Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες δια­νο­ου­μέ­νους και εκπρο­σώ­πους του ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού στο εξω­τε­ρι­κό, ο συγ­γρα­φέ­ας Παύ­λος Μάτε­σις «έφυ­γε» σήμε­ρα (Κυρια­κή 20 Ιανουα­ρί­ου 2013), ολο­κλη­ρώ­νο­ντας ένα σπου­δαίο ταξί­δι στην πεζο­γρα­φία, στο θέα­τρο και στη μετά­φρα­ση, που κρά­τη­σε περισ­σό­τε­ρα από σαρά­ντα χρόνια.

Γεν­νή­θη­κε το 1933 στη Δίβρη, στην Πελο­πόν­νη­σο. Μέχρι τα δεκα­εν­νιά του έζη­σε σε πολ­λές πόλεις της Ελλά­δας. Σπού­δα­σε θέα­τρο και μου­σι­κή. Δίδα­ξε υπο­κρι­τι­κή στη Σχο­λή Σταυ­ρά­κου, ενώ διε­τέ­λε­σε βοη­θός-δρα­μα­τουρ­γός στο Εθνι­κό Θέατρο.

Το πρώ­το του θεα­τρι­κό έργο ήταν το μονό­πρα­κτο Ο σταθ­μός, το οποίο γρά­φτη­κε όταν ο συγ­γρα­φέ­ας ήταν ακό­μα μαθη­τής της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής του Χρή­στου Βαχλιώ­τη. Η πρώ­τη όμως επί­ση­μη εμφά­νι­σή του στο θέα­τρο ήταν το 1967 με το έργο Η τελε­τή (θέα­τρο Νέας Ιωνί­ας 1967 και Εθνι­κό Θέα­τρο 1969). Συνο­λι­κά έγρα­ψε δεκα­τέσ­σε­ρα θεα­τρι­κά έργα, έντε­κα από τα οποία ανέ­βη­καν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους αθη­ναϊ­κούς θιά­σους, όπως ταΠερι­ποι­η­τής φυτώνΤο φάντα­σμα του κυρί­ου Ραμόν Νοβά­ροΗ βουήΒιο­χη­μείαΗ καθαί­ρε­ση κ.ά. Επί­σης έγρα­ψε και σκη­νο­θέ­τη­σε δύο σει­ρές για τη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, ενώ έγρα­ψε και κεί­με­να για floor show.

Μετέ­φρα­σε Aρι­στο­φά­νη (οκτώ έργα, παραγ­γε­λί­ες για τα Eπι­δαύ­ρια), Σαίξ­πηρ, Mπεν Tζόν­σον, Kρί­στο­φερ Mάρ­λο­ου, Φώκνερ, Πίντερ, Bιτράκ, Mολιέ­ρο, Mπω­μαρ­σαί, Στα­ντάλ, Iονέ­σκο, Aρτώ, Mρό­ζεκ, Όρτον, Aκρό­υντ, Φρί­ελ και άλλους κλα­σι­κούς και σύγ­χρο­νους συγγραφείς.

Έργα του, καθώς και αρι­στουρ­γή­μα­τα του παγκό­σμιου θεά­τρου μετα­φρα­σμέ­να από τον ίδιο, έχουν σκη­νο­θε­τή­σει στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό οι: Σωκρά­της Καρα­ντι­νός, Τάκης Μου­ζε­νί­δης, Αλέ­ξης Μινω­τής, Κάρο­λος Κουν, Σπύ­ρος Ευαγ­γε­λά­τος, Ζυλ Ντα­σέν, Μάριο Μπο­λο­νί­νι, Μπρά­νι­σλαβ Λέτσιτς, Μίνως Βολα­νά­κης, Γιώρ­γος Μιχαη­λί­δης, Ανδρέ­ας Βου­τσι­νάς, Δια­γό­ρας Χρο­νό­που­λος, Κώστας Μπά­κας, Πάβελ Κόχουτ και Νικί­τα Μιλιβόγεβιτς.

