Οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη συμ­με­τέ­χουν στη 16η Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (9–12/5/2019) με ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα βιβλιο­πα­ρου­σιά­σε­ων και συζη­τή­σε­ων. Οι εκδη­λώ­σεις μας ξεκι­νούν την Παρα­σκευή 10/5 και ολο­κλη­ρώ­νο­νται την Κυρια­κή (12/5). Σας προ­σκα­λού­με να τις παρα­κο­λου­θή­σε­τε, να γνω­ρί­σε­τε σημα­ντι­κούς Έλλη­νες και ξένους συγ­γρα­φείς, να ενη­με­ρω­θεί­τε για τις τρέ­χου­σες και τις επό­με­νες εκδό­σεις μας. Για την πλη­ρέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­σή σας, δια­βά­στε το ανα­λυ­τι­κό μας πρό­γραμ­μα που ακολουθεί.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ

14.00–15.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «COSMOS» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

Πορ­το­γα­λι­κή γλώσ­σα: Ένα ευρω­παϊ­κό παρά­θυ­ρο σε εξω-ευρω­παϊ­κές λογοτεχνίες

Μια συζή­τη­ση του μετα­φρα­στή Νίκου Πρα­τσί­νη με τους πορ­το­γά­λους συγ­γρα­φείς Ντούλ­σε Μαρία Καρ­ντό­ζο και Ζοζέ Λουίς Πεϊ­σό­το.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολιτισμού

Το βιβλίο της Ντούλ­σε Μαρία Καρ­ντό­ζο Ο γυρι­σμός (μετά­φρα­ση: Αθη­νά Ψυλ­λιά) κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

16.00–17.00 - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

«Η ιστο­ρία της πει­ρα­τεί­ας στην Ελλά­δα: ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι στον χρόνο»

Παρου­σί­α­ση του νέου μυθι­στο­ρή­μα­τος της Κατε­ρί­νας Καρι­ζώ­νη Το λυκό­φως του Αιγαί­ου.

Θα μιλή­σουν οι συγ­γρα­φείς Θωμάς Κορο­βί­νης και Κώστας Χατζηα­ντω­νί­ου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

16.00–17.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ Ε.Ι.Π. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

«Το μεγά­λο ποτά­μι της Ιστο­ρί­ας μέσα από μνή­μες και προ­σω­πι­κές διαδρομές»

Παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Γιάν­νη Πατσώ­νη Ανε­μο­δεί­κτες στην Επτά­λο­φο (και άλλες ιστο­ρί­ες).

Θα μιλή­σουν οι:

 • Γερά­σι­μος Δεν­δρι­νός, πεζο­γρά­φος
 • Πολύ­βιος Στράν­τζα­λης, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ομο­γε­νών εκ Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Βορεί­ου Ελλάδος

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

19.00–20.00  — ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

«Μήπως αυτό που ονο­μά­ζου­με “κανο­νι­κό­τη­τα” κλέ­βει κάτι από τη ζωή μας;»

Παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου Μήπως; της Μαρ­γα­ρί­τας Καρα­πά­νου και της Φωτει­νής Τσαλίκογλου 

Με τη Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου θα συνο­μι­λή­σει ο κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας Βαγ­γέ­λης Χατζη­βα­σι­λεί­ου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

19.00–20.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ Ε.Ι.Π. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

Παρου­σί­α­ση του νέου μυθι­στο­ρή­μα­τος του Νίκου Χρυ­σού Και­νούρ­για μέρα.

Η συγ­γρα­φέ­ας Μαρία Κου­γιουμ­τζή θα μιλή­σει για την εμπει­ρία της δικής της ανά­γνω­σης και θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με τον Νίκο Χρυσό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

21.00–22.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «COSMOS» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

Παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου της Βασι­λι­κής Γεωρ­γιά­δου Η Άκρα Δεξιά στην Ελλά­δα (1965–2018).

Θα μιλή­σουν οι:

 • Γιώρ­γος Αντω­νί­ου, επί­κου­ρος καθη­γη­τής της Έδρας Εβραϊ­κών Σπου­δών του ΑΠΘ,
 • Χρή­στος Φρα­γκο­νι­κο­λό­που­λος, καθη­γη­τής Διε­θνών Σχέ­σε­ων και ΜΜΕ στο Τμή­μα Δημο­σιο­γρα­φί­ας του ΑΠΘ,

και η συγγραφέας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

21.00–22.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14)

BalkaNoir: Aστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία στα Βαλ­κά­νια ή βαλ­κα­νι­κή αστυ­νο­μι­κή λογοτεχνία;

Με αφορ­μή την έκδο­ση του συλ­λο­γι­κού τόμου BalkaNoir, βαλ­κά­νιοι αστυ­νο­μι­κοί συγ­γρα­φείς συζη­τούν για τις δια­φο­ρές και τα κοι­νά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του είδους στις χώρες τους, το μετα­φρα­στι­κό και εκδο­τι­κό τοπίο και τις προ­ο­πτι­κές του βαλ­κα­νι­κού νουάρ.

