Στον Νίκο Α. Μάντη το φετι­νό Athens Prize for Literature για το μυθι­στό­ρη­μά του Πέτρα Ψαλί­δι Χαρτί.

Άλλη μια σημα­ντι­κή διά­κρι­ση για τον Νίκο Α. Μάντη, ο οποί­ος τιμή­θη­κε με το βρα­βείο του περιο­δι­κού (δε)καταAthens Prize for Literature για το μυθι­στό­ρη­μά του Πέτρα Ψαλί­δι Χαρ­τί. Το σημα­ντι­κό αυτό βρα­βείο απο­νε­μή­θη­κε στον συγ­γρα­φέα από τον Δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων κ. Γιώρ­γο Καμί­νη σε μια ξεχω­ρι­στή εκδή­λω­ση-γιορ­τή της λογο­τε­χνί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, χτες, Πέμ­πτη 10 Δεκεμ­βρί­ου 2015, στην Αίθου­σα Τελε­τών του Δημαρ­χεί­ου Αθηνών.

Το βιβλίο του Νίκου Α. Μάντη είναι ένα σπον­δυ­λω­τό μυθι­στό­ρη­μα, όπου οι ζωές των ηρώ­ων συν­δέ­ο­νται και επη­ρε­ά­ζουν η μία την άλλη, αλλά­ζο­ντας αμε­τά­κλη­τα τρο­χιές και παγιω­μέ­νες μέχρι χτες βεβαιό­τη­τες. Ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων σε μια Ελλά­δα που πασχί­ζει να βρει τα πατή­μα­τά της. Ο Νίκος Α. Μάντης γρά­φει για το γκρί­ζο παρόν, το ανυ­πο­ψί­α­στο παρελ­θόν και το αβέ­βαιο μέλλον.

Η κρι­τι­κή επι­τρο­πή σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων στο σκε­πτι­κό της βρά­βευ­σής του:

«Η υπό­θε­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος Πέτρα Ψαλί­δι Χαρ­τί, που κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, ανα­φέ­ρε­ται στο παρόν και κατα­βυ­θί­ζε­ται στη σημε­ρι­νή Αθή­να και στον υπό­κο­σμό της. Η πλο­κή είναι πυκνή. […] Η αφή­γη­ση είναι κυκλι­κή, καθώς παρεμ­βάλ­λο­νται πρό­σω­πα σαν δίχτυ γύρω από την κεντρι­κή ιστο­ρία, ενώ οι ιστο­ρί­ες τους συγκλί­νουν στο τέλος, ένα τέλος το οποίο είναι ανα­τρε­πτι­κό. […] Οι ιστο­ρί­ες είναι όλες σκλη­ρές, από­λυ­τα εναρ­μο­νι­σμέ­νες με το περι­βάλ­λον τους, με το κάθε κεφά­λαιο να συνι­στά και μια υφο­λο­γι­κή πρό­τα­ση. Η γλώσ­σα είναι ωμή και τολ­μη­ρή και το ύφος της αντα­να­κλά την ταυ­τό­τη­τα του εκά­στο­τε ήρωα. Πρό­κει­ται για ένα έργο που μπο­ρεί να σοκά­ρει ή να σκαν­δα­λί­σει κάποιους ανα­γνώ­στες, αλλά σίγου­ρα δεν θα αφή­σει κανέ­ναν αδιά­φο­ρο. Ο Νίκος Μάντης, ένας νέος συγ­γρα­φέ­ας, που από το πρώ­το του κιό­λας δημο­σιευ­μέ­νο έργο άφη­σε καλές εντυ­πώ­σεις και στο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό και στην κρι­τι­κή, με το Πέτρα Ψαλί­δι Χαρ­τί επι­βε­βαιώ­νει την παρου­σία του στην τρέ­χου­σα πεζο­γρα­φία του τόπου μας».