Η βρα­βευ­μέ­νη Ιρλαν­δή συγ­γρα­φέ­ας Ανν Ένραϊτ που θα έρθει στη χώρα μας στις 16 Μαρ­τί­ου στον Ιανό, δίνει δέκα μικρές χαλα­ρές συστά­σεις που απευ­θύ­νο­νται στους νέους συγγραφείς:

  • Τα πρώ­τα 12 χρό­νια είναι τα πιο ζόρικα.
  • Ο μόνος τρό­πος για να γρά­ψεις ένα βιβλίο, είναι να ξεκι­νή­σεις να γρά­φεις το βιβλίο. Είτε στο πλη­κτρο­λό­γιο, είτε με στυ­λό. Όπως βολεύ­ε­ται ο καθέ­νας και η καθε­μιά. Τη ζήτη­μα είναι να βάλεις τις λέξεις πάνω στο λευ­κό χαρτί.
  • Μόνο οι κακοί συγ­γρα­φείς πιστεύ­ουν ότι το έργο τους είναι τέλειο.
  • Η τέχνη της περι­γρα­φής είναι δύσκο­λη. Μην ξεχνά­τε πως η περι­γρα­φή είναι η άπο­ψη σας για τον κόσμο. Για να τα κατα­φέ­ρε­τε ανα­ζη­τή­στε και βρεί­τε ένα μέρος, όπου θα πατά­τε γερά στα πόδια σας.
  • Γράψ­τε με όποιο στυλ θέλε­τε. Η μυθο­πλα­σία κατα­σκευά­ζε­ται από λέξεις στο χαρ­τί. Αυτό που υπο­τί­θε­ται ότι είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, είναι καμω­μέ­νη από κάτι άλλο. Δεν έχει σημα­σία πόσο αλη­θι­νή είναι η ιστο­ρία σας, ή πως την σκαρ­φι­στή­κα­τε. Αυτό που προ­έ­χει βασι­κά, είναι η δρα­μα­τουρ­γι­κή σας ανάγκη.
  • Προ­σπα­θεί­στε να είστε ακρι­βείς με το υλι­κό σας.
  • Φαντα­στεί­τε ότι είστε ένα βήμα πριν τον θάνα­το. Εάν είχα­τε μια εκφυ­λι­στι­κή ασθέ­νεια θα τελειώ­να­τε το βιβλίο; Για­τί όχι; Το πράγ­μα που θα σας στεί­λει στον τάφο σε 10 βδο­μά­δες ας πού­με, αντι­προ­σω­πεύ­ει όλα αυτά που έχε­τε κάνει λάθος στο βιβλίο. Αλλάξ­τε τα άμε­σα. Στα­μα­τή­στε να τα βάζε­τε με τον εαυ­τό σας. Μάθε­τε να αλλά­ζε­τε και κανείς δεν θα πεθάνει.
  • Επι­τρέ­πε­ται ακό­μη να γρά­φε­τε παρέα με ουίσκι.
  • Να δια­σκε­δά­ζε­τε καθώς γράφετε.
  • Θυμη­θεί­τε πως εάν κάθε­στε επί 15 ή 20 χρό­νια σε μια καρέ­κλα παλεύ­ο­ντας με λέξεις και χαρ­τιά, αυτό σας αλλά­ζει ως χαρα­κτή­ρα. Απλά συμ­βαί­νει. Μπο­ρεί να χει­ρο­τε­ρεύ­ει κάπως την ψυχι­κή σας κατά­στα­ση, αλλά διορ­θώ­νει κάτι άλλο. Περιέρ­γως σας κάνει να νιώ­θε­τε πιο ελεύθεροι.

πηγή: Guardian