Η Νάτα­λι Πόρ­τμαν θα σκη­νο­θε­τή­σει και θα πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή μετα­φο­ρά του αυτο­βιο­γρα­φι­κού αρι­στουρ­γή­μα­τος του Άμος Οζ Ιστο­ρία αγά­πης και σκό­τους.

Η βρα­βευ­μέ­νη με όσκαρ ηθο­ποιός είχε δηλώ­σει προ και­ρού ότι την ενδια­φέ­ρει να κάνει το σκη­νο­θε­τι­κό της ντε­πού­το με το βιβλίο του Άμος Οζ. Εκτός από τη σκη­νο­θε­σία, υπο­γρά­φει και την κινη­μα­το­γρα­φι­κή δια­σκευή του βιβλί­ου. Τα γυρί­σμα­τα θα ξεκι­νή­σουν τον προ­σε­χή Ιανουά­ριο στην Ιερου­σα­λήμ και θα είναι αμε­ρι­κα­νο-ισραη­λι­νή συμπαραγωγή.

Ο Άμος Οζ στην Ιστο­ρία αγά­πης και σκό­τους αφη­γεί­ται τη ζωή ενός αγο­ριού που μεγα­λώ­νει στην Ιερου­σα­λήμ στο δεύ­τε­ρο μισό της δεκα­ε­τί­ας του 1940, και μέσα από την προ­σω­πι­κή του τρα­γω­δία (την αυτο­κτο­νία της μητέ­ρας του) περι­γρά­φει τις μεγά­λες μετα­να­στεύ­σεις, τις μεγά­λες ιδέ­ες, τα μεγά­λα αδιέ­ξο­δα του 20ού αιώ­να, αλλά και τα προ­σω­πι­κά τραύ­μα­τα που αφή­νει μερι­κές φορές η Ιστο­ρία στις ψυχές των ανθρώ­πων. Μυθι­στό­ρη­μα που άλλο­τε γίνε­ται επι­κό σαν μου­σι­κή συμ­φω­νία και άλλο­τε χαμη­λό­φω­νο και τρυ­φε­ρό σαν παι­δι­κή εξο­μο­λό­γη­ση, η Ιστο­ρία αγά­πης και σκό­τους θεω­ρεί­ται το αρι­στούρ­γη­μα του μεγά­λου ισραη­λι­νού φιλε­ρη­νι­στή συγ­γρα­φέα και ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα λογο­τε­χνι­κά έργα της επο­χής μας.

Όπως ανα­φέ­ρει και η La Republica: «Αν σας μένουν δύο μέρες μόνο να ζήσε­τε, ένα πράγ­μα πρέ­πει να κάνε­τε για να πεθά­νε­τε χωρίς ενο­χές: να δια­βά­σε­τε αυτό το βιβλίο».