Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σί­ας των Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα της εται­ρί­ας μας (εφε­ξής η «Πολι­τι­κή») καλύ­πτει τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις συλ­λο­γής, χρή­σης και επε­ξερ­γα­σί­ας των προ­σω­πι­κών σας στοι­χεί­ων από την Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη Α.Ε. (εφε­ξής η «Εται­ρία»), κατά τη χρή­ση των υπη­ρε­σιών και του δια­δι­κτυα­κού τόπου selides.kastaniotis.com που ανή­κει στην Εται­ρία (εφε­ξής η «Ιστο­σε­λί­δα»). Εάν ο επι­σκέ­πτης της Ιστο­σε­λί­δας δε συμ­φω­νεί με τους όρους της παρού­σας Πολι­τι­κής οφεί­λει να μην προ­βεί στη δια­δι­κα­σία εγγρα­φής και τη δημιουρ­γία λογα­ρια­σμού στην Ιστοσελίδα.

1. Σκο­πός συλ­λο­γής και επε­ξερ­γα­σί­ας προ­σω­πι­κών δεδομένων

1.1 Η Εται­ρία συλ­λέ­γει και επε­ξερ­γά­ζε­ται απο­κλει­στι­κά και μόνο τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που εσείς της γνω­στο­ποιεί­τε στο πλαί­σιο παρο­χής των υπη­ρε­σιών της, πώλη­σης και απο­στο­λής προ­ϊ­ό­ντων της σε εσάς ή/και οποιασ­δή­πο­τε άλλης εμπο­ρι­κής συναλ­λα­γής σας με την Εται­ρία, καθώς και με την εγγρα­φή σας στις υπη­ρε­σί­ες της Ιστο­σε­λί­δας και με τη χρή­ση αυτών. Η χρή­ση των προ­σω­πι­κών σας δεδο­μέ­νων λαμ­βά­νει χώρα απο­κλει­στι­κά και μόνο για την ενη­μέ­ρω­ση και υπο­στή­ρι­ξή σας κατά τη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών στις οποί­ες εγγρά­φε­στε, την ικα­νο­ποί­η­ση των εκά­στο­τε απαι­τή­σε­ών σας και την ενη­μέ­ρω­σή σας ανα­φο­ρι­κά με την προ­ώ­θη­ση νέων υπηρεσιών.

1.2 Για την απλή περι­ή­γη­σή στην Ιστο­σε­λί­δα της Εται­ρί­ας δεν συλ­λέ­γε­ται κανέ­να προ­σω­πι­κό σας δεδο­μέ­νο, εκτός αν επι­λέ­ξε­τε να επι­κοι­νω­νή­σε­τε με την Εται­ρία μας μέσω της φόρ­μας ηλε­κτρο­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας («Φόρ­μα Επι­κοι­νω­νί­ας»), η χρή­ση της οποί­ας προ­ϋ­πο­θέ­τει τη συμπλή­ρω­ση προ­σω­πι­κών σας στοι­χεί­ων, όπως ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου (e‑mail) και αριθ­μό τηλε­φώ­νου. Η Εται­ρία έχει το δικαί­ω­μα να απο­θη­κεύ­σει τη διεύ­θυν­ση IP του επι­σκέ­πτη και, εφό­σον κατα­στεί ανα­γκαίο, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτή στην περί­πτω­ση παρα­βί­α­σης των όρων χρή­σης της ιστο­σε­λί­δας εκ μέρους του επισκέπτη.

1.3 Στο πλαί­σιο παρο­χής των υπη­ρε­σιών και προ­ϊ­ό­ντων της, η Εται­ρία δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας που έχε­τε γνω­στο­ποι­ή­σει σε αυτή για την απο­στο­λή ενη­με­ρω­τι­κών μηνυ­μά­των σχε­τι­κά με τα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες της καθώς και σχε­τι­κών προ­σφο­ρών ή/και ανα­κοι­νώ­σε­ων. Σε περί­πτω­ση που δεν επι­θυ­μεί­τε πλέ­ον να χρη­σι­μο­ποιού­νται τα προ­σω­πι­κά σας δεδο­μέ­να για την απο­στο­λή τέτοιου είδους ενη­μέ­ρω­σης από την Εται­ρία, μπο­ρεί­τε να απο­στεί­λε­τε ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα στη διεύ­θυν­ση [email protected] από την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση την οποία έχε­τε δηλώ­σει, ανα­φέ­ρο­ντας ότι δεν επι­θυ­μεί­τε εφε­ξής να λαμ­βά­νε­τε ενη­με­ρω­τι­κό υλικό.

