Φίλες και φίλοι,

Την προη­γού­με­νη εκδο­τι­κή περί­ο­δο μοι­ρα­στή­κα­με με τους συγ­γρα­φείς και τους ανα­γνώ­στες μας μεγά­λες συγκι­νή­σεις. Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της πενη­ντά­χρο­νης παρου­σί­ας μας  στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με εκδη­λώ­σεις με κορυ­φαί­ους Έλλη­νες και ξένους δημιουρ­γούς, καθώς και θεμα­τι­κές δρά­σεις που φώτι­σαν τη δημιουρ­γι­κή σχέ­ση της λογο­τε­χνί­ας με τις άλλες τέχνες. 

Εκτός του καθιε­ρω­μέ­νου εκδο­τι­κού μας προ­γραμ­μα­τι­σμού, κυκλο­φο­ρή­σα­με σε συλ­λε­κτι­κή σει­ρά πενή­ντα αρι­στουρ­γή­μα­τα της ελλη­νι­κής και ξένης λογο­τε­χνί­ας, οργα­νώ­σα­με στο Μου­σείο Μπε­νά­κη την έκθε­ση photo-graphē – Ανά­με­σα σε Εικό­νες και Λέξεις  –ανα­δει­κνύ­ο­ντας τον διά­λο­γο λογο­τε­χνί­ας και φωτο­γρα­φί­ας– και ολο­κλη­ρώ­σα­με τη χρο­νιά με σημα­ντι­κές διακρίσεις. 

Συνο­λι­κά έντε­κα βρα­βεία ανα­κοι­νώ­θη­καν ή απο­νε­μή­θη­καν σε συγ­γρα­φείς των εκδό­σε­ων μας

Ο Μιχά­λης Μοδι­νός τιμή­θη­κε με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος για την Εκουα­τό­ρια και η Μαρία Κου­γιουμ­τζή με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διηγήματος/Νουβέλας για τη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των Όλα μπο­ρούν να συμ­βούν μ’ένα άγγιγ­μα

Ο Ανδρέ­ας Μήτσου πέρ­σι παρέ­λα­βε το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διηγήματος/Νουβέλας για τη συλ­λο­γή Η εξαί­σια γυναί­κα και τα ψάρια

Ο Νίκος Α. Μάντης απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος του περιο­δι­κού Ο Ανα­γνώ­στης για το βιβλίο του Οι τυφλοί, για το οποίο είχε ήδη τιμη­θεί με το Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος του Ιδρύ­μα­τος Κώστα και Ελέ­νης Ουρά­νη της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. 

Ο Κώστας Λογα­ράς για το μυθι­στό­ρη­μά του Τα που­λιά με το μαύ­ρο κολά­ρο και ο Αλε­ξά­νταρ Γκά­τα­λι­τσα για το βιβλίο του Ο Μεγά­λος Πόλε­μος βρα­βεύ­τη­καν αμφό­τε­ροι με το The Athens Prize for Literature του περιο­δι­κού (δε)κατα για το ελλη­νι­κό και το μετα­φρα­σμέ­νο μυθι­στό­ρη­μα αντίστοιχα. 

Ο Παντε­λής Βου­του­ρής για το βιβλίο Ιδέ­ες της σκλη­ρό­τη­τας και της καλο­σύ­νης (Εθνι­κι­σμός, σοσια­λι­σμός, ρατσι­σμός 1897–1922) απέ­σπα­σε το κυπρια­κό Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μελέτης/Δοκιμίου και το Βρα­βείο Μελέτης/Δοκιμίου του περιο­δι­κού Ο Ανα­γνώ­στης

Το Μα για­τί μου φταί­νε όλα;! (Το βιβλίο της γκρί­νιας) του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου, με εικο­νο­γρά­φη­ση του Tasmar, τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Κοι­νού των Ελλη­νι­κών Βρα­βεί­ων Κόμικς

Επί­σης με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μετά­φρα­σης Ελλη­νι­κού Έργου σε Ξένη Γλώσ­σα τιμή­θη­κε ο Maurizio de Rosa για τη μετά­φρα­ση στα ιτα­λι­κά του βιβλί­ου της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου 8 ώρες και 35 λεπτά (La sorella segreta, εκδό­σεις e/o)

Τέλος, οι εκδό­σεις μας, οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, βρα­βεύ­τη­καν από τον Πρό­ε­δρο του Ισρα­ήλ για τη συμ­βο­λή στην πολι­τι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση των δύο λαών.

