Η γερ­μα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ εντάσ­σε­ται στον κατά­λο­γο των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη. Η αρχή γίνε­ται με το μυθι­στό­ρη­μά της Aller Tage Abend (2012) που θα κυκλο­φο­ρή­σει στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα στις αρχές του 2017 υπό τον τίτλο Η συντέ­λεια του κόσμου σε μετά­φρα­ση του Αλέ­ξαν­δρου Κυπριώτη.

Με φόντο ένα συνε­χώς μετα­βαλ­λό­με­νο ιστο­ρι­κό πλαί­σιο, σε αυτό το πέμ­πτο βιβλίο της, η πολυ­βρα­βευ­μέ­νη Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ αφη­γεί­ται τις δυνά­μει πολ­λές ζωές και τους δια­φο­ρε­τι­κούς θανά­τους της ηρω­ί­δας της. Οι πολ­λές ζωές γίνο­νται μία σε ένα ταξί­δι με όνει­ρα, διωγ­μούς, έρω­τες, πεί­να, ανα­κρί­σεις, εκτε­λέ­σεις, τιμές, σιω­πές και τελε­τουρ­γι­κές επα­να­λή­ψεις. Ένα ταξί­δι που ξεκι­νά από τη Γαλι­κία λίγο μετά το 1900, συνε­χί­ζε­ται στη Βιέν­νη μετά το τέλος του Πρώ­του Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, κι ύστε­ρα στη Μόσχα την επο­χή του στα­λι­νι­σμού, κι από εκεί στο Βερο­λί­νο της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας, για να τελειώ­σει στο Βερο­λί­νο της σύγ­χρο­νης επα­νε­νω­μέ­νης Γερ­μα­νί­ας. Η συγ­γρα­φέ­ας, που ήδη από το δεύ­τε­ρο βιβλίο της χαρα­κτη­ρί­στη­κε «εξαι­ρε­τι­κό φαι­νό­με­νο», σκα­λί­ζει ιστο­ρι­κά ντου­κου­μέ­ντα, οικο­γε­νεια­κές ιστο­ρί­ες και θαμ­μέ­να μυστι­κά, χαϊ­δεύ­ει κει­μή­λια και μιλά­ει για το σκο­τά­δι του θανά­του, ώστε να κρα­τή­σει άσβε­στο στη μνή­μη το φως της ζωής.

Το Σάβ­βα­το 17 Σεπτεμ­βρί­ου, στη Λυβέ­κη της Γερ­μα­νί­ας, απο­νε­μή­θη­κε στην Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ το «Βρα­βείο Τόμας Μαν» για το πλέ­ον πρό­σφα­το έργο της Gehen, ging, gegangen (2015). Ο τίτλος του μυθι­στο­ρή­μα­τος είναι οι τρεις αρχι­κοί ρημα­τι­κοί τύποι του ρήμα­τος «πηγαί­νω» στα γερ­μα­νι­κά, όπως τους μαθαί­νει κανείς όταν διδά­σκε­ται τη γλώσ­σα. Στο βιβλίο Περα­στι­κοί πρω­τα­γω­νι­στεί ένας συντα­ξιού­χος καθη­γη­τής κλα­σι­κής φιλο­λο­γί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Χού­μπολντ, πρώ­ην κάτοι­κος του Βερο­λί­νου της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας, ο οποί­ος απο­φα­σί­ζει να πάρει συνέ­ντευ­ξη από πρό­σφυ­γες που έχουν φθά­σει στο Βερο­λί­νο από την Αφρι­κή και έχουν αρχι­κά κατα­σκη­νώ­σει στην πλα­τεία Ορά­νιεν, κατα­δι­κα­σμέ­νοι σε απραγία.

Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό της κρι­τι­κής επι­τρο­πής τα μυθι­στο­ρή­μα­τα, τα διη­γή­μα­τα, τα δοκί­μια και τα θεα­τρι­κά έργα της Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ παρου­σιά­ζουν την ακαν­θώ­δη πολι­τι­κή ιστο­ρία του εικο­στού αιώ­να και ανα­δει­κνύ­ουν τα φλέ­γο­ντα ερω­τή­μα­τα της επο­χής μας. Η κρι­τι­κή επι­τρο­πή εξή­ρε επί­σης την απα­ρα­γνώ­ρι­στα ιδιαί­τε­ρη, τόσο συναρ­πα­στι­κή όσο και στο­χα­στι­κή γλωσ­σι­κή φόρ­μα των έργων της.

Στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου, στο Ινστι­τού­το Γκαί­τε της Αθή­νας, το ελλη­νι­κό κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να ακού­σει ολό­κλη­ρη τη νου­βέ­λα της συγ­γρα­φέ­ως Ιστο­ρία του γερα­σμέ­νου παι­διού σε μια δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ανάγνωση.

 

aller-tage-abend