Ένα μικρό βιβλίο ενός μεγάλου συγγραφέα από το Μεξικό. Ο Ντανιέλ Σάδα γράφει για δύο αχώριστες δίδυμες που μοιράζονται τον ίδιο άνδρα.

Της Λένας Διβάνη*

Ο Ντα­νιέλ Σάδα πέθα­νε νέος, προ­δο­μέ­νος από τα νεφρά του, αλλά όσο έζη­σε δόξα­σε τον τύπο του ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που. Άπλώ­θη­κε παντού και υπήρ­ξε μέγας στυ­λί­στας: στη ποί­η­ση, την πεζο­γρα­φία, τη δημο­σιο­γρα­φία. Απλώ­θη­κε παντού και αγκά­λια­σε όλες τις μεξι­κά­νι­κες φωνές που αντη­χούν ολο­ζώ­ντα­νες στο έργο του.

Αγα­πή­θη­κε και παντού από κοι­νό και ομό­τε­χνους (το υπέρ­τα­το κοπλι­μέ­ντο και η ultimum δόξα για κάθε δημιουρ­γό). Στην Ελλά­δα δεν τον γνω­ρί­ζα­με πολύ καλά παρά το γεγο­νός πως θεω­ρεί­ται από τους ή και ο κορυ­φαί­ος συγ­γρα­φέ­ας του Μεξι­κού. Εγώ είχα δια­βά­σει το μυθι­στό­ρη­μά του Casi Nunca (Σχε­δόν ποτέ) στα αγγλι­κά (για­τί τα ισπα­νι­κά μου δεν φτά­να­νε) με τον τίτλο Almost never και πολύ είχα εντυπωσιαστεί.

Γι’ αυτό και πήρα με ανυ­πο­μο­νη­σία στα χέρια μόλις πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε το Μία από τις δύο, ένα μικρό και ζωη­ρό μυθι­στό­ρη­μα (νομί­ζω νου­βέ­λα είναι, αλλά το κοι­νό δεν τις θέλει τις νου­βέ­λες για λόγους ανε­ξι­χνί­α­στους, οπό­τε τα βαφτί­ζου­με όλα μυθι­στο­ρή­μα­τα και όλοι είναι ευχα­ρι­στη­μέ­νοι) το οποίο μετέ­φρα­σε η Κλαί­τη Σωτηριάδου.

Το διά­βα­σα σε ένα από­γευ­μα μετα­ξύ δύο καφέ­δων. Παρα­κο­λού­θη­σα σελί­δα σελί­δα τη σεξου­λι­κή έντα­ση να χτί­ζε­ται μετα­ξύ δύο δίδυ­μων ανύ­πα­ντρων κορι­τσιών που στη μονα­χι­κή ζωή τους δεν έμπαι­νε άντρας, μέχρι που μπή­κε αυτός ο ένας και μονα­δι­κός. Τι να κάνουν οι αδερ­φές; Να μαλώσουν;

Σε μια απο­λαυ­στι­κή σκη­νή απο­φα­σί­ζουν πως η λύση είναι απλή: θα τον μοι­ρα­στούν. Αυτός θα νομί­ζει πως κάνει έρω­τα με μία αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα είναι ο ερα­στής και των δύο που πηγαι­νο­έρ­χο­νται στο κρε­βά­τι του χωρίς ο ίδιος να παίρ­νει χαμπά­ρι αφού είναι ίδιες κι απαράλλαχτες.

Ο Σάδα προ­φα­νώς έχει γρά­ψει πολύ ουσια­στι­κό­τε­ρα μυθι­στο­ρή­μα­τα αλλά σ΄αυτό εδώ το μικρό τομί­διο η ζωή πάλ­λε­ται πολύ­χρω­μη. Το ευαί­σθη­το μάτι του συγ­γρα­φέα βάζει στην ανα­το­μι­κή κλί­νη τις μικρές ασφυ­κτι­κές κοι­νω­νί­ες και γιορ­τά­ζει τον τρό­πο που βρί­σκει η ζωή να ροκα­νί­ζει τα κάγκε­λα που την (και μας) φυλα­κί­ζουν. Το Μία από τις δύο είναι μια πρώ­τη γνω­ρι­μία μαζί του. Θα το απολαύσετε.


Λένα Διβά­νη είναι συγ­γρα­φέ­ας και καθη­γή­τρια στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Τα βιβλία της κυκλο­φο­ρούν από τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη. Το τελευ­ταίο της είναι Η “ύπου­λος θωπεία”: Ελλά­δα και ξένοι, 1821–1940 που κυκλο­φό­ρη­σε το 2014.

sada_mia-apo-dyo_6084-4