Στο κατά­με­στο Μου­σείο Μπε­νά­κη, με την παρου­σία κορυ­φαί­ων εκπρο­σώ­πων του πνευ­μα­τι­κού και καλ­λι­τε­χνι­κού κόσμου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της 28 Νοεμ­βρί­ου η μεγά­λη εκδή­λω­ση για τα πενή­ντα χρό­νια των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη. Σε κλί­μα συγκί­νη­σης αλλά και ενθου­σια­σμού, παρου­σιά­στη­κε η επε­τεια­κή συλ­λε­κτι­κή σει­ρά με πενή­ντα βιβλία-ορό­ση­μα και εγκαι­νιά­στη­κε η έκθε­ση photo-graphē – Ανά­με­σα σε Εικό­νες και Λέξεις. Ο Θανά­σης Καστα­νιώ­της, αφού ευχα­ρί­στη­σε τους ανθρώ­πους του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη, τους συντε­λε­στές της εκδή­λω­σης και τους εκα­το­ντά­δες επι­σκέ­πτες, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά για τα πεντη­κο­στά γενέ­θλια: «Δεν μπο­ρούν να ξεδι­πλω­θούν σε μια βρα­διά οι υπέ­ρο­χες στιγ­μές και οι χαρές που ζήσα­με σε αυτό το δημιουρ­γι­κό ταξί­δι. Η πορεία μας στη­ρί­χτη­κε σε ό,τι καλύ­τε­ρο έχει να επι­δεί­ξει η χώρα, στους συγ­γρα­φείς, στο­χα­στές, μετα­φρα­στές, επι­με­λη­τές, καλ­λι­τέ­χνες και επι­στή­μο­νες που δημιούρ­γη­σαν τον σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό μας. Από τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’60 μέχρι σήμε­ρα ανα­πτύσ­σου­με μια σπου­δαία βιβλιο­γρα­φία, που διαρ­κώς εμπλου­τί­ζε­ται και ανα­νε­ώ­νε­ται με ευαι­σθη­σία απέ­να­ντι στην κοι­νω­νία μας. Για εμάς η ταυ­τό­τη­τα του καλού εκδό­τη είναι ο κατά­λο­γός του: Έχου­με συνερ­γα­στεί με 2.710 σημα­ντι­κούς συγ­γρα­φείς και έχου­με εκδώ­σει περισ­σό­τε­ρους από 6.500 τίτλους». Ο Αργύ­ρης Καστα­νιώ­της ανα­φέρ­θη­κε στην ιδέα της έκθε­σης και στην από­φα­ση για τη δημιουρ­γία της συλ­λε­κτι­κής σει­ράς: «Σε συνερ­γα­σία με την επι­με­λή­τρια της έκθε­σης Μαρία Νικο­λα­κο­πού­λου, 28 φωτο­γρά­φοι ερμή­νευ­σαν φωτο­γρα­φι­κά τα κεί­με­να 50 σπου­δαί­ων συγ­γρα­φέ­ων, 25 Ελλή­νων και 25 ξένων λογο­τε­χνών. Η ασπρό­μαυ­ρη φωτο­γρα­φία στο σκλη­ρό­δε­το εξώ­φυλ­λο κάθε βιβλί­ου απο­δί­δει κι ένα στοι­χείο της ιστο­ρί­ας του, ενώ το ριζό­χαρ­το ως εξώ­φυλ­λο-κου­βερ­τού­ρα απο­δί­δει, μετα­ξύ άλλων, και την έννοια της νοσταλ­γί­ας προ­στα­τεύ­ο­ντας το βιβλίο όπως θα προ­στά­τευε και μια παλιά φωτο­γρα­φία σε ένα φωτο­γρα­φι­κό άλμπουμ». Η Μαρία Νικο­λα­κο­πού­λου, η οποία συντό­νι­σε και επι­με­λή­θη­κε την έκθε­ση, τόνι­σε: «Στό­χος μου ήταν να ανα­γά­γω την έκθε­ση σε ένα εικα­στι­κά αυτο­τε­λές γεγο­νός, ώστε να μπο­ρεί να στα­θεί αυτό­νο­μα στον διε­θνή διά­λο­γο της σύγ­χρο­νης τέχνης». Στην εκδή­λω­ση παρέ­στη­σαν ο βου­λευ­τής Γεώρ­γιος Πάλ­λης εκπρο­σω­πώ­ντας τον Πρό­ε­δρο της Βου­λής, η Πρέ­σβης του Ισρα­ήλ Ιρίτ Μπεν-Άμπα, η