Για το πρώ­το εξά­μη­νο του 2019 έχου­με ετοι­μά­σει ένα πλού­σιο εκδο­τι­κό πρό­γραμ­μα, το οποίο χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από λογο­τε­χνι­κό πλου­ρα­λι­σμό, ποι­κι­λία ύφους και δια­φο­ρε­τι­κές γρα­φές, εμπνευ­σμέ­νες από μεί­ζο­να δια­χρο­νι­κά ερω­τή­μα­τα της ανθρώ­πι­νης κατά­στα­σης, από την Ιστο­ρία αλλά και από τις προ­κλή­σεις της εποχής.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

Στη σει­ρά «Ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία / Πεζο­γρα­φία» επα­νεκ­δί­δε­ται το πρώ­το βιβλίο του Αντώ­νη Σου­ρού­νη Ένα αγό­ρι γελά­ει και κλαί­ει, το οποίο πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε το 1969 σε 500 αντί­τυ­πα και παρα­μέ­νει άγνω­στο στο πλα­τύ κοι­νό. Μία νου­βέ­λα και εννέα διη­γή­μα­τα που απο­κα­λύ­πτουν τις θρυαλ­λί­δες μιας σπου­δαί­ας λογο­τε­χνι­κής δια­δρο­μής, ένα βιβλίο που προ­βλη­μα­τί­ζει και συγκινεί. 

Εκδο­τι­κό γεγο­νός απο­τε­λεί η έκδο­ση της άγνω­στης έως σήμε­ρα νου­βέ­λας Καπνός ήταν… μιας μεγά­λης φυσιο­γνω­μί­ας των ελλη­νι­κών γραμ­μά­των, της Έλλης Λαμπρί­δη, που αφη­γεί­ται τη γνω­ρι­μία της με τον Νίκο Καζαν­τζά­κη το 1918 στη Ζυρί­χη, την αρχή και την εξέ­λι­ξη του αισθη­μα­τι­κού τους δεσμού και τις περι­η­γή­σεις τους στην Ελβε­τία μέχρι τον απο­χω­ρι­σμό τους. Το βιβλίο θα κυκλο­φο­ρή­σει με επι­μέ­λεια, σχο­λια­σμό και επί­με­τρο τηςΓιο­λά­ντας Χατζή.

Επα­νεκ­δί­δε­ται άλλο ένα σημα­ντι­κό βιβλίο: το Μήπως; της αεί­μνη­στης Μαρ­γα­ρί­τας Καρα­πά­νου και της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου. Μια συνο­μι­λία όπου οι δυο συγ­γρα­φείς εναλ­λάσ­σουν ρόλους και «παί­ζουν με το ανέ­φι­κτο» μιλώ­ντας για την αλή­θεια των απλών και λιγό­τε­ρο απλών πραγ­μά­των που συν­θέ­τουν αυτό που λέμε «ζωή».

Η Ελέ­νη Πριο­βό­λου επι­στρέ­φει με ένα καθη­λω­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας πτυ­χές της πρό­σφα­της Ιστο­ρί­ας. Στη ζωή νωρίς νυχτώ­νει ο τίτλος του, με κεντρι­κές ηρω­ί­δες δύο γυναί­κες που παρα­σύ­ρο­νται από τους στρο­βί­λους των γεγο­νό­των. Από τη δεκα­ε­τία του ’60 μέχρι σήμε­ρα και από την Αθή­να και τον Κανα­δά του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να μέχρι τον Λίβα­νο του αιμα­τη­ρού εμφυ­λί­ου πολέ­μου, το μυθι­στό­ρη­μα ακρο­βα­τεί ανά­με­σα στην κατα­στρο­φή και την ανα­δη­μιουρ­γία, στο παρελ­θόν και το παρόν, στην Ανα­το­λή και τη Δύση. 

Συντα­ρα­κτι­κά γεγο­νό­τα μιας μυθι­στο­ρη­μα­τι­κής ζωής αφη­γεί­ται ο Φώτος Λαμπρι­νός στο νέο βιβλίο του με τίτλο Παλα­μη­δί­ου 10. Πρό­κει­ται για το αυτο­βιο­γρα­φι­κό αφή­γη­μα ενός παι­διού που γεν­νιέ­ται στη δικτα­το­ρία του Μετα­ξά, λίγο πριν από τους τέσ­σε­ρις πολέ­μους της δεκα­ε­τί­ας του ’40 που το συνό­δε­ψαν καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ενη­λι­κί­ω­σής του. 

