The South in TalkΣτις 10 Απρι­λί­ου 2013 διορ­γα­νώ­νε­ται στις Βρυ­ξέλ­λες, με πρω­το­βου­λία της ευρω­βου­λευ­τή του ΠΑΣΟΚ Μαρι­λέ­νας Κοπ­πά, εκδή­λω­ση με θέμα «Τέσ­σε­ρις συγ­γρα­φείς του Νότου μιλούν για την Κρί­ση», με τη συμ­με­το­χή τεσ­σά­ρων εκπρο­σώ­πων της σύγ­χρο­νης λογο­τε­χνί­ας του Νότου της Ευρώ­πης: του Αλέ­ξη Στα­μά­τη (Ελλά­δα), του Santiago Roncagliolo (Ισπα­νία), της Mariolina Venezia (Ιτα­λία) και του José Luís Peixoto (Πορ­το­γα­λία).

Η έκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αίθου­σα JAN 4Q2 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου από τις 6 μ.μ. — 8 μ.μ.

Η συζή­τη­ση θα μετα­δο­θεί ζωντα­νά και από το  thesouthintalk.blogspot.gr (7 μ.μ. — 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος)

 

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ενη­με­ρω­τι­κή επι­στο­λή, πρό­κει­ται για τη δεύ­τε­ρη εκδή­λω­ση μιας πρω­το­βου­λί­ας που στο­χεύ­ει στο άνοιγ­μα διαύ­λων επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των χωρών του Νότου, με ανταλ­λα­γή εμπει­ριών, επε­ξερ­γα­σία θέσε­ων και ανά­πτυ­ξη εποι­κο­δο­μη­τι­κού δια­λό­γου. Δυστυ­χώς στο νότιο αυτό άξο­να προσ­δέ­θη­κε και η Κύπρος, την οποία δεσμευό­μα­στε ότι θα συμπε­ρι­λά­βου­με στην επό­με­νη εκδήλωση.

Η πρω­το­βου­λία αυτή ξεκί­νη­σε με εκδή­λω­ση στις 25/01/2013 στην Αθή­να, με εκπρο­σώ­πους από το χώρο της πολι­τι­κής απ’ όλες τις χώρες του Νότου, θέτο­ντας το ερώ­τη­μα: «Κρί­ση στον ευρω­παϊ­κό Νότο: υπάρ­χει αρι­στε­ρή προ­ο­δευ­τι­κή απάντηση;»

Οι λογο­τέ­χνες είναι η έκφρα­ση του πνεύ­μα­τος μιας επο­χής. Για χρό­νια οι ανα­δυό­με­νες αφη­γή­σεις του ευρω­παϊ­κού Νότου μιλού­σαν για τη βεβαιό­τη­τα της προ­ό­δου παρά για τις αντί­ξο­ες συν­θή­κες: υπέρ­βα­ση του φασι­σμού, της φτώ­χειας, της μετα­νά­στευ­σης. Οι δικτα­το­ρί­ες ήταν πίσω μας, δίνο­ντας τη θέση τους σε νεω­τε­ρι­κές ανα­ζη­τή­σεις, όπως τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, η εξί­σω­ση δικαιω­μά­των ανδρών και γυναι­κών ή η οικο­λο­γία. Είχα­με αντι­με­τω­πί­σει μια σωρεία «εθνι­κών διχα­σμών» και ψάχνα­με για κοι­νούς ευρω­παϊ­κούς προ­ο­ρι­σμούς. Είχα­με ξεπε­ρά­σει τον αναλ­φα­βη­τι­σμό και η νεο­λαία σπού­δα­ζε μαζι­κά. Η φτώ­χεια ήταν πλέ­ον έννοια σχετική.

Σήμε­ρα πολ­λές από τις βεβαιό­τη­τές μας αυτές είναι υπό δια­πραγ­μά­τευ­ση. Η νέα γενιά ανα­βάλ­λει την κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή της χει­ρα­φέ­τη­ση επ’ αόρι­στον, ή παίρ­νει το δρό­μο της μετα­νά­στευ­σης. Κάποιοι νοσταλ­γούν καθε­στώ­τα τάξης και ασφά­λειας, μηδε­νί­ζο­ντας τα κεκτη­μέ­να της μετα­πο­λί­τευ­σης. Η μεσαία τάξη απο­δο­μεί­ται, ενώ οι νεό­τε­ρες γενιές αντι­με­τω­πί­ζουν με από­γνω­ση μια επι­στρο­φή σε ένα παρελ­θόν που δεν έχουν ζήσει. Αυτά τα κοι­νά βιώ­μα­τα της ευρω­παϊ­κής περι­φέ­ρειας δεν έχουν ακό­μα πολι­τι­κή ή πολι­τι­σμι­κή έκφραση.

Η ευρω­παϊ­κή διά­στα­ση φαί­νε­ται να είναι ακό­μα ένα άθροι­σμα εθνι­κών βιω­μά­των, που αντι­στοι­χεί δυστυ­χώς σε ένα άθροι­σμα εθνι­κών προ­τε­ραιο­τή­των στις Βρυξέλλες.

Παράλ­λη­λα, στο­χεύ­ο­ντας στην άμε­ση συμ­με­το­χή των πολι­τών, δημιουρ­γή­θη­κε ένα blog:http://thesouthintalk.blogspot.gr/, το οποίο, έως και τις 10 Απρι­λί­ου, καλεί κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο πολί­τη στην Ιτα­λία, την Ισπα­νία, την Πορ­το­γα­λία και την Ελλά­δα να πάρει μέρος στη δια­μόρ­φω­ση ενός συλ­λο­γι­κού κει­μέ­νου με θέμα «Ο Νότος που ζω», προ­κει­μέ­νου να μοι­ρα­στού­με τις αλλα­γές των κοι­νω­νιών του ευρω­παϊ­κού Νότου όπως τις βιώνουμε.

Το blog θα έχει αναρ­τη­μέ­νες τέσ­σε­ρις προ­τά­σεις τις οποί­ες το κοι­νό καλεί­ται να συμπλη­ρώ­σει με τις σκέ­ψεις του:

  • Ανή­κω σε μια γενιά…
  • Δεν μπο­ρώ…
  • Ψάχνω…
  • Θέλω…

 

[pl_alertbox type=“info”]Ευρωπαϊκό Κοι­νο­βού­λιο, Βρυ­ξέλ­λες: 10 Απρι­λί­ου 2013, 6μ.μ. — 8μ.μ. (7μ.μ. — 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος)

Παρα­κο­λου­θή­στε τη συζή­τη­ση ζωντα­νά και από το  thesouthintalk.blogspot.gr[/pl_alertbox]