012) που θα κυκλο­φο­ρή­σει στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα στις αρχές του 2017 υπό τον τίτλο Η συντέ­λεια του κόσμου σε μετά­φρα­ση του…

Γιον Κάλμαν Στέφανσον: Η ποίηση της βόρειας θάλασσας

Και­ρός να γνω­ρί­σε­τε έναν κορυ­φαίο μυθι­στο­ριο­γρά­φο της ποι­η­τι­κής πρό­ζας, από την Ισλαν­δία. Δάσκα­λοι του, όπως λέει ο ίδιος, η Βισουά­βα Σιμπόρ­σκα και ο Κνουτ Χάμ­σουν. Ένας συγ­γρα­φέ­ας που εμπνέ­ε­ται από το μεγα­λείο του ωκε­α­νού, με τις ιστο­ρί­ες του να ανα­δύ­ουν την αλμυ­ρή…

Όταν η ερημιά προσπαθεί να σε αποικίσει

Το μυθι­στό­ρη­μα του Τζεφ Βαντερ­μί­ερ διεκ­δι­κεί δάφ­νες υψη­λής λογο­τε­χνί­ας και πραγ­μα­τεύ­ε­ται, σε ατμό­σφαι­ρα μυστη­ρί­ου, το ζήτη­μα της μεθο­ρί­ου, υλι­κής και πνευ­μα­τι­κής.

Οι 10 συμβουλές της Ανν Ένραϊτ

Η βρα­βευ­μέ­νη Ιρλαν­δή συγ­γρα­φέ­ας Ανν Ένραϊτ που θα έρθει στη χώρα μας στις 16 Μαρ­τί­ου στον Ιανό, δίνει δέκα μικρές χαλα­ρές συστά­σεις που απευ­θύ­νο­νται στους νέους συγ­γρα­φείς: Τα πρώ­τα 12 χρό­νια είναι τα πιο ζόρι­κα. Ο μόνος τρό­πος για να γρά­ψεις ένα βιβλίο, είναι να…

Ο Μέσα και ο Έξω

    Ο Μέσα και ο Έξω: Κωστής Γκι­μο­σού­λης και Γιάν­νης Φακής (από την παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου στο βιβλιο­πω­λείο «Little Tree») Κεί­με­νο του ποι­η­τή Γιώρ­γου Μαρ­κό­που­λου Το 1983 εμφα­νί­στη­κε στο ουρά­νιο στε­ρέ­ω­μα της ποί­η­σης ένα υπέρ­λα­μπρο μονα­χι­κό αστέ­ρι που…

Το ριάλιτι του Τραμπ

Ο Περου­βια­νός συγ­γρα­φέ­ας Σαντιά­γο Ρον­κα­λιό­λο εξη­γεί για­τί είναι λάθος να πιστεύ­ου­με ότι ο νέος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ είναι ανί­κα­νος και άπει­ρος.

Ελένη Τσεκούρα: Τέρμα τα γκάζια

Η κου­βέ­ντα που ακο­λου­θεί, είναι μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την συγ­γρα­φέα Ελέ­νη Τσε­κού­ρα. Η συλ­λο­γή διη­γη­μά­των της με τίτλο Πίσω πόρ­τα, που θα κυκλο­φο­ρί­σει τον Μάιο, συν­θέ­τει ένα αφη­γη­μα­τι­κό σώμα ιστο­ριών που κινού­νται μετα­ξύ ονεί­ρου και πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Πότε φευ­γά­τη, πότε…

Ντάνιελ Κέλμαν: Ο κλασικός της γενιάς του

Ο κόσμος που δημιουρ­γεί ο Ντά­νιελ Κέλ­μαν στην και­νούρ­για του νου­βέ­λα με τίτλο Έπρε­πε να είχες φύγει, η οποία αγγί­ζει την ατμό­σφαι­ρα μιας ιστο­ρί­ας φαντα­σμά­των, είναι ένας κόσμος από­κρη­μνος, κυριο­λε­κτι­κά και μετα­φο­ρι­κά. Το ανοί­κειο και το παρά­δο­ξο συν­θέ­τουν την άλλη όψη…

Μαριάννα Τζιαντζή: Αποχαιρετώντας τους μύθους του χθες

Το τελευ­ταίο βιβλίο της Μαριάν­νας Τζιαν­τζή, Αντίο στις αυλές των θαυ­μά­των, είναι ένα πολι­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα με την κοι­νω­νι­κή έννοια του όρου. Στις 15 Σεπτεμ­βρί­ου του 2001 τρεις παλιοί φίλοι ξεκι­νούν από την Αθή­να για να πάνε στην Ελευ­σί­να, στην κηδεία του Στέ­λιου…

Φωτεινή Τσαλίκογλου: Το βάρος της αδικαίωτης ύπαρξης

Η Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου στο τελευ­ταίο της μυθι­στό­ρη­μα με τίτλο: Η Μετα­κό­μι­ση, αφη­γεί­ται την ζωή της Ευρυ­δί­κης Ματ­θαί­ου που γεν­νή­θη­κε στις 19 Απρι­λί­ου του 1937. Μετά τον πόλε­μο χάνει τη μικρή αδελ­φή της από αδέ­σπο­τη σφαί­ρα, δεκα­τεσ­σά­ρων χρό­νων μέσα σε ένα περί­πτε­ρο κάνει…

Ο Ανδρέας Μήτσου και η εξαίσια γυναίκα

Λίγο πριν τελειώ­σει αυτή η χρο­νιά, ήρθε άλλη μια σημα­ντι­κή βρά­βευ­ση για τον δια­κε­κρι­μέ­νο διη­γη­μα­το­γρά­φο μας, Ανδρέα Μήτσου. Στα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λογο­τε­χνί­ας 2015, που αφο­ρούν τις εκδό­σεις του έτους 2014, απέ­σπα­σε το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος-Νου­βέ­λας για την συλ­λο­γή…

Tweet