Το τελευ­ταίο βιβλίο του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου Το ημε­ρο­λό­γιο ενός δει­λού είναι δωρε­άν δια­θέ­σι­μο στην ψηφια­κή του έκδο­ση, στο πλαί­σιο της πρω­το­βου­λί­ας του συγ­γρα­φέα και των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη να προ­σφέ­ρουν στο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό το σύνο­λο του έργου ενός συγ­γρα­φέα τους ψηφιακά.

Ο Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου είναι από τους αγα­πη­μέ­νους συγ­γρα­φείς που επι­λέ­γουν να δια­βά­σουν οι νεα­ροί ανα­γνώ­στες, καθώς στα βιβλία του θίγει, χωρίς διδα­κτι­σμό ή ηθι­κο­λο­γία, κοι­νω­νι­κά θέμα­τα όπως η ξενο­φο­βία, ο ρατσι­σμός, η ανερ­γία κ.ά. Έχει τιμη­θεί δυο φορές με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο και τα βρα­βεία των περιο­δι­κών Δια­βά­ζω και Ο ανα­γνώ­στης, καθώς και με δια­κρί­σεις από τον Κύκλο Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλί­ου, τον Κυπρια­κό Σύν­δε­σμο Παι­δι­κού και Νεα­νι­κού Βιβλί­ου και τη Γυναι­κεία Λογο­τε­χνι­κή Συντρο­φιά. Πολ­λά από τα βιβλία του διδά­σκο­νται στο Πανε­πι­στή­μιο Αιγαίου.

Τα βιβλία του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου στις Εκδό­σεις Καστανιώτη:

 • Ποιος απή­γα­γε τον Αϊ-Βασί­λη; (νέα έκδο­ση 2015)
 • Η λευ­κή απερ­γία των ροζ φλα­μίν­γκο (2014) (Βρα­βείο Κυπρια­κού Συν­δέ­σμου Παι­δι­κού και Νεα­νι­κού Βιβλί­ου 2012)
 • Το ημε­ρο­λό­γιο ενός δει­λού (2014) (Βρα­βείο Βιβλί­ου Public 2015)
 • Ναι, Βιρ­τζί­νια, υπάρ­χει Άγιος Βασί­λης! (2013) (Βρα­βείο ηλε­κτρο­νι­κού περιο­δι­κού Ο ανα­γνώ­στης, Βρα­βείο Κύκλου Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλί­ου, White Raven 2014)
 • Σχο­λι­κή παρά­στα­ση (2013) (Έπαι­νος Γυναι­κεί­ας Λογο­τε­χνι­κής Συντρο­φιάς 1996)
 • Οι άρχο­ντες των σκου­πι­διών (2012) (Βρα­βείο ηλε­κτρο­νι­κού περιο­δι­κού Ο ανα­γνώ­στης, White Raven 2013)
 • Ο Αϊ-Βασί­λης στο ραντάρ (2011)
 • Ιπτά­με­νες σελί­δες (2011) (Έπαι­νος Κυπρια­κού Συν­δέ­σμου Παι­δι­κού και Νεα­νι­κού Βιβλί­ου 2011)
 • Μια αστεία επι­δη­μία (2010)
 • Άλφα (2009) (Βρα­βείο Γυναι­κεί­ας Λογο­τε­χνι­κής Συντρο­φιάς 1998)
 • Στη δια­πα­σών (2009) (Κρα­τι­κό Βρα­βείο Παι­δι­κού Λογο­τε­χνι­κού Βιβλί­ου 2010, Βρα­βείο περιο­δι­κού Δια­βά­ζω 2010, Εύφη­μος Μνεία Γυναι­κεί­ας Λογο­τε­χνι­κής Συντρο­φιάς 2008)
 • Το μεγά­λο ταξί­δι της κινέ­ζι­κης πάπιας (2008) (Βρα­βείο Κύκλου Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλί­ου, White Raven 2009)
 • Οι Εννέα Καί­σα­ρες (2004)
 • Το μήνυ­μα (2001)

Τα ψηφια­κά βιβλία (ebooks) των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη δια­τί­θε­νται στο πρό­τυ­πο ePub και είναι συμ­βα­τά με την πλειο­νό­τη­τα των συσκευών ανά­γνω­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κι εκεί­νων που βασί­ζο­νται στα iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) και Android.