Η καθη­γή­τρια Ψυχο­λο­γί­ας στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο και συγ­γρα­φέ­ας Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου προ­σκε­κλη­μέ­νη στις «Συνα­ντή­σεις με Συγ­γρα­φείς στο CAFÉ του ΙΑΝΟΥ» όπου συνο­μι­λεί με τον Νίκο Θρασυβούλου.