Φίλες και φίλοι,

Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμματα.

Η αρχή έγι­νε με το βιβλίο Bάσεις-Έννοιες της Kυβερ­νη­τι­κής του Λουί Kου­φι­νιάλ και με το O Hλε­κτρο­νι­κός Yπο­λο­γι­στής και ο ανθρώ­πι­νος εγκέ­φα­λος του Τζων φον Nόυ­μαν. Η σει­ρά «Θεαί­τη­τος», εμπνευ­σμέ­νη από τον ομώ­νυ­μο πλα­τω­νι­κό διά­λο­γο, φιλο­δό­ξη­σε να φέρει στην Ελλά­δα βιβλία προ­βλη­μα­τι­σμού που πυρο­δο­τού­σαν τότε την παγκό­σμια σκέ­ψη. Ήταν το ξεκί­νη­μα μιας υπέ­ρο­χης περι­πέ­τειας με πρω­τα­γω­νι­στές τους συγ­γρα­φείς και τα βιβλία τους.

Από τότε μέχρι σήμε­ρα έχου­με εκδώ­σει περισ­σό­τε­ρους από 6.500 τίτλους βιβλί­ων, που έχουν γρα­φτεί από τους σπου­δαιό­τε­ρους Έλλη­νες και ξένους δημιουρ­γούς. Ο κατά­λο­γός μας, ο οποί­ος διαρ­κώς εμπλου­τί­ζει την εγχώ­ρια βιβλιο­γρα­φία, φιλο­ξε­νεί νομπε­λί­στες, πολυ­βρα­βευ­μέ­νους λογο­τέ­χνες, δια­κε­κρι­μέ­νους επι­στή­μο­νες, ρηξι­κέ­λευ­θους δια­νοη­τές και καλ­λι­τέ­χνες, λογο­τέ­χνες αρχι­κά άγνω­στους που γνώ­ρι­σαν στη συνέ­χεια την από­λυ­τη κατα­ξί­ω­ση, συγ­γρα­φείς που με την ευαι­σθη­σία και την αγω­νία τους συνέ­βα­λαν στη άνθη­ση των γραμ­μά­των στη χώρα μας.

Οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη άλλα­ξαν τα δεδο­μέ­να και σφρά­γι­σαν το πολι­τι­στι­κό τοπίο της Μετα­πο­λί­τευ­σης. Εκδώ­σα­με τους σύγ­χρο­νους κλα­σι­κούς Έλλη­νες συγ­γρα­φείς και συγκρο­τή­σα­με την πλέ­ον πολυ­φω­νι­κή σει­ρά παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας στη χώρα. Στα­θή­κα­με πρω­το­πό­ροι στις νέες τεχνο­λο­γι­κές προ­κλή­σεις και παρου­σιά­σα­με πρώ­τοι την ψηφια­κή ανά­γνω­ση στο ελλη­νι­κό κοι­νό. Επί­σης πάντα ανα­ζη­τού­με και ανα­δει­κνύ­ου­με τις νέες φωνές που θα καθο­ρί­σουν τη λογο­τε­χνία του μέλλοντος.

Τιμώ­ντας τους ανθρώ­πους και τα έργα τους, τους ζώντες και τους τεθνε­ώ­τες που δια­μόρ­φω­σαν γενιές ανα­γνω­στών, καθώς και τους βιβλιό­φι­λους που μας εμπι­στεύ­ο­νται όλα αυτά τα χρό­νια, βρι­σκό­μα­στε στην ευχά­ρι­στη στιγ­μή να σας ανα­κοι­νώ­σου­με ότι θα εορ­τά­σου­με τον μισό αιώ­να αδιά­λει­πτης παρου­σί­ας και προ­σφο­ράς, με μια σει­ρά ενερ­γειών και δρα­στη­ριο­τή­των που θα φωτί­σουν την πολύ­χρο­νη ιστο­ρία του εκδο­τι­κού οίκου μας.

Παράλ­λη­λα με το πλού­σιο εκδο­τι­κό πρό­γραμ­μα του 2018 –που συμπί­πτει με την «Αθή­να – Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα βιβλί­ου»–, θα κυκλο­φο­ρή­σουν συλ­λε­κτι­κές επε­τεια­κές εκδό­σεις και θα οργα­νω­θούν εκδη­λώ­σεις με κορυ­φαί­ους Έλλη­νες και ξένους συγ­γρα­φείς, αλλά και θεμα­τι­κές δρά­σεις που θα ανα­δεί­ξουν τη δημιουρ­γι­κή σχέ­ση της λογο­τε­χνί­ας με τις άλλες τέχνες.

Όλοι εμείς οι άνθρω­ποι των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη, συγ­γρα­φείς, μετα­φρα­στές, επι­με­λη­τές και εργα­ζό­με­νοι, νιώ­θου­με την ανά­γκη να ευχα­ρι­στή­σου­με τους ανα­γνώ­στες και τους συνερ­γά­τες μας, τους κρι­τι­κούς και δημο­σιο­γρά­φους, για την πολύ­χρο­νη συμπό­ρευ­ση, για την πίστη και αφο­σί­ω­ση στο ποιο­τι­κό βιβλίο και στην αξία της ανάγνωσης.