Ο πολυ­βρα­βευ­μέ­νος Νίκος Α. Μάντης, μετά τους Τυφλούς των δύο βρα­βεί­ων και των διθυ­ράμ­βων της κρι­τι­κής, επα­νέρ­χε­ται με μια ιστο­ρία άγριας ενη­λι­κί­ω­σης, μια αφή­γη­ση έρω­τα και αναρ­χί­ας. Το Σφάλ­μα Συστή­μα­τος είναι ο απο­λο­γι­σμός μιας γενιάς που ξεκί­νη­σε από το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα της Γκρά­βας και κατέ­λη­ξε πρω­το­σέ­λι­δο. Ένα βιβλίο για την πολι­τι­κή, την επα­νά­στα­ση και την ουτο­πία που γίνε­ται ανε­πα­νόρ­θω­τη βλάβη.

Νέο βιβλίο και από την Κατε­ρί­να Καρι­ζώ­νη: Το λυκό­φως του Αιγαί­ου είναι το βιβλίο της πει­ρα­τεί­ας. Ένα συναρ­πα­στι­κό μυθι­στό­ρη­μα επο­χής που μας ταξι­δεύ­ει στον 17ο αιώ­να, στα νησιά του Αιγαί­ου και στις δοξα­σί­ες τους.

Ο Κωστής Γκι­μο­σού­λης μετά το Όλες μία κατα­θέ­τει άλλο ένα απρό­βλε­πτο και προ­κλη­τι­κό βιβλίο. Ο Μπιλ ο χλο­μός είναι ένα «μυθι­στό­ρη­μα σε 88 στά­σεις», όπου ο κεντρι­κός ήρω­ας σπά­ει τα δεσμά των φόβων του, ντύ­νε­ται κλό­ουν και εισβάλ­λει στη Βουλή.

Η Πέλα Σουλ­τά­του με τη νου­βέ­λα Ανά­πο­δες στρο­φές μας χαρί­ζει μια γεν­ναία και χει­μαρ­ρώ­δη αφή­γη­ση, σε ένα βιβλίο που απο­γυ­μνώ­νει και απο­κα­θη­λώ­νει το μοντέ­λο της «αγί­ας ελλη­νι­κής οικογένειας». 

Ο Γιάν­νης Πατσώ­νης με το Ανε­μο­δεί­κτες στην Επτά­λο­φο (και άλλες ιστο­ρί­ες) μας ταξι­δεύ­ει από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και την Ουρα­νού­πο­λη ως την Κομο­τη­νή και την Άνω Πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο μεγά­λο ποτά­μι της Ιστο­ρί­ας, με πρό­σω­πα που μαρ­τυ­ρούν την εσω­τε­ρι­κή τους περιπέτεια. 

Ένα τολ­μη­ρό λογο­τε­χνι­κό παι­χνί­δι που κατέ­λη­ξε σε δρα­μα­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα δύο συγ­γρα­φέ­ων είναι Ο φταί­χτης της Εύας Μ. Μαθιου­δά­κη και του Κωστή Σχι­ζά­κη: Η Ελλά­δα της δεκα­ε­τί­ας του ’70, ένα πλή­θος ηρώ­ων στους αθη­ναϊ­κούς δρό­μους και στις γει­το­νιές και ανά­με­σά τους ένας ευά­λω­τος νέος που ακο­λου­θεί τη δική του μονα­χι­κή δια­δρο­μή, σ’ ένα βιβλίο όπου κυριαρ­χούν τα πάθη και η αμφισβήτηση.

Κρά­τη­σε κανείς για ταξί; Ο τίτλος-ερώ­τη­μα του κατα­ξιω­μέ­νου στι­χουρ­γού Γιώρ­γου Κλε­φτο­γιώρ­γου σε ένα απο­λο­γι­στι­κό μυθι­στό­ρη­μα που παρα­κο­λου­θεί την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία στην αλλα­γή του 20ού προς τον 21ο αιώ­να. Απο­λαυ­στι­κά ρεα­λι­στι­κή και ενί­ο­τε αλλη­γο­ρι­κή περι­γρα­φή κατα­στά­σε­ων που σημά­δε­ψαν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα, τις επι­λο­γές μας και την αισθη­τι­κή της χώρας.

Στο πεδίο της ξένης λογο­τε­χνί­ας και στη σει­ρά «Εικο­στός αιώ­νας» ανα­μέ­νε­ται η κυκλο­φο­ρία μιας απο­κα­λυ­πτι­κής συλ­λο­γής κει­μέ­νων του Αλμπέρ Καμύ. Τα Ελευ­θε­ρια­κά γρα­πτά (1948–1960), που έμε­ναν για χρό­νια διά­σπαρ­τα σε διά­φο­ρα έντυ­πα και περιο­δι­κά, έχουν συγκε­ντρω­θεί σε έναν τόμο. Μια σπά­νια έκδο­ση που φωτί­ζει το επα­να­στα­τι­κό πνεύ­μα του αξε­πέ­ρα­στου νομπε­λί­στα συγγραφέα. 

