Ο Ανταί­ος Χρυ­σο­στο­μί­δης συνο­μι­λεί με τον γνω­στό συγ­γρα­φέα Άμος Οζ με αφορ­μή το βιβλίο του «Εικό­νες από τη ζωή στο χωριό».