Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έρευ­να του έγκυ­ρου «World Economic Forum», τα παι­διά που μεγα­λώ­νουν σε φιλο­μα­θή σπι­τι­κά, έχουν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να ευη­με­ρή­σουν στη ζωή. Τα βασι­κά πορί­σμα­τα της έρευ­νας συνο­ψί­ζο­νται σε τρεις άξονες:

-Ένα παι­δί μεγα­λώ­νο­ντας σ΄ένα σπί­τι το οποίο περιέ­χει κοντά στα 80 βιβλία, θα έχει μεγα­λύ­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να γίνει εγγράμ­μα­το και να απο­κτή­σει υψη­λό επί­πε­δο θετι­κών και θεω­ρη­τι­κών γνώσεων.

-Μια σπι­τι­κή βιβλιο­θή­κη είναι ικα­νή καλ­λιερ­γή­σει την ανά­γνω­ση και την αγά­πη για τα μαθη­μα­τι­κά όπως και τις οικο­νο­μι­κές επι­στή­μες, περισ­σό­τε­ρο από ένα κολλέγιο.

-Αν ένα παι­δί μεγα­λώ­νει σ΄ ένα σπί­τι όπου τα βιβλία δεν είναι αρκε­τά, το οδη­γεί στο δύσκο­λο κυνή­γι της γνώ­σης, που μπο­ρεί να κρα­τή­σει μια ζωή και να μην φέρει τα επι­θυ­μη­τά αποτελέσματα.

Ο αριθ­μός των βιβλί­ων που αντι­στοι­χούν σ΄ ένα μεσαίο νοι­κο­κυ­ριό στις Η.Π.Α, σύμ­φω­να με μελέ­τη που δημο­σιεύ­θη­κε στον κοι­νω­νιο­λο­γι­κό ιστό­το­πο «Scholarly culture», είναι περί­που εκα­τόν δέκα τέσ­σε­ρα (114). Μια οπωσ­δή­πο­τε ικα­νο­ποι­η­τι­κή ποσό­τη­τα.  Το εξε­τα­στέο δείγ­μα περι­λαμ­βά­νει 160.000 ενή­λι­κες και ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός βιβλιο­θη­κών συγκε­ντρώ­νε­ται σε όσους δια­θέ­τουν ανώ­τε­ρη εκπαί­δευ­ση. Στην ίδια μελέ­τη σημειώ­νε­ται και η εξής ενδια­φέ­ρου­σα παρα­τή­ρη­ση: «Οι ενή­λι­κες που μεγα­λώ­νουν με βιβλιο­θή­κη στο σπί­τι, διευ­ρύ­νουν τα γνω­στι­κά τους πεδία πέρα από την όποια εκπαί­δευ­ση ή το επί­πε­δο των σπου­δών τους». Αν προ­ε­κτα­θούν οι παρα­πά­νω παρα­τη­ρή­σεις για τα παι­διά δια­πι­στώ­νου­με πως όσα μεγα­λώ­νουν μέσα σε σπί­τια που δια­θέ­τουν ενη­με­ρω­μέ­νες βιβλιο­θή­κες, παρα­κο­λου­θούν με μεγα­λύ­τε­ρη άνε­ση τα μαθή­μα­τα στην τάξη τους. Μπο­ρούν να προ­σαρ­μο­στούν με μεγα­λύ­τε­ρη ευκο­λία στις τεχνο­λο­γι­κές προ­κλή­σεις, να δια­βά­σουν πιο εύκο­λα, να κατα­νο­ή­σουν καλύ­τε­ρα την λογο­τε­χνία, όπως και τις μαθη­μα­τι­κές εξι­σώ­σεις. Όπως δια­πι­στώ­νε­ται τα παι­διά αυτά βρί­σκο­νται σε καλύ­τε­ρη μορ­φω­τι­κή θέση ακό­μη και από έναν από­φοι­το πανε­πι­στη­μί­ου, που όμως μεγά­λω­σε με ελά­χι­στα βιβλία.

