Μια πολύ ξεχω­ρι­στή περί­πτω­ση των γραμ­μά­των είναι η Ζοέλ Λοπι­νό, που εντά­χθη­κε με το νέο της βιβλίο στις εκδό­σεις μας. Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στις γαλ­λι­κές Άλπεις (με μακρι­νή ελλη­νι­κή κατα­γω­γή), αλλά όλα της τα βιβλία τα έχει γρά­ψει στα ελλη­νι­κά. Χρη­σι­μο­ποιεί συχνά τη φρά­ση «εμείς οι Έλλη­νες» και αυτό προ­δί­δει πολ­λά για τη σχέ­ση που έχει με τη χώρα μας και τον πολι­τι­σμό της. Από το 1996 έχει γρά­ψει περισ­σό­τε­ρα από δέκα βιβλία (στην πλειο­νό­τη­τά τους μυθι­στο­ρή­μα­τα), τα οποία έχουν δια­βα­στεί από δεκά­δες χιλιά­δες ανα­γνώ­στες. Η Αγρι­λιά, το Χάδι του ανέ­μου, το Μεγά­λο όνει­ρο κ.ά έγι­ναν δια­χρο­νι­κά μπεστ σέλερ.

Το μυθι­στό­ρη­μά της Αυτό το σπί­τι είσαι εσύ είναι κατ’ αρχάς ένα βιβλίο επί­και­ρο για­τί η κεντρι­κή ηρω­ί­δα της προ­σπα­θεί να ανα­στη­λώ­σει τη ζωή της, καθώς αισθά­νε­ται ότι βρί­σκε­ται στο σημείο μηδέν. Αλλά αυτό δεν νιώ­θει κάθε Έλλη­νας σήμε­ρα; Η απου­σία συνέ­χειας, ορά­μα­τος και προ­ο­πτι­κής δεν είναι οι παρά­γο­ντες που τον συνθλίβουν;

Η Λοπι­νό δεν απο­σκο­πεί όμως σε ένα διδα­κτι­κό μυθι­στό­ρη­μα. Εμφυ­σά αρχές ενός τρό­που ζωής που μας οδη­γεί στην εσω­τε­ρι­κή εξέ­γερ­ση, με στό­χο την αυτο­βελ­τί­ω­ση και την ηρε­μία. Για­τί πιστεύ­ει ότι όλοι έχου­με δικαί­ω­μα στην ευτυ­χία. Αρκεί να το διεκ­δι­κή­σου­με. Εντο­πί­ζο­ντας τις βαθύ­τε­ρες επι­θυ­μί­ες μας, ξεπερ­νά­με κάθε ταπεί­νω­ση και συμβιβασμό.

Και μια σημεί­ω­ση για τους λάτρεις των βιβλί­ων της Ζοέλ Λοπι­νό: σε λίγους μήνες θα κυκλο­φο­ρή­σει από τις εκδό­σεις μας και το βιβλίο που την έκα­νε διά­ση­μη στο πανελ­λή­νιο: η περί­φη­μη Αγρι­λιά, με την εμβλη­μα­τι­κή Σφα­κια­νή ηρω­ί­δα που αγά­πη­σαν περισ­σό­τε­ροι από 100.000 αναγνώστες.