ειδι­κή σύμ­βου­λος της Υπουρ­γού Πολι­τι­σμού Μικέ­λα Χαρ­του­λά­ρη, καθώς και οι: Κατε­ρί­να Αγγε­λά­κη-Ρουκ, Κώστας Αθα­να­σί­ου, Δώρος Αντω­νιά­δης, Ίων Βασι­λειά­δης, Ανα­στά­σης Βιστω­νί­της, Νίκος Βοζί­κης, Κώστας Βούλ­γα­ρης, Παντε­λής Βούλ­γα­ρης, Τάσος Βρετ­τός, Ρέα Γαλα­νά­κη, Εύη Γερο­κώ­στα, Θοδω­ρής Γεωρ­γα­κό­που­λος, Σπύ­ρος Γιαν­να­ράς, Κωστής Γκι­μο­σού­λης, Δημή­τρης Γρά­ψας, Νίκος Δαβ­βέ­τας, Δημή­τρης Δασκα­λό­που­λος, Κάτια Δημο­πού­λου, Ζυράν­να Ζατέ­λη, Αθη­νά Κακού­ρη, Δημή­τρης Καλο­κύ­ρης, Ισμή­νη Καπά­νταη, Εύα Καραϊ­τί­δη, Νίκος Καρα­τζάς, Ιωάν­να Καρυ­στιά­νη, Στέλ­λα Κάσ­δα­γλη, Μήτσος Κασό­λας, Κώστας Κατσου­λά­ρης, Ελι­σά­βετ Κοτζιά, Βασί­λης Κου­νέ­λης, Σπή­λιος Λαμπρό­που­λος, Κώστας Λογα­ράς, Κατε­ρί­να Μαλα­κα­τέ, Δέσποι­να Μάν­τζα­ρη, Νίκος Α. Μάντης, Παύ­λος Μεθε­νί­της, Στά­θης Μητρό­που­λος, Ανδρέ­ας Μήτσου, Άννα Μιχα­λι­τσιά­νου, Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου, Μιχά­λης Μοδι­νός, Τηλέ­μα­χος Μου­δα­τσά­κις, Πέπη Μού­στου, Νίκος Μπα­κου­νά­κης, Γιάν­νης Μπα­σκό­ζος, Βαγ­γέ­λης Μπέ­κας, Γρη­γό­ρης Μπέ­κος, Ιωάν­να Μπου­ρα­ζο­πού­λου, Γιώρ­γος Μπρά­μος, Ξενο­φών Α. Μπρουν­τζά­κης, Θανά­σης Θ. Νιάρ­χος, Ευτυ­χία Πανα­γιώ­του, Λίνα Παντα­λέ­ων, Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου, Φωτει­νή Πατρι­κί­ου, Μαριέτ­τα Πεπε­λά­ση, Λου­κία Πιστιό­λα, Δημή­τρης Ποσάν­τζης, Ελέ­νη Πριο­βό­λου, Εύα Σιμά­του, Πέλα Σουλ­τά­του, Ράνια Στα­θο­πού­λου, Αλέ­ξης Στα­μά­της, Μαρία Στα­σι­νο­πού­λου, Γιώρ­γος Συμπάρ­δης, Άρης Σφα­κια­νά­κης, Βάσια Τζα­να­κά­ρη, Κων­στα­ντί­νος Τζού­μας, Γιάν­νης Τρο­χό­που­λος, Ελέ­νη Τσε­κού­ρα, Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου, Τασού­λα Τσι­λι­μέ­νη, Μιχά­λης Φακί­νος, Ευγε­νία Φακί­νου, Μαρία Φακί­νου, Αντώ­νης Φωστιέ­ρης, Λένος Χρη­στί­δης, Βαγ­γέ­λης Χρό­νης, Νίκος Χρυ­σός και πάρα πολ­λοί άλλοι άνθρω­ποι των γραμ­μά­των και των τεχνών. Από τους φωτο­γρά­φους που φιλο­τέ­χνη­σαν τα πενή­ντα εξώ­φυλ­λα της συλ­λε­κτι­κής συλ­λο­γής, παρα­βρέ­θη­καν οι: Αλέ­ξης Βασι­λι­κός, Λου­κάς Βασι­λι­κός, Ειρή­νη Βουρ­λού­μη, Δήμη­τρα Δέδε, Κώστας Καψιά­νης, Πάνος Κοκ­κι­νιάς, Γιώρ­γος Κορ­δά­κης, Νίκος Μάρ­κου, Μάρι Μασου­ρί­δου, Γιώρ­γος Μαυ­ρό­που­λος, Μαρία Μαυ­ρο­πού­λου, Λία Ναλ­μπα­ντί­δου, Μαρ­γα­ρί­τα Νικη­τά­κη, Καμί­λο Νόλ­λας, Ρέα Παπα­δο­πού­λου, Γιώρ­γος Σαλα­μέ, Αγγε­λι­κή Σβο­ρώ­νου, Σπύ­ρος Στά­βε­ρης, Ευτυ­χία Στε­φα­νί­δη, Μανώ­λης Τσά­φος, Δημή­τρης Τσου­μπλέ­κας και Γιάν­νης Χατζηα­σλά­νης. Για άλλη μια φορά σας ευχα­ρι­στού­με που είστε κοντά μας σε όλη μας τη δια­δρο­μή. Σας υπο­σχό­μα­στε ότι πάντα θα συμπο­ρευό­μα­στε με κίνη­τρο το καλό βιβλίο και την αγά­πη προς την ανάγνωση.