Ανα­κοι­νώ­θη­καν οι βρα­χεί­ες λίστες των Κρα­τι­κών Βρα­βεί­ων Λογο­τε­χνί­ας & Λογο­τε­χνι­κής Μετάφρασης.

Έξι βιβλία των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη είναι υπο­ψή­φια στις κατη­γο­ρί­ες: Διή­γη­μα-Νου­βέ­λα, Μυθι­στό­ρη­μα, Ποί­η­ση, Χρο­νι­κό-Μαρ­τυ­ρία και Μετά­φρα­ση από ξένη γλώσσα.

Ανα­λυ­τι­κά, υπο­ψή­φιοι είναι οι:

·       Μαρία Κου­γιουμ­τζή, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος-Νου­βέ­λας, για τη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των Για­τί κάνει τόσο κρύο στο δωμά­τιό σου;

·       Μιχά­λης Μοδι­νός, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος, για το έργο του Η σχε­δία.

·       Κατε­ρί­να Αγγε­λά­κη-Ρουκ, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Ποί­η­σης, για την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή Η ανο­ρε­ξία της ύπαρ­ξης.

·       Γιώρ­γος Κοτα­νί­δης, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Χρο­νι­κού-Μαρ­τυ­ρί­ας, για το βιβλίο του Όλοι μαζί, τώρα!

·       Σπύ­ρος Κου­ζι­νό­που­λος, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Χρο­νι­κού-Μαρ­τυ­ρί­ας, για το βιβλίο Δρά­μα 1941: Μια παρε­ξη­γη­μέ­νη εξέ­γερ­ση.

·       Κώστας Αθα­να­σί­ου, στην κατη­γο­ρία Κρα­τι­κό Βρα­βείο Λογο­τε­χνι­κής Μετά­φρα­σης (από ξένη γλώσ­σα), για τη μετά­φρα­ση από τα Ισπα­νι­κά του βιβλί­ου του Λεο­νάρ­δο Παδού­ρα Ο άνθρω­πος που αγα­πού­σε τα σκυ­λιά.

 

Ευχό­μα­στε καλή επι­τυ­χία σε όλους τους υποψήφιους!

Ακο­λου­θεί το σκε­πτι­κό της επι­τρο­πής Κρα­τι­κών Βρα­βεί­ων Λογο­τε­χνι­κής Μετά­φρα­σης για την υπο­ψη­φιό­τη­τα του βιβλί­ου του Λεο­νάρ­δο Παδού­ρα Ο άνθρω­πος που αγα­πού­σε τα σκυ­λιά.

«Το μυθι­στό­ρη­μα του Κου­βα­νού συγ­γρα­φέα Λεο­νάρ­δο Παδού­ρα Ο άνθρω­πος που αγα­πού­σε τα σκυ­λιά είναι ένα εκτε­νές λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο 700 σελί­δων μετα­φρα­σμέ­νο από τα Ισπα­νι­κά από τον Κώστα Αθα­να­σί­ου. Σε τρεις παράλ­λη­λες αφη­γή­σεις (η κάθε μία τοπο­θε­τη­μέ­νη σε δια­φο­ρε­τι­κή δεκα­ε­τία) παρα­κο­λου­θού­με τις ζωές τριών ανθρώ­πων που συγκλί­νουν στο βασι­κό θέμα του βιβλί­ου: στη ζωή και τη δολο­φο­νία του Τρό­τσκι. Κυρί­ως όμως ανα­συν­θέ­τει μια επο­χή που της δόθη­κε η ευκαι­ρία για μεγά­λες αλλα­γές και για μια πιο δίκαιη κοι­νω­νία που όμως χάθη­κε. Το μυθι­στό­ρη­μα συν­δυά­ζει την Ιστο­ρία, την πολι­τι­κή και το χρο­νι­κό μέσα από ένα καλο­δου­λε­μέ­νο μυθο­πλα­στι­κά υλι­κό. Η μετά­φρα­ση κατορ­θώ­νει να απο­δώ­σει τη δρά­ση και την ατμό­σφαι­ρα του μυθι­στο­ρή­μα­τος, τους δια­λό­γους και τις περι­γρα­φές, αλλά και τις φωνές των χαρα­κτή­ρων, τόσο τις εξω­τε­ρι­κές όσο και τις εσω­τε­ρι­κές, μετα­πλά­θο­ντας και το αντί­στοι­χο ύφος».

Πηγή:

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=52332