Ο Έρνεστ Χέμιν­γου­εϊ, εκτός από κορυ­φαί­ος πεζο­γρά­φος, υπήρ­ξε πολε­μι­κός αντα­πο­κρι­τής και στρα­τιω­τι­κός ανα­λυ­τής. Το Με υπο­γρα­φή Χέμιν­γου­εϊ (1941–1956: Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος, Άπω Ανα­το­λή, Ευρώ­πη, Κού­βα) είναι ο τρί­τος τόμος των εξαί­σιων δημο­σιο­γρα­φι­κών κει­μέ­νων του απ’ όλα τα μήκη και τα πλά­τη του πλανήτη. 

Ο Στιγκ Ντά­γκερ­μαν ήταν από τους πρώ­τους που έφτα­σαν στην καθη­μαγ­μέ­νη Γερ­μα­νία μετά την πτώ­ση του Γ΄ Ράιχ. Με την ιδιό­τη­τα του δημο­σιο­γρά­φου έγρα­ψε άρθρα για τη σου­η­δι­κή εφη­με­ρί­δα Expressen. Το Γερ­μα­νι­κό φθι­νό­πω­ρο απο­τε­λεί­ται από κεί­με­να συγκλο­νι­στι­κά και παρα­μέ­νει μέχρι και σήμε­ρα σοβα­ρό τεκ­μή­ριο της διεισ­δυ­τι­κής πένας του. 

Ο Αντρέι Πλα­τό­νοφ υπήρ­ξε ένας ιδιαί­τε­ρος και μονα­δι­κός εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής λογο­τε­χνί­ας. Στο έργο του ακτι­νο­γρά­φη­σε την κατάρ­ρευ­ση της ουτο­πί­ας. Η Ευτυ­χι­σμέ­νη Μόσχα είναι ένας τόμος που περι­λαμ­βά­νει δύο τολ­μη­ρές νου­βέ­λες αυτού του μεγά­λου συγ­γρα­φέα, οι οποί­ες μετα­φρά­ζο­νται για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά. Η έκδο­ση συνο­δεύ­ε­ται από ένα θαυ­μά­σιο δοκί­μιο του νομπε­λί­στα Γιό­ζεφ Μπρόντσκι. 

Η Μερ­σέ Ροδο­ρέ­δα είναι η σπου­δαία κυρία των σύγ­χρο­νων κατα­λα­νι­κών γραμ­μά­των. Η Πλα­τεία δια­μα­ντιού είναι ένα ερω­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα και, σύμ­φω­να με τον νομπε­λί­στα Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες, το πιο όμορ­φο βιβλίο που κυκλο­φό­ρη­σε στην Ισπα­νία μετά τον Εμφύλιο. 

Ένας από τους μεί­ζο­νες συγ­γρα­φείς του περα­σμέ­νου αιώ­να υπήρ­ξε ο Πολω­νο­ε­βραί­ος Μπρού­νο Σουλτς. Οι σκο­τει­νές, γοη­τευ­τι­κές ιστο­ρί­ες του, ένα απί­θα­νο κρά­μα πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας, δεν έπα­ψαν ποτέ να απο­τε­λούν σημεία λογο­τε­χνι­κής ανα­φο­ράς και ανε­ξά­ντλη­της έμπνευ­σης. Ο τόμος Άπα­ντα τα πεζά περιέ­χει το σύνο­λο του έργου του και ανα­δει­κνύ­ει τη δεξιο­τε­χνία ενός απα­ρά­μιλ­λου δημιουρ­γού που είχε τρα­γι­κό τέλος. 

Το Ινστι­τού­το Ρύθ­μι­σης Ρολο­γιών του Τούρ­κου Αχμέτ Χαμντί Τάν­πι­ναρ θεω­ρεί­ται το κόσμη­μα του τουρ­κι­κού μοντερ­νι­σμού. Η υπαρ­ξια­κή αγω­νία, το απρό­βλε­πτο της ανθρώ­πι­νης περι­πέ­τειας και τα πάθη της ψυχής, στο λυκό­φως της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Ίσως το σημα­ντι­κό­τε­ρο έργο της σύγ­χρο­νης τουρ­κι­κής λογο­τε­χνί­ας, για πρώ­τη φορά στα ελληνικά.

