Στο βιβλιο­πω­λείο Ιανός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 7 Μαρ­τί­ου 2019, μια μεγά­λη τιμη­τι­κή εκδή­λω­ση για τα 50 χρό­νια των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη. Μια συγκι­νη­τι­κή βρα­διά με πολλ­λές ανα­μνή­σεις, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε από την βαθιά πεποί­θη­ση όλων πως οι εκδό­σεις μας ατε­νί­ζουν το μέλ­λον με αισιο­δο­ξία.

Ο συντο­νι­στής της βρα­διάς Νίκος Θρα­συ­βού­λου, παρου­σί­α­σε περιε­κτι­κά την ιστο­ρία των εκδό­σε­ων μας και αμέ­σως κάλε­σε στο βήμα συγ­γρα­φείς και εκδό­τες. Πρώ­τοι ανέ­βη­καν οι εκδό­τες Θανά­σης και Αργύ­ρης Καστα­νιώ­της για να ακο­λου­θή­σουν οι: Ζυράν­να Ζατέ­λη, Ανδρέ­ας Μήτσου, η Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου, ο Μιχά­λης Μοδι­νός, η Ελέ­νη Πριο­βό­λου, η Ιωάν­να Καρα­τζα­φέ­ρη, η Ιωάν­να Μπου­ρα­ζο­πού­λου, η Ευγε­νία Φακί­νου, ο Μήτσος Κασό­λας, ο Ηλί­ας Κού­βε­λας (για λογα­ρια­σμό της Ρέας Γαλα­νά­κη) και ο Αλέ­ξης Στα­μά­της. Από το κοι­νό παρε­νέ­βη­σαν οι: Κατε­ρί­να Αγγε­λά­κη-Ρουκ, ο Μάνος Κοντο­λέ­ων και ο Χρή­στος Ναούμ. Σπου­δαί­οι όλοι τους.

Όλοι οι συγ­γρα­φείς μας θυμή­θη­καν όμορ­φα περι­στα­τι­κά από την πορεία τους στις εκδό­σεις μας, ενώ η Ιωάν­να Μπου­ρα­ζο­πού­λου έκα­νε μια ευφά­ντα­στη ανα­δρο­μή μ’έ­να έμμε­τρο κεί­με­νο που ετοί­μα­σε ειδι­κά για την εκδή­λω­ση. Ο κόσμος γέμι­σε το φουα­γιέ του Ιανού, σε μια κατα­νυ­κτι­κή βρα­διά, όπου συντε­λε­στές, συγ­γρα­φείς και οι εκδό­τες έδω­σαν ραντε­βού για την επό­με­νη φορά.

Η έμμε­τρη παρέμ­βα­ση της Ιωάν­νας Μπου­ρα­ζο­πού­λου

Παρα­βρέ­θη­καν οι:

 • Κατε­ρί­να Αγγε­λά­κη-Ρουκ
 • Κώστας Ακρί­βος
 • Δώρος Αντω­νιά­δης
 • Σταυ­ρού­λα Αργυ­ρο­πού­λου
 • Κώστας Αρκου­δέ­ας
 • Αλέ­ξαν­δρος Μ. Ασω­νί­της
 • Τιτί­να Δανέλ­λη
 • Άννα Δάρ­δα-Ιορ­δα­νί­δου
 • Φίλιπ­πος Δρα­κο­ντα­ει­δής
 • Λίλη Εξαρ­χο­πού­λου
 • Τασού­λα Επτα­κοί­λη
 • Κατε­ρί­να Ζαρό­κω­στα
 • Ζυράν­να Ζατέ­λη
 • Κώστας Ιορ­δα­νί­δης
 • Πανα­γιώ­της Ιωαν­νί­δης 
 • Παύ­λος Θ. Κάγιος
 • Γιώρ­γος Κακού­ρος
 • Μιχά­λης Καλα­μα­ράς
 • Δημή­τρης Καλο­κύ­ρης
 • Κώστας Καλ­φό­που­λος
 • Ισμή­νη Καπά­νταη
 • Κατε­ρί­να Καρι­ζώ­νη
 • Ιωάν­να Καρα­τζα­φέ­ρη
 • Μάνος Καρα­τζο­γιάν­νης
 • Χρι­στό­φο­ρος Κάσ­δα­γλης
 • Μήτσος Κασό­λας
 • Βασί­λης Κατσι­κο­νού­ρης
 • Μάνος Κοντο­λέ­ων
 • Κώστας Κοσμάς
 • Ηλί­ας Κού­βε­λας
 • Βασί­λης Κου­νέ­λης
 • Θανά­σης Λάλας
 • Εύα Μ. Μαθιου­δά­κη
 • Κατε­ρί­να Μαλα­κα­τέ
 • Παύ­λος Μεθε­νί­της
 • Ανδρέ­ας Μήτσου
 • Μιχά­λης Μοδι­νός
 • Ιωάν­να Μπου­ρα­ζο­πού­λου
 • Χρή­στος Ναούμ
 • Θανά­σης Θ. Νιάρ­χος
 • Μαρί­ζα Ντε­κά­στρο
 • Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου
 • Στέ­λιος Παπα­θα­να­σό­που­λος
 • Ελέ­νη Πριο­βό­λου
 • Μαρία Σκια­δα­ρέ­ση
 • Γιάν­νης Σκλη­βα­νιώ­της
 • Ράνια Στα­θο­πού­λου
 • Αλέ­ξης Στα­μά­της
 • Λίνα Σόρο­γκα
 • Κων­στα­ντί­να Τασ­σο­πού­λου
 • Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου
 • Μιχά­λης Φακί­νος
 • Ευγε­νία Φακί­νου
 • Μαρία Φακί­νου
 • Μιμή Φιλιπ­πί­δη
 • Φίλιπ­πος Φιλίπ­που
 • Κατε­ρί­να Φρά­γκου
 • Δημή­τρης Φωτό­που­λος
 • Βαγ­γέ­λης Χρό­νης