Θα μιλή­σουν:Ίβαν Σέρ­σεν, εκδό­της, συγ­γρα­φέ­ας (Κρο­α­τία), Μπογκ­ντάν Χριμπ, εκδό­της, συγ­γρα­φέ­ας, πρώ­ην πρό­ε­δρος Ένω­σης Ρου­μά­νων Αστυ­νο­μι­κών Συγ­γρα­φέ­ων, Εμά­νου­ελ Ικο­νό­μοφ, εκδό­της, συγ­γρα­φέ­ας, πρώ­ην πρό­ε­δρος Ένω­σης Βούλ­γα­ρων Αστυ­νο­μι­κών Συγ­γρα­φέ­ων, Ναζ­λί Μπε­ρι­βάν Ακ, επι­με­λή­τρια εκδό­σε­ων (Τουρ­κία), Βασί­λης Δανέλ­λης, συγ­γρα­φέ­ας, συνε­πι­με­λη­τής BalkaNoir, γραμ­μα­τέ­ας ΕΛΣΑΛ.

Συντο­νι­σμός: Γρη­γό­ρης Μπέ­κος, δημο­σιο­γρά­φος, υπεύ­θυ­νος της Ξένης Λογο­τε­χνί­ας των Εκδό­σε­ων Καστανιώτη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Ελληνική Λέσχη Συγ­γρα­φέ­ων Αστυ­νο­μι­κής Λογο­τε­χνί­ας (ΕΛΣΑΛ) / Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολιτισμού


ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ

10.00–11.00  — ΑΙΘΟΥΣΑ «COSMOS» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

Αφιέ­ρω­μα στον Άμος Οζ

Για τον συγ­γρα­φέα και το έργο του θα μιλή­σουν οι:

 • Φάνια Οζ-Ζάλτσ­μπερ­γκερ, συγ­γρα­φέ­ας
 • Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γρη­γό­ρης Μπέ­κος, δημο­σιο­γρά­φος, υπεύ­θυ­νος της Ξένης Λογο­τε­χνί­ας των Εκδό­σε­ων Καστανιώτη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πρε­σβεία του Ισρα­ήλ στην Ελλά­δα & Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

16.00–17.00  — ΑΙΘΟΥΣΑ «COSMOS» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

«Πώς γίνε­ται κάποιος τρομοκράτης;

Μια ιστο­ρία συλ­λο­γι­κή και ατο­μι­κή, στην οποία η προ­σω­πι­κή αγω­νία επι­μέ­νει να ανα­ζη­τά ταυ­τό­τη­τα αλλά και διαφυγή»

Παρου­σί­α­ση του νέου μυθι­στο­ρή­μα­τος του Βασί­λη Κου­νέ­λη Καπνι­σμέ­να ερεί­πια.

Με τον Βασί­λη Κου­νέ­λη θα συνο­μι­λή­σει ο κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας Βαγ­γέ­λης Χατζη­βα­σι­λεί­ου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

18.00–19.00 — ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

«Βίω­μα και γραφή»

Παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Ανδρέα Μήτσου Ο Ορφέ­ας και ο Ανδρέ­ας.

Θα μιλή­σουν οι:

 • Κώστας Καλη­μέ­ρης, κρι­τι­κός λογοτεχνίας
 • Θωμάς Κορο­βί­νης, συγ­γρα­φέ­ας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

18.00–19.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

Παρου­σί­α­ση του συλ­λο­γι­κού τόμου Λεξι­κό λογο­κρι­σί­ας στην Ελλά­δα (Καχε­κτι­κή δημο­κρα­τία, δικτα­το­ρία, μετα­πο­λί­τευ­ση).

Θα μιλή­σουν οι:

 • Γιάν­νης Σταυ­ρα­κά­κης, πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας, καθη­γη­τής στο Τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ,
 • Λία Γυιό­κα, ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας και Θεω­ρί­ας της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού στο ΑΠΘ,

καθώς και οι επι­με­λη­τές του τόμου Πηνε­λό­πη Πετσί­νη και Δημή­τρης Χρι­στό­που­λος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

19.00–20.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΟΣΚΩΦ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

«Η τρέ­λα, το τραύ­μα, η κατα­γω­γή: αυτό που λεί­πει με κάνει να ζω»

Παρου­σί­α­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου Ο Έλλη­νας ασθε­νής.