Στη σει­ρά «Συγ­γρα­φείς απ’ όλο τον κόσμο» το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό θα έρθει σε επα­φή με σύγ­χρο­νες φωνές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας και αφη­γη­μα­τι­κές τάσεις απ’ όλες της γωνιές της υφηλίου.

Με τη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των Μετα­ξύ φίλων ο σπου­δαί­ος Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ (1939–2018) επι­στρέ­φει εκεί όπου γεν­νή­θη­κε το έργο του: στο κιμπούτς, στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’50. Καθέ­να από τα διη­γή­μα­τα του βιβλί­ου συνι­στά ένα μαρ­γα­ρι­τά­ρι ανθρω­πιάς και λογο­τε­χνι­κής ενσυ­ναί­σθη­σης, και όλα μαζί συν­θέ­τουν το εντυ­πω­σια­κό πορ­τρέ­το μιας ιδέ­ας και μιας εποχής.

Η Κρί­στα Βολφ με τη ζοφε­ρή νου­βέ­λα της Τι απο­μέ­νει μας μετα­φέ­ρει στο Ανα­το­λι­κό Βερο­λί­νο της δια­βό­η­της Στά­ζι. Μια ασθμα­τι­κή σπου­δή πάνω στον φόβο και στις διερ­γα­σί­ες της κατα­πιε­σμέ­νης συνείδησης.

Η Λιου­ντμί­λα Ουλί­τσκα­για θεω­ρεί­ται η επι­φα­νέ­στε­ρη κλη­ρο­νό­μος της παρά­δο­σης των μεγά­λων Ρώσων κλα­σι­κών. Η γρα­φή της εξε­τά­ζει την ηθι­κή εξα­χρεί­ω­ση του καθη­με­ρι­νού ανθρώ­που κατά τη σοβιε­τι­κή περί­ο­δο. Δια­βά­ζο­ντας το Πρά­σι­νο αντί­σκη­νο παρα­κο­λου­θού­με τη σύγ­χρο­νη τρα­γω­δία μιας χώρας και την πάλη για ένα καλύ­τε­ρο αύριο. 

Η πολυ­βρα­βευ­μέ­νη Άννυ Πρου επι­στρέ­φει με το αρι­στούρ­γη­μά της. Οι Άνθρω­ποι του δάσους είναι ένα μυθι­στό­ρη­μα εκθαμ­βω­τι­κής αφη­γη­μα­τι­κής ομορ­φιάς. Ολο­ζώ­ντα­νοι χαρα­κτή­ρες γεμά­τοι απλη­στία, συμπό­νια, πόθο και ελπί­δα. Όλα τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που κάνουν ένα έργο επικό.

Ο Ραμπίε Τζά­μπιρ συγκα­τα­λέ­γε­ται ανά­με­σα στους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς της σύγ­χρο­νης αρα­βό­φω­νης λογο­τε­χνί­ας. Το μυθι­στό­ρη­μά του Οι Δρού­ζοι του Βελι­γρα­δί­ου, βρα­βευ­μέ­νο με το Αρα­βι­κό Μπού­κερ, μας αφη­γεί­ται την ιστο­ρία ενός ταπει­νού αυγο­πώ­λη από τη Βηρυ­τό που, χωρίς να το υπο­ψιά­ζε­ται, πιά­νε­ται στο δόκα­νο μιας ανε­ξέ­λεγ­κτης συμφοράς. 

Αναμ­φι­σβή­τη­τα η Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ είναι σήμε­ρα μία από τις κορυ­φαί­ες συγ­γρα­φείς της Ευρώ­πης. Οι Περα­στι­κοί διε­ρευ­νούν το βάρος της απώ­λειας μέσα σε έναν κόσμο που μαθαί­νει να σιω­πά. Οι πρό­σφυ­γες είναι οι αόρα­τοι άνθρω­ποι που έχουν εξο­κεί­λει σε μια Ευρώ­πη-φάντα­σμα. Η Γερ­μα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας αφυ­πνί­ζει το προ­ο­δευ­τι­κό πνεύ­μα μιας ολό­κλη­ρης ηπείρου.

Ο πολυ­βρα­βευ­μέ­νος Ιρλαν­δός Τζων Μπάν­βιλ απο­τε­λεί ένα παγκό­σμιο συγ­γρα­φι­κό μέγε­θος. Με το μυθι­στό­ρη­μά του Η κυρία Όσμοντ απο­τί­ει φόρο τιμής στον Χέν­ρι Τζέιμς. Ένα μυθι­στό­ρη­μα που μας εισά­γει δεξιο­τε­χνι­κά στον πολυ­κύ­μα­ντο συναι­σθη­μα­τι­κό κόσμο μιας αλη­σμό­νη­της ηρωίδας. 

