Το μυθι­στό­ρη­μα που σόκα­ρε, δίχα­σε και ενθου­σί­α­σε, για πρώ­τη φορά στο θέατρο.

Προ­σπα­θώ­ντας να φτά­σει πάση θυσία στο απο­κο­ρύ­φω­μα της ηδο­νής, μια όμορ­φη φοι­τή­τρια της Φιλο­σο­φι­κής Αθη­νών έρχε­ται αντι­μέ­τω­πη με την εφιαλ­τι­κή όψη της λαγνείας.
Μια παρά­στα­ση για τον γυναι­κείο οργα­σμό και την απου­σία του. Για τη χρή­ση ινδι­κής κάν­να­βης. Για σεξουα­λι­κές δια­στρο­φές. Για τη λαγνεία ως εφιάλ­τη της Aνα­το­λής. Για βρι­κό­λα­κες στην Aχα­ΐα του προη­γού­με­νου αιώ­να. Για κόσμους άλλων δια­στά­σε­ων στη σύγ­χρο­νη Aθή­να. Kαι για τον κόσμο των ψυχώσεων.
Μια πολι­τι­κή πορνογραφία.

Ο αυτι­στι­κός κόσμος της Λού­λας. Η Λού­λα ως σύμ­βο­λο μιας ολό­κλη­ρης γενιάς που πάλε­ψε να ενη­λι­κιω­θεί στις τοξι­κές δεκα­ε­τί­ες απο το ’90 και μετά.
Η Λού­λα ανα­ζη­τά απελ­πι­σμέ­να και ασυ­νεί­δη­τα την εκτό­νω­ση του σώμα­τος καθώς δεν μπο­ρεί να συν­δε­θεί με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, την χώρα και την Ιστο­ρία. Η ανορ­γα­σμία της την κάνει εμμο­νι­κή. Προ­βάλ­λει σαν ανα­πη­ρία και μέγ­γε­νη. Πρέ­πει να φτά­σει σε οργα­σμό για να απελευθερωθεί.
Η συγκά­τοι­κός της, η Εύη, το alter ego της, χωρίς την εκθαμ­βω­τι­κή ομορ­φιά της Λού­λας, κάνει τους άντρες να τρέ­χουν από πίσω της για­τί ξέρει να τους ικα­νο­ποιεί και να ικα­νο­ποιεί­ται. Είναι το αντί­θε­το της Λού­λας, είναι η χυδαία, σαρ­κα­στι­κή και κυνι­κή σύντρο­φός της. Ένα ντε­σα­ντι­κό δίδυμο.

Οι δύο κοπέ­λες, σε ένα φοι­τη­τι­κό δωμα­τιό στα Εξάρ­χεια, με αναμ­μέ­νη την τηλε­ό­ρα­ση και τα γει­το­νι­κά μπαλ­κό­νια να ξεφω­νί­ζουν Σφα­κια­νά­κη και Γαρ­μπή, μιλούν για το σεξ όπως το δια­βά­ζουν στα περιο­δι­κά του Κωστό­που­λου, πηγαί­νουν στο Πανε­πι­στή­μιο, αν και ελά­χι­στα μιλούν για αυτό, φαντα­σιώ­νο­νται τους γυμνα­στές των πρω­ι­νά­δι­κων μέχρι που ο Βρι­κό­λα­κας εισβάλ­λει και τους συστή­νει με έναν περί­πα­το στα Εξάρ­χεια μια Αθή­να μετα­φυ­σι­κή, δια­βο­λι­κή, τρο­μώ­δη και πανέραστη.

Ο κόσμος της “Λού­λας” μέσα από την πορ­νο­γρα­φία, το χιού­μορ, το noir και το θρί­λερ, απο­κα­λύ­πτε­ται ως μελέ­τη μιας γενιάς, της γενιάς μας, που ανα­γνω­ρί­ζει και παλεύ­ει με τον αυτι­σμό της προ­κει­μέ­νου να φτά­σει στην ενη­λι­κί­ω­σή της.

Η παρά­στα­ση είναι αυστη­ρά ακα­τάλ­λη­λη για ανηλίκους.

Συντε­λε­στές της παράστασης:
Δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία — Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Αγαρ­τζι­δης, Δέσποι­να Αναστάσογλου
Σκη­νι­κός χώρος — Κοστού­μια: Μαγδα­λη­νή Αυγερινού
Μου­σι­κή: costinho (Κωστής Ζουλιάτης)
Φωτι­σμοί-Φωτο­γρα­φί­ες: Karol Jarek
Video: Μικα­έ­λα Λια­κα­τά, Ιάσων Αρβανιτάκης
Kίνη­ση: Αλε­ξάν­δρα Καζάζου
Κατα­σκευ­ές-Γλυ­πτά: Ιωάν­να Πλέσσα

Παί­ζουν οι ηθοποιοί:
Ανθή Ευστρα­τιά­δου, Βίκυ Κατσίκα

Στη φωνή του Στέ­λιου ακού­γε­ται ο Πέτρος Μάλαμας

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΚΑΤΩ ΧΩΡΟΣ

Αντι­σθέ­νους 7 και Θαρύπου
Στά­ση Μετρό-Τραμ Συγγρού-Φιξ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από 01 Φεβρουα­ρί­ου έως 08 Μαρ­τί­ου 2016

Σάβ­βα­το: 18.30
Κυρια­κή: 21.30
Δευ­τέ­ρα & Τρί­τη: 21.15