«ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ» | Μια ται­νία του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο της Ιωάν­νας Καρυ­στιά­νη.

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα γυρί­σμα­τα της νέας ται­νί­ας του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ». Το σενά­ριο είναι της Ιωάν­νας Καρυ­στιά­νη και βασί­ζε­ται στο ομό­τι­τλο βιβλίο της που η ιστο­ρία του δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στο ναυ­το­νή­σι της Άνδρου, τις δεκα­ε­τί­ες του ’30 και ’40. Η «ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ» εκδό­θη­κε το 1997, τιμή­θη­κε με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος, αγα­πή­θη­κε από χιλιά­δες ανα­γνώ­στες και μετα­φρά­στη­κε σε πολ­λές ξένες γλώσσες.

Η πρό­τα­ση για την κινη­μα­το­γρά­φη­ση έγι­νε στον Παντε­λή Βούλ­γα­ρη από Ανδριώ­τες που υπο­στή­ρι­ξαν την παρα­γω­γή με κάθε τρό­πο. Η κινη­το­ποί­η­ση φορέ­ων και κατοί­κων του νησιού, η πολύ­πλευ­ρη συμ­βο­λή και συμ­με­το­χή τους υπο­γρά­φουν την υλο­ποί­η­ση της ται­νί­ας. Η «ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ» μας ταξι­δεύ­ει στα βαθειά της ανθρώ­πι­νης περι­πέ­τειας. Ζωές που ορί­ζο­νται από τη μακρά απου­σία των ανδρών στα ποντο­πό­ρα βαπό­ρια, τη μονα­ξιά των γυναι­κών στο νησί, τις αυστη­ρές κοι­νω­νι­κές επι­τα­γές της επο­χής. Η δου­λειά, ο έρω­τας, το πάθος, η πίστη, η λησμο­νιά, το συμ­φέ­ρον, η τύψη, ο πόλε­μος, το πέν­θος, όλα βολο­δέρ­νουν στα σαρά­ντα κύμα­τα της θάλασ­σας και στις φουρ­τού­νες της ψυχής και της συνείδησης.

Ο Βούλ­γα­ρης με διεισ­δυ­τι­κή και στο­χα­στι­κή ματιά αφη­γεί­ται κινη­μα­το­γρα­φι­κά μία ιστο­ρία, που φωτί­ζει τις σκιές της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, τα κρυμ­μέ­να μυστι­κά, τις ταραγ­μέ­νες σχέ­σεις και το κόστος της υπο­τα­γής. Για μία ακό­μη φορά εμπι­στεύ­ε­ται τους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους σε πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νους ηθοποιούς.

Η ται­νία θα προ­βλη­θεί στους κινη­μα­το­γρά­φους στις 5 Δεκεμ­βρί­ου 2013 από τη Feelgood Entertainment.

Σύνοψη

Ένα σπί­τι, ένα μυστι­κό, ένας άνδρας, δύο αδελφές.

Η 20χρονη Όρσα (Πηνε­λό­πη Τσι­λί­κα) είναι παρά­φο­ρα ερω­τευ­μέ­νη με τον υπο­πλοί­αρ­χο Σπύ­ρο Μαλ­τα­μπέ (Ανδρέ­ας Κων­στα­ντί­νου). Κλει­στός χαρα­κτή­ρας δεν απο­κα­λύ­πτει το μυστι­κό της σε κανέ­ναν. Η μικρό­τε­ρη αδελ­φή της, Μόσχα (Σοφία Κόκ­κα­λη), δυνα­μι­κή και γεμά­τη όνει­ρα θέλει να φύγει από την Άνδρο, να απο­δρά­σει από τη μοί­ρα των γυναι­κών του νησιού να παντρεύ­ο­νται ναυ­τι­κούς που όλο λεί­πουν ή θαλασσοπνίγονται.

Για τη μητέ­ρα τους, Μίνα (Αννέ­ζα Παπα­δο­πού­λου), σύζυ­γο καπε­τά­νιου που προ­τι­μά το Ατλά­ντι­κο Σουρ από το σπί­τι του, ο έρω­τας είναι κακός μπε­λάς και πόνος. Παρα­κάμ­πτο­ντας τα αισθή­μα­τα των κορι­τσιών της, συνω­μο­τεί, αξιο­ποιεί γνω­ρι­σμί­ες και τις παντρεύ­ει με γνώ­μο­να το συμφέρον.

Την Όρσα με τον πλοιο­κτή­τη και καπε­τά­νιο Νίκο Βατο­κού­ζη (Μάξι­μος Μου­μού­ρης) και λίγο αργό­τε­ρα τη Μόσχα με τον καπε­τά­νιο πλέ­ον Σπύ­ρο. Άθε­λά της ναρ­κο­θε­τεί το ίδιο της το σπι­τι­κό. Το διώ­ρο­φο που έχτι­σε με τα εμβά­σμα­τα του άντρα της. Στο κάτω σπί­τι η Όρσα. Στο πάνω η Μόσχα.

Συντελεστές

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Πηνε­λό­πη Τσι­λί­κα, Σοφία Κόκ­κα­λη, Αννέ­ζα Παπα­δο­πού­λου, Ανδρέ­ας Κων­στα­ντί­νου, Μάξι­μος Μου­μού­ρης, Βασί­λης Βασι­λά­κης, Χρή­στος Καλα­βρού­ζος, Ειρή­νη Ιγγλέ­ση, Βαγ­γε­λιώ Ανδρε­α­δά­κη, Αγγε­λι­κή Παπα­θε­με­λή, Χρύ­σα Παπαϊ­ω­άν­νου, Κώστας Κλε­φτό­γιαν­νης, Κατε­ρί­να Αντω­να­κά­κη, Ζωή Λια­νο­στά­θη, Κλέα Σαμα­ντά, Βασί­λης Πομώ­νης, Νίκος Παν­τζό­που­λος, Μιρά­ντα Ζησι­μο­πού­λου, Ιωάν­να Πια­τά, Ρεγ­γί­να Λεβε­διά­νου, Αινεί­ας Τσαμάτης.

Σκη­νο­θέ­της: Παντε­λής Βούλ­γα­ρης / Σενα­ριο­γρά­φος: Ιωάν­να Καρυ­στιά­νη / Διεύ­θυν­ση Φωτο­γρα­φί­ας: Σίμος Σαρ­κε­τζής / Σκη­νο­γρά­φος: Αντώ­νης Δαγκλί­δης / Ενδυ­μα­το­λό­γος: Γιού­λα Ζωϊ­ο­πού­λου / Μου­σι­κή: Κατε­ρί­να Πολέ­μη / Μοντάζ: Τάκης Γιαν­νό­που­λος / Ηχο­λή­πτης: Στέ­φα­νος Ευθυ­μί­ου / Make up: Εύη Ζαφει­ρο­πού­λου / Hair Stylist: Σωτή­ρης Πατε­ρά­κης / 3D: Αντώ­νης Κοτζιάς / Εκτέ­λε­ση Παρα­γω­γής:  BlackOrange S.A./ Εντε­ταλ­μέ­νος παρα­γω­γός: Γιάν­νης Ιακω­βί­δης / Συμπα­ρα­γω­γός: OTE TV / Παρα­γω­γή: ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ Α.Ε.

Δεί­τε επίσης: