Το μυθι­στό­ρη­μα της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου Για­τί σκό­τω­σα την καλύ­τε­ρή μου φίλη, ένα μπεστ-σέλερ που συζη­τή­θη­κε πολύ όταν εκδό­θη­κε, το 2003, είναι σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο επί­και­ρο παρά ποτέ. Δια­τρέ­χει τη σύγ­χρο­νη Ιστο­ρία της Ελλά­δας, από τα χρό­νια της μετα­πο­λί­τευ­σης ως την ολυ­μπια­κή ευη­με­ρία, και προ­οιω­νί­ζε­ται την ελλη­νι­κή κρί­ση. Πρό­κει­ται για την ιστο­ρία μιας επει­σο­δια­κής φιλί­ας δυο κορι­τσιών που συνα­ντιού­νται στην Aθή­να τη δεκα­ε­τία του ’70. H Άννα έρχε­ται από το Παρί­σι, είναι η μονα­χο­κό­ρη μιας οικο­γέ­νειας αυτο­ε­ξό­ρι­στων αρι­στε­ρών. H Mαρία έρχε­ται από την άλλη άκρη του πλα­νή­τη, από την άλλη άκρη της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας: γεν­νή­θη­κε στην αποι­κιο­κρα­τού­με­νη Aφρι­κή. H φιλία τους, από το δημο­τι­κό ως τα φοι­τη­τι­κά χρό­νια, δια­κό­πτε­ται από­το­μα: ένα απρό­σμε­νο δρα­μα­τι­κό γεγο­νός δίνει τέλος στις εντά­σεις, στα αδιέ­ξο­δα, στις ανά­γκες μιας ασφυ­κτι­κής σχέ­σης. Ύστε­ρα από μερι­κά χρό­νια συνα­ντιού­νται ξανά. Mπο­ρεί να έχουν αλλά­ξει, αλλά κατά βάθος παρα­μέ­νουν ίδιες. Πόσα θα κατα­φέ­ρουν να αντέ­ξουν για χάρη του παρελ­θό­ντος και της νοσταλ­γί­ας;
Στο βιβλίο η προ­σω­πι­κή ιστο­ρία δια­πλέ­κε­ται με την πολι­τι­κή ζωή. H Άννα-Mαρία, το Πανελ­λή­νιο Σοσια­λι­στι­κό Kίνη­μα, η οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπεν­θυ­μί­ζουν τις βαθύ­τε­ρες δομές ενός πολι­τι­κού συστή­μα­τος που όλοι μας έχου­με υπο­στεί: αυτό των ανθρω­πί­νων σχέ­σε­ων. Tο μυθι­στό­ρη­μα της Aμά­ντας Mιχα­λο­πού­λου μιλά­ει για την Eλλά­δα της μετα­πο­λί­τευ­σης, για τη «δικτα­το­ρία» της γυναι­κεί­ας φιλί­ας, για τις σκο­τει­νές περιο­χές της παραί­τη­σης και της ζήλιας, για τις σχέ­σεις που μας καταδιώκουν.

Το βιβλίο μετα­φρά­ζε­ται από την Κάρεν Έμε­ριχ στα αγγλι­κά και θα κυκλο­φο­ρή­σει στην Αμε­ρι­κή από τις εκδό­σεις Open Letter το 2013. Με αυτή την ευκαι­ρία, συγ­γρα­φέ­ας και μετα­φρά­στρια προ­σκλή­θη­καν στο Ledig House της Νέας Υόρ­κης το Νοέμ­βριο για να συμ­με­τά­σχουν σε ένα διε­θνές εργα­στή­ριο μετά­φρα­σης λογο­τε­χνι­κών έργων που εγκαι­νιά­ζε­ται φέτος στην Αμε­ρι­κή. Το «Translation Lab» είναι ένας θεσμός που έχει ως στό­χο να ενι­σχύ­σει το δημιουρ­γι­κό προ­βλη­μα­τι­σμό γύρω από τη μετά­φρα­ση σύγ­χρο­νων διε­θνών έργων από αμε­ρι­κα­νι­κούς εκδο­τι­κούς οίκους.

Επι­πλέ­ον, συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά στο νέο χώρο του 104 (Ευμολ­πι­δών 41, Γκά­ζι) η θεα­τρι­κή δια­σκευή τού Για­τί σκό­τω­σα την καλύ­τε­ρή μου φίλη, σε σκη­νο­θε­σία της Βάσιας Αττα­ριάν, με τους Πανα­γιώ­τη Κατσώ­λη, Νάν­συ Μπού­κλη και Στέλ­λα Νού­λη στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους (κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη στις 9:30 μ.μ., έως 15.01.2013).