Επιλέξτε Page

Κατηγορία: ΝΕΑ

Εκδοτικό πρόγραμμα Μαρτίου — Ιουλίου 2019

Την προη­γού­με­νη εκδο­τι­κή περί­ο­δο μοι­ρα­στή­κα­με με τους συγ­γρα­φείς και τους ανα­γνώ­στες μας μεγά­λες συγκι­νή­σεις. Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της πενη­ντά­χρο­νης παρου­σί­ας μας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με εκδη­λώ­σεις με κορυ­φαί­ους Έλλη­νες και ξένους δημιουρ­γούς, καθώς και θεμα­τι­κές δρά­σεις που φώτι­σαν τη δημιουρ­γι­κή σχέ­ση της λογο­τε­χνί­ας με τις άλλες τέχνες.

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας εποχή».

Φόρτωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