Την Τετάρ­τη 28 Σεπτεμ­βρί­ου η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου ανοί­γει το Διε­θνές Φεστι­βάλ Λογο­τε­χνί­ας της Οδησ­σού με την ομι­λία της «Η λογο­τε­χνία και το νόη­μα της ζωής. Μια άτυ­πη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση». Η συγ­γρα­φέ­ας συμ­με­τέ­χει επί­σης τον Οκτώ­βριο (7–9/10) στο Michael Fischer Symposion 2016, ένα από τα πλέ­ον ενδια­φέ­ρο­ντα πολι­τι­στι­κά ευρω­παϊ­κά συνέ­δρια για το μέλ­λον της Μεσο­γεί­ου που πραγ­μα­το­ποιεί­ται φέτος στις Συρακούσες.

…και μια μετάφραση:

unknownΜετά την αμε­ρι­κα­νι­κή μετά­φρα­ση της Κάρεν Έμε­ριχ, η οποία ήταν υπο­ψή­φια για το National Translation Award στις ΗΠΑ, το μυθι­στό­ρη­μα της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου Για­τί σκό­τω­σα την καλύ­τε­ρή μου φίλη κυκλο­φο­ρεί τώρα και στα πολω­νι­κά από τις εκδό­σεις Greckie Klimaty , σε μετά­φρα­ση Alicja Kotecka.

Το μυθι­στό­ρη­μα της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου Για­τί σκό­τω­σα την καλύ­τε­ρή μου φίλη, ένα μπεστ-σέλερ που συζη­τή­θη­κε πολύ όταν εκδό­θη­κε (2003) και μετα­φέρ­θη­κε με επι­τυ­χία στο θέα­τρο σε σκη­νο­θε­σία της Βάσιας Αττα­ριάν, είναι σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο επί­και­ρο παρά ποτέ. Δια­τρέ­χει τη σύγ­χρο­νη Ιστο­ρία της Ελλά­δας, από τα χρό­νια της μετα­πο­λί­τευ­σης ως την ολυ­μπια­κή ευη­με­ρία, και προ­οιω­νί­ζε­ται την ελλη­νι­κή κρί­ση. Πρό­κει­ται για την ιστο­ρία μιας επει­σο­δια­κής φιλί­ας δυο κορι­τσιών που συνα­ντιού­νται στην Aθή­να τη δεκα­ε­τία του ’70. H φιλία τους, από το δημο­τι­κό ως τα φοι­τη­τι­κά χρό­νια, δια­κό­πτε­ται από­το­μα: ένα απρό­σμε­νο δρα­μα­τι­κό γεγο­νός δίνει τέλος στις εντά­σεις, στα αδιέ­ξο­δα, στις ανά­γκες μιας ασφυ­κτι­κής σχέ­σης. Ύστε­ρα από μερι­κά χρό­νια συνα­ντιού­νται ξανά. Mπο­ρεί να έχουν αλλά­ξει, αλλά κατά βάθος παρα­μέ­νουν ίδιες. Πόσα θα κατα­φέ­ρουν να αντέ­ξουν για χάρη του παρελ­θό­ντος και της νοσταλ­γί­ας;
Στο βιβλίο η προ­σω­πι­κή ιστο­ρία δια­πλέ­κε­ται με την πολι­τι­κή ζωή. H Άννα-Mαρία, το Πανελ­λή­νιο Σοσια­λι­στι­κό Kίνη­μα, η οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπεν­θυ­μί­ζουν τις βαθύ­τε­ρες δομές ενός πολι­τι­κού συστή­μα­τος που όλοι μας έχου­με υπο­στεί: αυτό των ανθρω­πί­νων σχέ­σε­ων. Tο μυθι­στό­ρη­μα της Aμά­ντας Mιχα­λο­πού­λου μιλά­ει για την Eλλά­δα της μετα­πο­λί­τευ­σης, για τη «δικτα­το­ρία» της γυναι­κεί­ας φιλί­ας, για τις σκο­τει­νές περιο­χές της παραί­τη­σης και της ζήλιας, για τις σχέ­σεις που μας καταδιώκουν.