1.4 Η Εται­ρία επι­φυ­λάσ­σε­ται του δικαιώ­μα­τος της να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τα στοι­χεία που της γνω­στο­ποιεί­τε κατά τρό­πο που να μην είναι δυνα­τή η ταυ­το­ποί­η­ση ή η απο­κά­λυ­ψη του προ­σώ­που που αυτά αφο­ρούν, για στα­τι­στι­κούς, προ­ω­θη­τι­κούς, ερευ­νη­τι­κούς ή και δια­φη­μι­στι­κούς σκο­πούς, γνω­στο­ποιώ­ντας αυτά και σε τρί­τα πρό­σω­πα αρμό­δια για την ολο­κλή­ρω­ση των ανω­τέ­ρω σκοπών.

1.5 Τα προ­σω­πι­κά σας δεδο­μέ­να δεν θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για άλλους σκο­πούς, πλην των όσων περι­γρά­φο­νται στην παρού­σα Πολι­τι­κή, εκτός αν λάβου­με την προη­γού­με­νη συναί­νε­σή σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαι­τεί­ται ή επι­τρέ­πε­ται από το νόμο.

2. Ασφά­λεια και Εμπιστευτικότητα

2.1 Η συλ­λο­γή, χρή­ση και επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων πραγ­μα­το­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τις εκά­στο­τε ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις περί προ­στα­σί­ας δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα,  και συγκε­κρι­μέ­να σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύ­ουν, αλλά και του νέου Ευρω­παϊ­κού Γενι­κού Κανο­νι­σμού Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) καθώς και της οδη­γί­ας 95/46/ΕΚ περί προ­στα­σί­ας προ­σω­πι­κών δεδομένων.

2.2 Η Εται­ρία δεσμεύ­ε­ται για την εφαρ­μο­γή κατάλ­λη­λων τεχνι­κών μέτρων και μέτρων ασφα­λεί­ας προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­ζε­ται επαρ­κώς η ασφά­λεια και εμπι­στευ­τι­κό­τη­τα των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων ένα­ντι κιν­δύ­νων παρα­βί­α­σης αυτών.

2.3 Η Εται­ρία δεσμεύ­ε­ται ότι θα προ­στα­τεύ­ει το απόρ­ρη­το των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων που γνω­στο­ποιεί­τε σε αυτή, απο­κλειό­με­νης της χρή­σης τους από οποιον­δή­πο­τε τρί­το για οποιο­δή­πο­τε άλλο σκο­πό πλην των ανα­φε­ρό­με­νων στην παρού­σα Πολι­τι­κή. Η πρό­σβα­ση στα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να περιο­ρί­ζε­ται στους εργα­ζο­μέ­νους της Εται­ρί­ας, οι οποί­οι εύλο­γα οφεί­λουν να γνω­ρί­ζουν τα στοι­χεία αυτά για την εκτέ­λε­ση της εργα­σί­ας τους, ή σε εξου­σιο­δο­τη­μέ­να τρί­τα πρό­σω­πα, στους οποί­ους δύνα­ται να ανα­τε­θεί η εκτέ­λε­ση της χρή­σης και επε­ξερ­γα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων προ­κει­μέ­νου να κατα­στεί δυνα­τή η ολο­κλή­ρω­ση του σκο­πού συλ­λο­γής, χρή­σης και επε­ξερ­γα­σί­ας αυτών.

