Μια χρο­νιά αφιε­ρω­μέ­νη στον μεγά­λο ποιητή.

Έτος Κ.Π. Καβά­φη ανα­κη­ρύ­χτη­κε το 2013 με από­φα­ση του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού και με αφορ­μή την επέ­τειο των 150 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του κορυ­φαί­ου ποι­η­τή Κων­στα­ντί­νου Καβά­φη.

Ο Κων­στα­ντί­νος Καβά­φης (1863–1933) είναι ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες ποι­η­τές της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας. Η ποί­η­σή του χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από έντο­νη συμ­βο­λι­στι­κή τάση και συν­δυά­ζε­ται με λιτό λόγο αλλά δια­χρο­νι­κά επί­και­ρο. Η ειρω­νι­κή διά­θε­ση, αυτό που απο­κλή­θη­κε «καβα­φι­κή ειρω­νεία», συν­δυά­ζε­ται με την τρα­γι­κό­τη­τα της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και απο­τέ­λε­σε το σημείο ανα­φο­ράς για πολ­λούς μετα­γε­νέ­στε­ρους ποι­η­τές. Το έργο του έγι­νε αντι­κεί­με­νο μακρό­χρο­νης μελέ­της σε όλο τον κόσμο και ποι­ή­μα­τά του έχουν μετα­φρα­στεί στα γαλ­λι­κά, αγγλι­κά, γερ­μα­νι­κά, ιτα­λι­κά, ισπα­νι­κά, για­πω­νέ­ζι­κα και σε πολ­λές άλλες γλώσσες.

Από τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη κυκλο­φο­ρούν: η συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση Ποι­ή­μα­τα (συνο­δεύ­ε­ται από cd με απαγ­γε­λία ποι­η­μά­των του Κ.Π. Καβά­φη από τον Στα­μά­τη Φασου­λή), τέσ­σε­ρα βιβλία για το έργο του μεγά­λου Αλε­ξαν­δρι­νού ποι­η­τή: Τριά­ντα παρω­δί­ες ποι­η­μά­των του Κ.Π. Καβά­φη του Ξενο­φώ­ντα Α. Κοκό­ληΤέσ­σε­ρα δοκί­μια για τον Κ.Π. Καβά­φη του Μιχά­λη Γ. Μερα­κλή,  Χώρος, Φως και Λόγος – Η δια­λε­κτι­κή του «μέσα»-«έξω» στην ποί­η­ση του Καβά­φη του Μιχά­λη Πιε­ρήΤαξί­δι στην Ιστο­ρία με τον Καβά­φη του Σπύ­ρου Τζου­βέ­λη, καθώς και το μυθι­στό­ρη­μα της Κατε­ρί­νας Καρι­ζώ­νη Τσάι με τον Καβά­φη, ένα ταξί­δι στην Αλε­ξάν­δρεια του ’30, όπου οι ήρω­ες της Καρι­ζώ­νη συνα­ντούν τα περιώ­νυ­μα πρό­σω­πα της παροι­κί­ας και ανά­με­σά τους τον Καβάφη.