Το κατα­πλη­κτι­κό μυθι­στό­ρη­μα Ένας επι­κίν­δυ­νος γόης του Ζυλιέν Γκρακ εκδί­δε­ται για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά. Γραμ­μέ­νο σε γερ­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο αιχ­μα­λώ­των, το βιβλίο περι­στρέ­φε­ται γύρω από ένα μυστη­ριώ­δες ζευ­γά­ρι. Ο έρω­τας και ο θάνα­τος σε μιαν αδιά­σπα­στη και σαγη­νευ­τι­κή αφή­γη­ση από τον λαμπρό Γάλ­λο στιλίστα. 

Ένα εμπνευ­σμέ­νο βιβλίο είναι το Ο συνταγ­μα­τάρ­χης δεν έχει που να κλά­ψει» το πρώ­το μυθι­στό­ρη­μα του Κοστα­ρι­κα­νού Κάρ­λος Φον­σέ­κα. Ένα μεθυ­στι­κό ταξί­δι που δια­περ­νά τον 20ό αιώ­να μέσα από τα μαθη­μα­τι­κά και τις επα­να­στά­σεις. Μια αλλη­γο­ρι­κή θεώ­ρη­ση για τον σύγ­χρο­νο κόσμο. 

Ο Στέ­φαν Χέρ­τμανς δοκι­μά­ζει­τα όρια της αφή­γη­σης μετα­ξύ μυθο­πλα­σί­ας και χρο­νι­κού. Το βιβλίο του Πόλε­μος και τερε­βιν­θί­νη άρχι­σε να ανα­δύ­ε­ται όταν ο Βέλ­γος συγ­γρα­φέ­ας άνοι­ξε τα σημειω­μα­τά­ρια του παπ­πού του. Από εκεί ξεπή­δη­σαν τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα κατά το πρώ­το μισό του 20ού αιώ­να. Μια επώ­δυ­νη ανα­ψη­λά­φη­ση της μνήμης. 

Στη σει­ρά «Μπεστ Σέλερ» ανα­μέ­νε­ται το συναρ­πα­στι­κό και άκρως επι­τυ­χη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Μισέλ Μαρ­λύ με τίτλο Η δεσποι­νίς Κοκό και το άρω­μα της αγά­πης, ένα βιβλίο εμπνευ­σμέ­νο από την πολυ­τά­ρα­χη ζωή και τη στα­διο­δρο­μία της Κοκό Σανέλ, μιας γυναί­κας που άλλα­ξε τη μόδα για πάντα. 

Στη σει­ρά «Καστα­νιώ­της Noir» ανα­μέ­νε­ται ο νέος, πέμ­πτος τόμος των Ελλη­νι­κών εγκλη­μά­των, όπου συμ­με­τέ­χουν κορυ­φαί­οι εκπρό­σω­ποι της αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας. Οι Ανδρέ­ας Απο­στο­λί­δης, Νεο­κλής Γαλα­νό­που­λος, Τιτί­να Δανέλ­λη, Βασί­λης Δανέλ­λης, Θάνος Δρα­γού­μης, Αθη­νά Κακού­ρη, Κώστας Καλ­φό­που­λος, Ιερώ­νυ­μος Λύκα­ρης, Πέτρος Μάρ­κα­ρης, Τεύ­κρος Μιχαη­λί­δης, Κώστας Μου­ζου­ρά­κης, Χίλ­ντα Παπα­δη­μη­τρί­ου, Μαρ­λέ­να Πολι­το­πού­λου, Γιάν­νης Ράγκος και Φίλιπ­πος Φιλίπ­που με τα διη­γή­μα­τά τους θα καθη­λώ­σουν τους λάτρεις της εξαι­ρε­τι­κής αστυ­νο­μι­κής αφή­γη­σης, τους ανα­γνώ­στες που ανα­ζη­τούν την αμφι­βο­λία πίσω από κάθε εδραιω­μέ­νη βεβαιό­τη­τα. Ο τόμος είναι αφιε­ρω­μέ­νος στη μνή­μη του Ανταί­ου Χρυ­σο­στο­μί­δη (επι­μέ­λεια: Δημή­τρης Ποσάν­τζης)

Η Μιμή Φιλιπ­πί­δη με το Έγκλη­μα στη Φωκυ­λί­δου επι­στρέ­φει στην Αθή­να του 1966, σ’ ένα έκρυθ­μο πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό τοπίο, για να διε­ρευ­νή­σει τον φόνο του διοι­κη­τή της Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης. Μια σκο­τει­νή ιστο­ρία που στοι­χειώ­νει τα μέλη μιας οικο­γέ­νειας για μισό αιώνα.

