Πενή­ντα βιβλία-ορό­ση­μα ερμη­νεύ­ο­νται από πενή­ντα φωτο­γρα­φι­κές εικό­νε­ςμέ­σα από τις εργα­σί­ες δια­κε­κρι­μέ­νων εικα­στι­κών αλλά και μη επαγ­γελ­μα­τιών φωτο­γρά­φων.

Ανα­δείξ­τε τις αγα­πη­μέ­νες σας φωτογραφίες!