Αυτόν τον Δεκέμ­βριο, το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου παρου­σιά­ζει ένα νέο εγχεί­ρη­μα, που συν­δυά­ζει το ραδιο­φω­νι­κό θέα­τρο με την αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία και την τζαζ μου­σι­κή. Πέντε νέα ακου­στι­κά έργα, βασι­σμέ­να σε ελλη­νι­κά αστυ­νο­μι­κά διη­γή­μα­τα, γεμά­τα ανε­ξι­χνί­α­στες δολο­φο­νί­ες, ερω­τι­κά πάθη και επαγ­γελ­μα­τι­κές αντι­ζη­λί­ες, εκβια­σμούς και οικο­νο­μι­κές δολο­πλο­κί­ες, ιδιόρ­ρυθ­μους ντε­τέ­κτιβ και γοη­τευ­τι­κές περ­σό­νες. Στα Radio Plays συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 καλ­λι­τέ­χνες και καλ­λι­τέ­χνι­δες: σκη­νο­θέ­τες *ιδες, ηθο­ποιοί, μου­σι­κοί και συγ­γρα­φείς. Για όλα τα έργα έχουν γρα­φτεί πρω­τό­τυ­πες τζαζ συν­θέ­σεις από εξαι­ρε­τι­κούς μου­σι­κούς, που προσ­δί­δουν στα έργα μια νουάρ ατμό­σφαι­ρα μυστηρίου.

Κάθε Τρί­τη, ένα και­νούρ­γιο Radio Play θα κάνει ταυ­τό­χρο­νη πρε­μιέ­ρα στα podcast της Lifo και στο greekfestival.gr, όπου και θα παρα­μέ­νει, με δωρε­άν ακρό­α­ση για όλους.

Η έναρ­ξη των μετα­δό­σε­ων θα γίνει την Τρί­τη 8 Δεκεμ­βρί­ου, με το διή­γη­μα του Φίλιπ­που Φιλίπ­που Οι κορυ­δαλ­λοί της πλα­τεί­ας Αμε­ρι­κής, που σκη­νο­θε­τεί ο Δημή­τρης Κατα­λει­φός. Το πρό­γραμ­μα των Radio Plays θα συνε­χι­στεί ως εξής:

  • Τρί­τη 12 Δεκεμ­βρί­ου, Ο ξένος της Αθη­νάς Κακού­ρη — Σκη­νο­θε­σία Μαρία Μαγκανάρη
  • Τρί­τη 22 Δεκεμ­βρί­ουΚαλω­σό­ρι­σες στην Κόλα­ση, γλυ­κιά μου του Βασί­λη Δανέλ­λη, σκη­νο­θε­σία Γιάν­νης Χουβαρδάς
  • Τρί­τη 29 Δεκεμ­βρί­ουΑνθρώ­πι­νη συμπύ­κνω­ση της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου, σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γος Κουτλής
  • Τρί­τη 5 Ιανουα­ρί­ου, Το μέλ­λον της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας του Νεο­κλή Γαλα­νό­που­λου, σκη­νο­θε­σία Αργύ­ρης Ξάφης

Το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου πραγ­μα­το­ποιεί τα Radio Plays σε συνερ­γα­σία με τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη και επι­χο­ρη­γεί­ται από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού & Αθλητισμού.

Το σλάιντ απαι­τεί την χρή­ση JavaScript.


Πρε­μιέ­ρα: Τρί­τη 8 Δεκεμβρίου

Οι κορυ­δαλ­λοί της πλα­τεί­ας Αμε­ρι­κής του Φίλιπ­που Φιλίππου

Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Καταλειφός

 Το έγκλη­μα με αφο­ρού­σε προ­σω­πι­κά, η Μάρ­θα ήταν αθώο θύμα, πήγα άδι­κα, χάθη­κε χωρίς να υπάρ­χει καμία επαρ­κής εξή­γη­ση για το φόνο της.
Ορκί­στη­κα νοε­ρά πως θα έβρι­σκα στοι­χεία για το φονιά, αρκε­τά για να κλει­στεί στα σίδερα.

