Αν ήταν να δια­λέ­ξω ένα συγ­γρα­φέα για να βρα­βευ­τεί με Νόμπελ, θα διά­λε­γα τον Μο Γιαν

Κεν­ζα­μπού­ρο Όε

Συνε­χείς δια­κρί­σεις για τις  Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, που συγκε­ντρώ­νουν στον κατά­λο­γό τους την πλειο­νό­τη­τα των κορυ­φαί­ων συγ­γρα­φέ­ων οι οποί­οι έχουν δια­κρι­θεί με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας και άλλα έγκρι­τα λογο­τε­χνι­κά βρα­βεία. Σήμε­ρα ήρθε να προ­στε­θεί ο Κινέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας Μο Γιαν.

Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό της, η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία ανα­φέ­ρει πως το έργο του συγ­γρα­φέα «ενώ­νει με ψυχε­δε­λι­κό ρεα­λι­σμό τα λαϊ­κά παρα­μύ­θια, την Ιστο­ρία και τη σύγ­χρο­νη ζωή» και συστή­νει να δια­βά­σου­με πρώ­το το αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό μυθι­στό­ρη­μά του Οι μπα­λά­ντες του σκόρ­δου, το μονα­δι­κό βιβλίο του Μο Γιαν που κυκλο­φο­ρεί στην Ελλά­δα (Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη 2006, μτφρ. Μιχά­λης Μακρό­που­λος), το οποίο απα­γο­ρεύ­τη­κε στην Κίνα ύστε­ρα από τα αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα στην πλα­τεία Τιε­να­μέν και ανά­γκα­σε τον Μο Γιαν να παραι­τη­θεί από το στρατό.

Μο Γιαν, που στα κινε­ζι­κά σημαί­νει «μη μιλάς», είναι το ψευ­δώ­νυ­μο του Κουάν Μογιέ. Ο ίδιος σε μια ομι­λία του στον Ανοι­χτό Πανε­πι­στή­μιο του Χονγκ Κονγκ, ανα­φε­ρό­με­νος στο ψευ­δώ­νυ­μό του, είπε ότι το επέ­λε­ξε πριν ακό­μα γρά­ψει το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα, για­τί ήταν γνω­στός για την ειλι­κρί­νειά του, η οποία δεν ήταν ευπρόσ­δε­κτη στην Κίνα, και υιο­θέ­τη­σε το ψευ­δώ­νυ­μο αυτό για να του θυμί­ζει ότι δεν πρέ­πει να μιλά­ει πολύ. Γεν­νή­θη­κε το 1955 στην επαρ­χία Σαντόνγκ της βορειο­α­να­το­λι­κής Κίνας από μια φτω­χή οικο­γέ­νεια που μετά βίας μπό­ρε­σε να μεγα­λώ­σει τα τέσ­σε­ρά της παι­διά. Το 1976 κατα­τά­χτη­κε εθε­λο­ντι­κά στο Λαϊ­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Στρα­τό όπου και σπού­δα­σε βιβλιο­θη­κά­ριος. Το 1981 δημο­σί­ευ­σε το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα Βρο­χή που πέφτει μια ανοι­ξιά­τι­κη νύχτα. Ακο­λού­θη­σε το βιβλίο του Oι κόκ­κι­νοι αγροί (1987), που άρχι­σε να του δημιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα με τη λογο­κρι­σία και το οποίο μετα­φέρ­θη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο από τον Ζανγκ Γιμού. Τα βιβλία του Η δημο­κρα­τία του κρα­σιού (2001) και Μεγά­λα στή­θη και φαρ­διές περι­φέ­ρειες (2003) είχαν επί­σης προ­βλή­μα­τα με τη λογο­κρι­σία. Παρά τις προ­τά­σεις που είχε από τη Δύση, ο Μο Γιαν δεν εγκα­τέ­λει­ψε ποτέ την Κίνα.

Ο Μο Γιαν είναι ο 37ος νομπε­λί­στας συγ­γρα­φέ­ας στον κατά­λο­γο των Εκδό­σε­ων Καστανιώτη.

Δια­βά­στε Κρι­τι­κή των Νew Υork Τimes για το βιβλίο του Οι μπα­λά­ντες του σκόρδου.

Νομπε­λί­στες συγ­γρα­φείς στις Εκδό­σεις Καστανιώτη:

Ράντ­γιαρντ Κίπλινγκ, Σέλ­μα Λάγκερ­λεφ, Γκρά­τσια Ντε­λέ­ντα, Τόμας Μαν, Λουί­τζι Πιρα­ντέ­λο, Έρμαν Έσσε, Αντρέ Ζιντ, Γου­ϊ­λιαμ Φώκνερ, Περ Λάγκερκ­βιστ, Έρνεστ Χεμιν­γου­έι, Αλμπέρ Καμύ, Ίβο Άντριτς, Τζων Στάιν­μπεκ, Για­σου­νά­ρι Καου­μπά­τα, Πάβλο Νερού­δα, Σωλ Μπέ­λο­ου, Ισα­άκ Μπά­σε­βις Σίν­γκερ, Τσέ­σλαβ Μίλος, Ελί­ας Κανέ­τι, Γουί­λιαμ Γκόλ­ντινγκ, Γιό­ζεφ Μπρόν­τσκι, Ναγκίπ Μαχ­φούζ, Καμί­λο Χοσέ Θέλα, Ναντίν Γκόρ­ντι­μερ, Ντέ­ρεκ Ουόλ­κοτ, Κεν­ζα­μπού­ρο Όε, Σέι­μους Χήνυ, Ντά­ριο Φο, Ζοζέ Σαρα­μά­γκου, Γκύ­ντερ Γκρας, Ίμρε Κέρ­τες, Χάρολντ Πίντερ, Ντό­ρις Λέσινγκ, Ζαν-Μαρί Γκυ­στάβ Λε Κλε­ζιό, Χέρ­τα Μύλερ, Μάριο Βάρ­γκας Λιό­σα.