Ο Αργε­ντι­νός Κίκε Φερά­ρι είναι «βρα­βευ­μέ­νος συγ­γρα­φέ­ας τα πρω­ι­νά και καθα­ρι­στής στο μετρό του Μπου­έ­νος Άιρες τις νύχτες». Το Από μακριά μοιά­ζουν με μύγες είναι μια βου­τιά στα άδυ­τα του εγκλή­μα­τος, ένα μυθι­στό­ρη­μα που δίνει την αίσθη­ση ενός σαρω­τι­κού  εφιάλ­τη, τον οποίο ωστό­σο δια­βά­ζου­με με ένο­χη απόλαυση.

Ένας πρω­το­πό­ρος του αστυ­νο­μι­κού αφη­γή­μα­τος από την Κατα­λο­νία είναι ο Ραφα­έλ Τάζις. Το μυθι­στό­ρη­μα Η Βαλεν­σιά­νι­κη Βίβλος, που μας μετα­φέ­ρει στη Βαρ­κε­λώ­νη της δεκα­ε­τί­ας του ’30, απο­τε­λεί το πρώ­το μέρος μιας κλα­σι­κής τριλογίας.

Στις υπό­λοι­πες κατη­γο­ρί­ες θα κυκλοφορήσουν: 

Ποί­η­ση:

Χίμαι­ρα (πολυ­φω­νι­κό ποί­η­μα) της Φοί­βης Γιαν­νί­ση, ένα βιβλίο εμπνευ­σμέ­νο από τις αρχαιο­ελ­λη­νι­κές ζωϊ­κές ποι­η­τι­κές ταυτότητες.

ΣΩΜΑ – ποιεί­τε εξ αυτού τα πάντα του Γιάν­νη Σκλη­βα­νιώ­τη, μια ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή για «την αγκα­λιά, το χάδι, το σμί­ξι­μο, το φιλί που δίνουν από­κρι­ση στο τι είναι η ζωή».

Ο κόσμος των πραγ­μά­των του Γιάν­νη Δ. Στε­φα­νά­κι, ένα βιβλίο όπου οι μνή­μες από το παρελ­θόν έρχο­νται να συγκρου­στούν με πράγ­μα­τα του σήμερα. 

Δοκί­μια:

Ταξι­δεύ­ου­με σε θάλασ­σες επι­κίν­δυ­νες – Ο Γιώρ­γος Θεο­το­κάς και η Κύπρος του Γιώρ­γου Γεωρ­γή, ένα βιβλίο για τον μεγά­λο δια­νοη­τή της γενιάς του ’30. 

Τα βιβλία των άλλων Έλλη­νες λογο­τέ­χνες του Κωστή Παπα­γιώρ­γη, με κρι­τι­κές του σπου­δαί­ου στο­χα­στή για σημα­ντι­κά βιβλία της ελλη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας (εισα­γω­γή: Δημή­τρης Καρά­μπε­λας, επι­λο­γή κει­μέ­νων: Γιάν­νης Αστε­ρής – Δημή­τρης Καράμπελας).

Ο Νίκος Καζαν­τζά­κης και η πολι­τι­κή: συλ­λο­γι­κός τόμος με τη συμ­με­το­χή πανε­πι­στη­μια­κών, ειδι­κών ερευ­νη­τών του έργου του Καζαν­τζά­κη, πολι­τι­κών, διπλω­μα­τών και δημο­σιο­γρά­φων, που παρου­σιά­ζουν ποι­κί­λες πτυ­χές της σχέ­σης του μεγά­λου συγ­γρα­φέα με την πολι­τι­κή, μέσα από πρω­τό­τυ­πη έρευ­να η οποία φέρ­νει στο φως άγνω­στα ή ελά­χι­στα γνω­στά στοι­χεία (επι­μέ­λεια Ιωάν­να Σπη­λιο­πού­λου – Νίκος Χρυ­σός).

Πολι­τι­κή-Ιστο­ρία:

Η Άκρα Δεξιά στην Ελλά­δα (1965–2018) της Βασι­λι­κής Γεωρ­γιά­δου. Ένα βιβλίο που εξε­τά­ζει τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της Άκρας Δεξιάς στην Ελλά­δα και απο­κω­δι­κο­ποιεί την ιδε­ο­λο­γία και την οργα­νω­τι­κή της φυσιο­γνω­μία στην πολι­τι­κή σκη­νή από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’60 έως την επο­χή της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και των μνημονίων. 