Τα Radio Plays του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου ξεκι­νούν την Τρί­τη 8 Δεκεμ­βρί­ου, με το διή­γη­μα του Φίλιπ­που Φιλίπ­που Οι Κορυ­δαλ­λοί της πλα­τεί­ας Αμε­ρι­κής. Υπό τη σκη­νο­θε­τι­κή καθο­δή­γη­ση του Δημή­τρη Κατα­λει­φού, ένας εξαι­ρε­τι­κός θία­σος ηθο­ποιών ενσαρ­κώ­νει τους ήρω­ες του έργου: Αλε­ξάν­δρα Αϊδί­νη, Δημή­τρης Ήμελ­λος, Μαρία Καλ­λι­μά­νη, Στέλ­λα Κρού­σκα, Γιάν­νης Ντα­λιά­νης και Γιάν­νης Τσορ­τέ­κης, μας μετα­φέ­ρουν με τις φωνές τους στην πλα­τεία Αμε­ρι­κής και το σκο­τει­νό αθη­ναϊ­κό κέντρο, όπου εκτυ­λίσ­σε­ται η ιστο­ρία. Την πρω­τό­τυ­πη jazz μου­σι­κή σύν­θε­ση υπο­γρά­φει ο Δημή­τρης Τσά­κας. Ερμη­νεύ­ουν: Δημή­τρης Βερ­δί­νο­γλου (πιά­νο), Κίμω­νας Καρού­τζος (κοντρα­μπά­σο), Πανα­γιώ­της Κωστό­που­λος (ντραμς), Δημή­τρης Τσά­κας (σαξό­φω­νο).

Το διή­γη­μα Οι κορυ­δαλ­λοί της πλα­τεί­ας Αμε­ρι­κής συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στον τρί­το τόμο της σει­ράς Ελλη­νι­κά Εγκλή­μα­τα, που κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη. Ο δημο­σιο­γρά­φος Τηλέ­μα­χος Λεο­ντά­ρης, κεντρι­κός ήρω­ας σε πολ­λά μυθι­στο­ρή­μα­τα του Φ. Φιλίπ­που (Η κόρη του εφο­πλι­στή, Το χαμό­γε­λο της Τζο­κό­ντας, Αντίο, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ο άντρας που αγα­πού­σαν οι γυναί­κες), ξυπνά­ει ένα πρωί στο δια­μέ­ρι­σμά του, από τους θορύ­βους της γει­το­νιάς. Σύντο­μα μαθαί­νει πως η γει­τό­νισ­σά του, Μάρ­θα Λύτρα και μία φίλη της, έχουν βρε­θεί δολο­φο­νη­μέ­νες άγρια στο δια­μέ­ρι­σμα που βρί­σκε­ται στην άλλη άκρη του δια­δρό­μου της πολυ­κα­τοι­κί­ας. Σπρωγ­μέ­νος από το ανεκ­πλή­ρω­το ερω­τι­κό του ενδια­φέ­ρον για τη Μάρ­θα και από το δημο­σιο­γρα­φι­κό του δαι­μό­νιο, απο­φα­σί­ζει να δια­λευ­κά­νει τον φόνο της γει­τό­νισ­σάς του.

Στην ανα­ζή­τη­σή του συνει­σφέ­ρουν οι κάτοι­κοι της πολυ­κα­τοι­κί­ας, όπως και διά­φο­ροι ύπο­πτοι από το ευρύ­τε­ρο περι­βάλ­λον του θύμα­τος: ο στρα­τη­γός Μπά­κος, ο φίλος της Μάρ­θας, η φοι­τή­τρια Νίκη, και πολ­λοί ακό­μα ήρω­ες, που με κάθε πλη­ρο­φο­ρία, συμπλη­ρώ­νουν το ψηφι­δω­τό του εγκλή­μα­τος. Φαί­νε­ται, όμως, πως ο Λεο­ντά­ρης δεν είναι ο μόνος που ανα­ζη­τά την αλή­θεια. Κι όταν τελι­κά αυτή απο­κα­λυ­φθεί, θα επα­να­φέ­ρει το κελά­η­δι­σμα των κορυ­δαλ­λών στην πλα­τεία του κέντρου της Αθήνας.

Οι κορυ­δαλ­λοί της πλα­τεί­ας Αμε­ρι­κής του Φίλιπ­που Φιλίππου

Σκη­νο­θε­σία Δημή­τρης Καταλειφός

Με τους Αλε­ξάν­δρα Αϊδί­νη, Δημή­τρη Ήμελ­λο, Μαρία Καλ­λι­μά­νη, Στέλ­λα Κρού­σκα, Γιάν­νη Ντα­λιά­νη, Γιάν­νη Τσορτέκη

Μου­σι­κή σύν­θε­ση Δημή­τρης Τσάκας

Παί­ζουν οι μου­σι­κοί Δημή­τρης Βερ­δί­νο­γλου (πιά­νο), Κίμω­νας Καρού­τζος (κοντρα­μπά­σο), Πανα­γιώ­της Κωστό­που­λος (ντραμς), Δημή­τρης Τσά­κας (σαξό­φω­νο)

Τα Radio Plays θα κάνουν ταυ­τό­χρο­νη πρε­μιέ­ρα στα podcast της Lifo και στο greekfestival.gr, όπου και θα παρα­μεί­νουν με δωρε­άν ακρό­α­ση για όλους.