Για την επί­τευ­ξη της μεγα­λύ­τε­ρης δυνα­τής μόρ­φω­σης, η σπι­τι­κή βιβλιο­θή­κη θα πρέ­πει να περιέ­χει από 80 έως και 350 βιβλία. Όπως δεί­χνουν οι στα­τι­στι­κές μελέ­τες, οι οικο­γέ­νειες από την Σκαν­δι­να­βία έχουν τις μεγα­λύ­τε­ρες συλ­λο­γές. Το 14% των Νορ­βη­γών και το 13% των Σου­η­δών, μεγα­λώ­νουν στο σπί­τι με πάνω από 500 βιβλία! Πάντως ελά­χι­στες χώρες στον πλα­νή­τη δια­θέ­τουν στο σπί­τι κατά μέσο όρο χαμη­λό­τε­ρο δεί­κτη βιβλί­ων, δηλα­δή περί­που κάτω από 80 τον αριθ­μό και αυτές είναι: Χιλή, Ελλά­δα, Ιτα­λία, Τουρ­κία και Σιγκαπούρη.

Ένα εύλο­γο ερώ­τη­μα που προ­κύ­πτει, είναι το τί θα συμ­βεί κατά την επι­κεί­με­νη άνο­δο των ψηφια­κών βιβλί­ων. Οι έρευ­νες μέχρι στιγ­μής σημειώ­νουν τα εξής: «Αυτή τη στιγ­μή η προ­ο­πτι­κή να αντι­κα­τα­στα­θεί άμε­σα το βιβλίο στην έντυ­πη έκδο­ση του, βρί­σκε­ται σε πρό­ω­ρο στά­διο. Όμως στο άμε­σο μέλ­λον, τα πράγ­μα­τα θα αλλά­ξουν. Ο λόγος είναι πως σήμε­ρα, οι μεγα­λύ­τε­ρες ψηφια­κές βιβλιο­θή­κες φτά­νουν να αντι­στοι­χί­σουν σε χωρη­τι­κό­τη­τα τις υφι­στά­με­νες του έντυ­που βιβλί­ου». Η γνώ­ση που προ­σφέ­ρει η ψηφια­κή τεχνο­λο­γία στην σχο­λι­κή εκπαί­δευ­ση όσο και μέσα από τις σπι­τι­κές βιβλιο­θή­κες, συν­δέ­ε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο με τον αλφα­βη­τι­σμό και την μόρ­φω­ση γενι­κό­τε­ρα μέσω της χρή­σης ψηφια­κών μέσων.

Σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας για την ανά­πτυ­ξη του ψηφια­κού βιβλί­ου, είναι ο τρό­πος διδα­σκα­λί­ας και μελέ­της. Δύο παρά­γο­ντες παί­ζουν κύριο ρόλο εδώ: Ο πρώ­τος έχει να κάνει με την άμε­ση επί­δρα­ση των ψηφια­κών μέσων σ’ ένα περι­βάλ­λον όπου το παι­δί ακό­μη μαθαί­νει και βρί­σκε­ται σε προ­σχο­λι­κό στά­διο, διό­τι το βιβλίο παρέ­χει στο παι­δί την κατάλ­λη­λη ενθάρ­ρυν­ση για να ανα­πτύ­ξει νοη­τι­κές ικα­νό­τη­τες και δεύ­τε­ρον η ανά­γνω­ση βοη­θά το άτο­μο να ανα­πτύ­ξει μια δια­νοη­τι­κή ευχέ­ρεια, άσχε­τα με το στε­νό επαγ­γελ­μα­τι­κό αντι­κεί­με­νο στη συνέ­χεια. Δεύ­τε­ρον όπως απο­κα­λύ­πτει η έρευ­να, «Η έκθε­ση του παι­διού στο βιβλίο από μικρή ηλι­κία, μπο­ρεί να ανα­πτύ­ξει καλύ­τε­ρα τις δεξιό­τη­τες του. Οι ικα­νό­τη­τες που θα ανα­πτυ­χθούν με την ανά­γνω­ση, βοη­θούν το παι­δί να έχει καλύ­τε­ρη τύχη στην μετέ­πει­τα μόρ­φω­ση του».

Σαν τελι­κό συμπέ­ρα­σμα μπο­ρού­με να πού­με πως η πλη­ρέ­στε­ρη ανά­πτυ­ξη του παι­διού, συν­δέ­ε­ται με την άμε­ση επα­φή του με την βιβλιο­θή­κη που δια­θέ­τουν οι γονείς στο σπί­τι. Η επα­φή του παι­διού με τα γράμ­μα­τα ανα­πτύσ­σει πολ­λές δυνα­τό­τη­τες και το βοη­θά να έχει μια πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη ενηλικίωση.


Πηγή: This is how a bookish home helps a child to thrive