Άνο­μος κόσμος – Πώς φτά­σα­με στην επο­χή Τραμπ: ο Γιάν­νης Λού­λης, πάντα επί­και­ρος και διεισ­δυ­τι­κός, εμβα­θύ­νει στο φαι­νό­με­νο της δυνα­μι­κής του ακρο­δε­ξιού λαϊκισμού.

Μαρ­τυ­ρί­ες-Βιο­γρα­φί­ες

Μπιλ Μπρά­ου­ντερ, Κόκ­κι­νο σήμα – Πώς έγι­να ο Νο 1 εχθρός του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν: ένα συγκλο­νι­στι­κό –αλλά πέρα για πέρα αλη­θι­νό– πολι­τι­κό θρίλερ.

Σκέ­ψη, Χρό­νος και Δημιουρ­γοί:

Κώστας Τσό­κλης, «Εν τέλει», πάλι ο Λόγος είναι. Η ζωή, ο στο­χα­σμός πάνω στην τέχνη, τη δημιουρ­γία και την κοι­νω­νία, η μεγά­λη καλ­λι­τε­χνι­κή δια­δρο­μή ενός σπου­δαί­ου εικα­στι­κού. 

Φιλο­σο­φία:

Κρισ­να­μούρ­τι, Ανοί­γο­ντας με την καρ­διά. Συζη­τή­σεις του Κρισ­να­μούρ­τι σε εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα, όπου ξεδι­πλώ­νο­νται οι πτυ­χές της γοη­τευ­τι­κής φιλο­σο­φι­κής σκέ­ψης του πάνω στις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις, στα πρα­κτι­κά καθη­με­ρι­νά θέμα­τα αλλά και σε γενι­κό­τε­ρα προβλήματα.

Το βιβλίο στην εκπαί­δευ­ση

Μυρ­τώ Πίγκου-Ρεπού­ση, Εκπαι­δευ­τι­κό Δρά­μα: από το θέα­τρο στην εκπαί­δευ­ση (Θεω­ρη­τι­κή χαρ­το­γρά­φη­ση του πεδί­ου). Ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο θεω­ρη­τι­κό βιβλίο για τους θεα­τρο­παι­δα­γω­γούς, τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες Θεα­τρι­κών και Παι­δα­γω­γι­κών Τμη­μά­των, που ενδια­φέ­ρο­νται να εντά­ξουν το δρά­μα στο σύγ­χρο­νο σχο­λείο και να ανα­με­τρη­θούν με όλα του τα συμφραζόμενα.

Βιβλία για παι­διά και νέους:

Πρώ­τη ανά­γνω­ση – Απρό­σμε­νοι φίλοι:

Υβόν­νη, η ατί­θα­ση αγε­λά­δα των Άλπε­ων (εικο­νο­γρά­φη­ση: Λίλα Καλο­γε­ρή)του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου. Η απί­στευ­τη ιστο­ρία μιας αγε­λά­δας από τη Βαυα­ρία, που το 2011 ανα­στά­τω­σε για μήνες όλη την περιο­χή μέχρι να βρει την ησυ­χία της.

Σκιου­ρά­κι:

Η τελευ­ταία πινιά­τα (εικο­νο­γρά­φη­ση: Χρύ­σα Σπυ­ρί­δω­νος) της Κων­στα­ντί­νας Τασ­σο­πού­λου. Ένα βιβλίο που μιλά στα παι­διά με πολύ δια­σκε­δα­στι­κό τρό­πο για τις μεγά­λες αλή­θειες που μπο­ρεί να κρύ­βο­νται ακό­μα και σε πολύ μικρά πράγματα.

Νεα­νι­κή βιβλιο­θή­κη:

Το λου­ζε­ρά­κι της Ελέ­νης Τασο­πού­λου. Μια ιστο­ρία ενη­λι­κί­ω­σης, μια γλυ­κό­πι­κρη και συνά­μα τρυ­φε­ρή ματιά στην εφη­βεία, με διλήμ­μα­τα που πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζου­με και επι­λο­γές που ίσως καθο­ρί­ζουν όλη μας τη ζωή. Λλά­κης Μερ­μί­γκης, Αφ’ υψη­λού (εικο­νο­γρά­φη­ση: Από­στο­λος Ιωάν­νου) της Άννας Τσια­πού­ρη. Ένα βιβλίο για το κυνή­γι της ευτυ­χί­ας και για τα άγνω­στα ταλέ­ντα που μπο­ρεί να κρύ­βο­νται μέσα μας και μας καλούν να τα ανακαλύψουμε.