Ο Νίκος Θρα­συ­βού­λου συνο­μι­λεί με τη συγ­γρα­φέα Λένα Διβά­νη. Μια συζή­τη­ση, σε πρώ­το πρό­σω­πο, για την τέχνη, την κοι­νω­νία, τη ζωή, με τη συμ­με­το­χή του κοινού.