Από σήμε­ρα και για τους επό­με­νους έντε­κα μήνες οι Σελί­δες θα φιλο­ξε­νή­σουν έντε­κα αντί­στοι­χα παι­δι­κά διη­γή­μα­τα του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου, του δημο­φι­λούς συγ­γρα­φέα που συναρ­πά­ζει και καθη­λώ­νει με τα βιβλία του τις ψυχές των παι­διών και των νέων. Τα διη­γή­μα­τα αυτά σχε­τί­ζο­νται με τον εκά­στο­τε τρέ­χο­ντα μήνα και  προ­ο­ρί­ζο­νται στο σύνο­λό τους για τις τάξεις του Δημο­τι­κού. Καθώς ανα­φέ­ρο­νται σε ποι­κί­λα θέμα­τα, όπως η οικο­λο­γία, η απο­δο­χή της δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας, η φιλία, η οικο­γε­νεια­κή αγά­πη κ.ά., μπο­ρούν να δου­λευ­τούν στην αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας και να απο­τε­λέ­σουν εξαι­ρε­τι­κή αφορ­μή για προ­βλη­μα­τι­σμό και συζή­τη­ση κατά την ώρα του μαθή­μα­τος. Μετά την έλευ­ση του έτους, δηλα­δή τον Οκτώ­βριο του 2013, τα διη­γή­μα­τα αυτά θα κυκλο­φο­ρή­σουν σε έναν τόμο από τις Εκδό­σεις Καστανιώτη.

Νοέμ­βριος — Τα παλιά παιχνίδια