Εξί­σου σημα­ντι­κή ήταν η πορεία του Παύ­λου Μάτε­σι στην ελλη­νι­κή πεζο­γρα­φία. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε σε αυτήν το 1986 με τη νου­βέ­λα Αφρο­δί­τη, όμως θεω­ρή­θη­κε εμβλη­μα­τι­κή η έκδο­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος Η μητέ­ρα του σκύ­λου το 1990, που συγκί­νη­σε όχι μόνο το πανελ­λή­νιο αλλά και τους λάτρεις της καλής λογο­τε­χνί­ας στο εξω­τε­ρι­κό. Η μητέ­ρα του σκύ­λου υμνή­θη­κε από την παγκό­σμια κρι­τι­κή και συγκα­τα­λέ­χτη­κε από τον λον­δρέ­ζι­κο εκδο­τι­κό οίκο Quintet Publishing στα 1001 βιβλία της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας που πρέ­πει να έχει δια­βά­σει κάποιος μέχρι το τέλος της ζωής του (στον τόμο 1001 Books You Must Read Before You Die). Ακο­λού­θη­σαν άλλα οκτώ βιβλία του, που γνώ­ρι­σαν μεγά­λη επι­τυ­χία: Ο Παλαιός των Ημε­ρών (μυθι­στό­ρη­μα), Πάντα καλά (αισθη­μα­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα), Ύλη δάσους (διη­γή­μα­τα), Σκο­τει­νός οδη­γός (μυθι­στό­ρη­μα), Μύρ­τος (μυθι­στό­ρη­μα), Έκθε­σις ιδε­ών (χρο­νο­γρα­φή­μα­τα), Αλδε­βα­ράν (μυθι­στό­ρη­μα) και Graffito (μυθι­στό­ρη­μα). Tα μυθι­στο­ρή­μα­τά του H μητέ­ρα του σκύ­λουO Παλαιός των Hμε­ρών και Πάντα καλά κυκλο­φο­ρούν σε δεκα­τέσ­σε­ρις χώρες.
Tο μυθι­στό­ρη­μα Σκο­τει­νός οδη­γός κυκλο­φο­ρεί στην Iτα­λία, ενώ το μυθι­στό­ρη­μα Mύρ­τος θα κυκλο­φο­ρή­σει προ­σε­χώς στη Γαλ­λία, τη Pου­μα­νία, τη Φιν­λαν­δία και στο Iσρα­ήλ. Tόμος με τέσ­σε­ρα θεα­τρι­κά του κυκλο­φο­ρεί στην Αγγλία από τις εκδό­σεις Arcadia.

Τιμή­θη­κε με το Kρα­τι­κό Bρα­βείο Θεά­τρου το 1966 για το θεα­τρι­κό Η τελε­τή, με το 
Έπα­θλο Kαρό­λου Kουν το 1989 για το καλύ­τε­ρο θεα­τρι­κό έργο της χρο­νιάς (Περι­ποι­η­τής φυτών), με το
Bρα­βείο Ελλη­νο­φώ­νων Kάτω Iτα­λί­ας το 1998 για το μυθι­στό­ρη­μα H μητέ­ρα του σκύ­λου, με το Μεγά­λο Bρα­βείο Κρι­τι­κών το 2000, καθώς και με το Bρα­βείο Acerbi (Iτα­λία) τo 2002, επί­σης για το μυθι­στό­ρη­μα H μητέ­ρα του σκύ­λου.

Ο Παύ­λος Μάτε­σις ήταν τακτι­κός προ­σκε­κλη­μέ­νος πανε­πι­στη­μί­ων και διε­θνών εκθέ­σε­ων βιβλί­ου στην Ευρώ­πη και στον Καναδά.

Η κηδεία του θα τελε­στεί την Τρί­τη 22 Ιανουα­ρί­ου 2013 στις 4 το από­γευ­μα από το Kοι­μη­τή­ριο Παπάγου.