Η Ελλάδα πριν και στη διάρκεια της κρίσης
Μέσα από την φωτογραφία, την λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Με την ευκαι­ρία της ανα­κή­ρυ­ξης της Αθή­νας σε Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου από την UNESCO, για την περί­ο­δο, Απρί­λιος 2018 — Απρί­λιος 2019, το Ελλη­νι­κό Ινστι­τού­το διορ­γα­νώ­νει λογο­τε­χνι­κό φεστι­βάλ για να εξυ­μνή­σει και δια­δώ­σει την σύγ­χρο­νη ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία στην Δανία.

Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου, Πέτρος Μάρ­κα­ρης, Λένα Κιτσοπούλου

Ως μία εκδή­λω­ση που προ­ω­θεί την γνώ­ση της ελλη­νι­κής γλώσ­σας, το φεστι­βάλ τονί­ζει τον εορ­τα­σμό της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Ελλη­νι­κής Γλώσ­σας που εορ­τά­ζε­ται στις 9 Φεβρουα­ρί­ου και υπο­στη­ρί­ζε­ται από την Ελλη­νι­κή Πρε­σβεία στην Δανία.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες Λένα Κιτσο­πού­λου, Πέτρος Μάρ­κα­ρης, Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου, Δημή­τρης Τσου­μπλέ­κας, με τη μετα­φρά­στρια ελλη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας Πια Γιό­χαν­σον και την Τρι­νέ Βίλ­λερτ, ψυχή του νεοϊ­δρυ­θέ­ντος ινστιτούτου.

Το Φεστι­βάλ είναι μέρος της προ­σπά­θειας του Ελλη­νι­κού Ινστι­τού­του για την διά­σω­ση της ελλη­νι­κής βιβλιο­θή­κης. Το Πανε­πι­στή­μιο της Κοπεγ­χά­γης έπα­ψε την λει­τουρ­γία της βιβλιο­θή­κης αυτής με το κλεί­σι­μο του τμή­μα­τος Νεο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών το 2016. Με την καλ­λιέρ­γεια του ενδια­φέ­ρο­ντος για την ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία και τον πολι­τι­σμό στην Δανία, απο­κτού­με ισχυ­ρό­τε­ρα επι­χει­ρή­μα­τα για την δια­τή­ρη­ση των 7.000 τόμων της βιβλιοθήκης.