3. Δικαί­ω­μα ενη­μέ­ρω­σης, διόρ­θω­σης, δια­γρα­φής. Μπο­ρεί­τε να ζητή­σε­τε ενη­μέ­ρω­ση από την Εται­ρία σχε­τι­κά με τα προ­σω­πι­κά σας δεδο­μέ­να, το σκο­πό της τήρη­σης και επε­ξερ­γα­σί­ας του από την Εται­ρία καθώς και τη διόρ­θω­ση ή δια­γρα­φή τους, απο­στέλ­λο­ντας σχε­τι­κό ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα στην διεύ­θυν­ση [email protected] από την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση επι­κοι­νω­νί­ας την οποία έχε­τε δηλώ­σει, επι­συ­νά­πτο­ντας αντί­γρα­φο της αστυ­νο­μι­κής σας ταυτότητας.

4. Σύν­δε­σμοι με άλλες ιστο­σε­λί­δες. Η παρού­σα Πολι­τι­κή εφαρ­μό­ζε­ται μόνο σε δια­δι­κτυα­κούς τόπους (ιστο­σε­λί­δες) ιδιο­κτη­σί­ας της Εται­ρί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης του www.kastaniotis.com, εξαι­ρου­μέ­νων των ιστο­σε­λί­δων που ανή­κουν σε οποιον­δή­πο­τε τρί­το. Η Εται­ρία μπο­ρεί να παρέ­χει συν­δέ­σμους («Χρή­σι­μα Links») με άλλες ιστο­σε­λί­δες, οι οποί­ες δεν ανή­κουν στην Εται­ρία αλλά ίσως ενδια­φέ­ρουν τους επι­σκέ­πτες μας. Ωστό­σο η Εται­ρία δεν εγγυά­ται ούτε ευθύ­νε­ται για το επί­πε­δο προ­στα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των ιστο­σε­λί­δων που δεν ανή­κουν σε αυτή.

5. Cookies. Η ιστο­σε­λί­δα μας είναι δυνα­τόν να χρη­σι­μο­ποιεί cookies με σκο­πό τη βελ­τί­ω­ση της εμπει­ρί­ας του χρή­στη κατά την περι­ή­γη­ση του σε αυτήν αλλά και τη βελ­τί­ω­ση της συνο­λι­κής ποιό­τη­τας των υπη­ρε­σιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κει­μέ­νου τα οποία απο­στέλ­λο­νται στον υπο­λο­γι­στή ενός χρή­στη όταν επι­σκέ­πτε­ται έναν ιστό­το­πο. Τα cookies απο­θη­κεύ­ο­νται στο σκλη­ρό δίσκο του επι­σκέ­πτη αλλά δεν λαμ­βά­νουν γνώ­ση οποιου­δή­πο­τε εγγρά­φου ή αρχεί­ου από τον υπο­λο­γι­στή του. Χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης του επι­σκέ­πτη σε συγκε­κρι­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες της you save, για στα­τι­στι­κούς λόγους προ­κει­μέ­νου να καθο­ρί­ζο­νται οι περιο­χές στις οποί­ες οι εν λόγω υπη­ρε­σί­ες είναι χρή­σι­μες ή δημο­φι­λείς ή για λόγους marketing. Ο επι­σκέ­πτης της Ιστο­σε­λί­δας μπο­ρεί να ρυθ­μί­σει το πρό­γραμ­μα περι­ή­γη­σης του (browser) κατά τέτοιο τρό­πο ώστε να απα­γο­ρεύ­ει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδο­ποιεί για τη χρή­ση cookies σε συγκε­κρι­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες των σελί­δων. Ωστό­σο, ο επι­σκέ­πτης της ιστο­σε­λί­δας θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ότι ορι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά ή υπη­ρε­σί­ες της ιστο­σε­λί­δας ενδέ­χε­ται να μην λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά χωρίς cookies.

6. Τρο­πο­ποί­η­ση της παρού­σας Πολι­τι­κής. Η Εται­ρία δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να τρο­πο­ποι­ή­σει την παρού­σα Πολι­τι­κή, αναρ­τώ­ντας αυτή στον δια­δι­κτυα­κό τόπο http://selides.kastaniotis.com/privacy-policy/.