Με τη Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου θα συνο­μι­λή­σει η δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας Μικέ­λα Χαρ­του­λά­ρη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

21.00–22.00 - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

«Ζωή κοντά στο τίποτα»

Παρου­σί­α­ση του νέου μυθι­στο­ρή­μα­τος της Ιωάν­νας Καρυ­στιά­νη Χίλιες ανά­σες.

Με την Ιωάν­να Καρυ­στιά­νη θα συνο­μι­λή­σει η Ιωάν­να Ναούμ, επί­κου­ρη καθη­γή­τρια φιλο­λο­γί­ας στο ΑΠΘ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη


ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ

15.00–16.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

«Από την Ελλά­δα στον Λίβα­νο: ζωές μέσα στη δίνη της Ιστορίας»

Παρου­σί­α­ση του νέου μυθι­στο­ρή­μα­τος της Ελέ­νης Πριο­βό­λου Στη ζωή νωρίς νυχτώ­νει.

Με την Ελέ­νη Πριο­βό­λου θα συνο­μι­λή­σει ο δημο­σιο­γρά­φος Γρη­γό­ρης Μπέ­κος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

15.00–16.00 — ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14)

«Το Εγώ ένας Άλλος: οι αλή­θειες και τα παι­χνί­δια του autofiction»

Συζή­τη­ση με αφορ­μή το μυθι­στό­ρη­μα της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου Μπα­ρόκ.

Θα μιλή­σουν οι:

 • Αλε­ξάν­δρα Ρασι­δά­κη, ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια Γερ­μα­νι­κής και Συγκρι­τι­κής Γραμματολογίας,
 • Μιχά­λης Χρυ­σαν­θό­που­λος, καθη­γη­τής Συγκρι­τι­κής Γραμματολογίας,

και η συγγραφέας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

17.00–18.00 - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13)

Παρου­σί­α­ση του συλ­λο­γι­κού τόμου Ο Νίκος Καζαν­τζά­κης και η πολι­τι­κή.

Θα μιλή­σουν οι:

 • Χαρά­λα­μπος-Δημή­τρης Γου­νε­λάς, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής ΑΠΘ, Τμή­μα Φιλολογίας
 • Δημή­τρης Κόκο­ρης, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής ΑΠΘ, Τμή­μα Φιλο­σο­φί­ας και Παιδαγωγικής
 • Νίκος Χρυ­σός, συγ­γρα­φέ­ας, συνε­πι­με­λη­τής του τόμου

Διορ­γά­νω­ση: Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη & Διε­θνής Εται­ρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

19.00–20.00 - ΑΙΘΟΥΣΑ «ΒΑΒΕΛ» (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15)

«Μετα­φρά­ζο­ντας τον Άμος Οζ: οι πολ­λα­πλές απο­χρώ­σεις μιας σύν­θε­της λογο­τε­χνι­κής προσωπικότητας»

Συζή­τη­ση με αφορ­μή τις μετα­φρά­σεις του έργου του Άμος Οζ στα ελληνικά.

Θα μιλή­σουν οι:

 • Διο­νύ­σης Δρό­σος, καθη­γη­τής Ηθι­κής Φιλο­σο­φί­ας στο τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ
 • Χρυ­σού­λα Παπα­δο­πού­λου, μέλος ΕΕΠ για την εβραϊ­κή γλώσ­σα στο τμή­μα Θεο­λο­γί­ας του ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πρε­σβεία του Ισρα­ήλ στην Ελλά­δα & Εκδό­σεις Καστανιώτη

 

Παράλ­λη­λη εκδήλωση:

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 11.00–12.00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Εθνι­κής Αμύ­νης 27)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Αρχί­ζο­ντας»

Ο Σπύ­ρος Κιοσ­σές και η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου θα συνε­νώ­σουν θεω­ρία και πρά­ξη σε ένα μίνι σεμι­νά­ριο δημιουρ­γι­κής γρα­φής με παρα­δείγ­μα­τα από την ιστο­ρία της λογο­τε­χνί­ας και ενδει­κτι­κές ασκή­σεις. Ανοι­χτό προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Αφορ­μή θα απο­τε­λέ­σουν το βιβλίο του Σπύ­ρου Κιοσ­σέ Εισα­γω­γή στη δημιουρ­γι­κή ανά­γνω­ση και γρα­φή – Η συμ­βο­λή της αφη­γη­μα­το­λο­γί­ας (Κρι­τι­κή) και ο συλ­λο­γι­κός τόμος Το μυστι­κό (Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη), που επι­με­λή­θη­κε η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου με διη­γή­μα­τα μαθη­τών της στη δημιουρ­γι­κή γραφή.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη / Εκδό­σεις Κρι­τι­κή / Ελλη­νι­κό Ίδρυ­μα Πολιτισμού


Κατε­βά­στε το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων σε PDF.