Ενό­ψει της νέας εκδο­τι­κής περιό­δου, σας ανα­κοι­νώ­νου­με το πρό­γραμ­μά μας, που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές και αξιό­λο­γες προ­τά­σεις για μεγά­λους και μικρούς ανα­γνώ­στες, για βιβλιό­φι­λους με απαιτήσεις.

Πρώ­τα απ’ όλα, όμως, νιώ­θου­με την ανά­γκη, να ευχα­ρι­στή­σου­με τους ανα­γνώ­στες που επέ­λε­ξαν βιβλία μας κατά τη διάρ­κεια της ιδιαί­τε­ρης αυτής χρο­νιάς, καθώς και τους φορείς και τις επι­τρο­πές που τίμη­σαν τους συγ­γρα­φείς και τον οίκο μας με δια­κρί­σεις και βραβεία.

Ας θυμη­θού­με εν τάχει τις σημα­ντι­κό­τε­ρες στιγμές:

Ο Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη έλα­βαν τιμη­τι­κή βρά­βευ­ση από τον Σύλ­λο­γο Εκδο­τών Επι­στη­μο­νι­κών Βιβλί­ων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.) «για την προ­σφο­ρά στο ελλη­νι­κό βιβλίο και στον εκδο­τι­κό χώρο», ενώ απέ­σπα­σαν και το Βρα­βείο Καλ­λι­τε­χνι­κού Σχε­δια­σμού του περιο­δι­κού Ο Ανα­γνώ­στης για τη σει­ρά των λογο­τε­χνι­κών βιβλίων.

Ο Σταύ­ρος Χρι­στο­δού­λου για το μυθι­στό­ρη­μα Τη μέρα που πάγω­σε ο ποτα­μός τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Λογο­τε­χνί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (EUPL). Το ίδιο βιβλίο είχε τιμη­θεί το 2019 με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος της Κυπρια­κής Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Χρυ­σός για το μυθι­στό­ρη­μα Και­νούρ­για μέρα τιμή­θη­κε με το Ειδι­κό Κρα­τι­κό Βρα­βείο σε συγ­γρα­φέα που το βιβλίο του προ­ά­γει τον διά­λο­γο πάνω σε ευαί­σθη­τα κοι­νω­νι­κά ζητή­μα­τα. Η Και­νούρ­για μέρα είχε τιμη­θεί την προη­γού­με­νη χρο­νιά με το Βρα­βείο Λογο­τε­χνί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (EUPL), με το Βρα­βείο Πεζο­γρα­φί­ας του περιο­δι­κού Κλε­ψύ­δρα και με το Βρα­βείο «Literature gr – Ελλη­νι­κή Λογο­τε­χνι­κή Φρά­ση της Χρο­νιάς».

Ο Μ.Ζ. Κοπι­δά­κης και η Μαρία Αρ. Καρα­γιάν­νη απέ­σπα­σαν το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μαρ­τυ­ρί­ας-Βιο­γρα­φί­ας-Χρο­νι­κού-Ταξι­διω­τι­κής λογο­τε­χνί­ας για το βιβλίο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και Μαρία Ελευ­θε­ρί­ου: Η αλλη­λο­γρα­φία (1889–1890).

Ο Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου για το μυθι­στό­ρη­μα Τη νύχτα που έσβη­σαν τ’ αστέ­ρια τιμή­θη­κε με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Εφη­βι­κού-Νεα­νι­κού Βιβλί­ου. Το ίδιο βιβλίο συμπε­ρι­λή­φθη­κε πέρ­σι στα 200 καλύ­τε­ρα βιβλία παι­δι­κής, εφη­βι­κής ή νεα­νι­κής λογο­τε­χνί­ας παγκο­σμί­ως (White Ravens), ενώ απέ­σπα­σε και το Βρα­βείο Λογο­τε­χνι­κού Βιβλί­ου για Εφή­βους του περιο­δι­κού Ο Ανα­γνώ­στης.

Ο Γιάν­νης Αγγε­λά­κας για το Ο Μεγά­λος Μαθη­τής και ο Μικρός Δάσκα­λος τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος στα Βρα­βεία Βιβλί­ου Public 2020.

Η Ελέ­νη Τασο­πού­λου για το βιβλίο της Το λου­ζε­ρά­κι τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο συγ­γρα­φέα εφη­βι­κού-νεα­νι­κού βιβλί­ου για εφή­βους και νέους από το Ελλη­νι­κό Τμή­μα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελλη­νι­κού Παι­δι­κού Βιβλί­ου.

Τέλος, στον Μπέι Ντάοτον κορυ­φαίο ποι­η­τή της Κίνας, απο­νε­μή­θη­κε για το σύνο­λο του έργου του το Βρα­βείο Ποί­η­σης The Barbara Fields Siotis 2020 του Κύκλου Ποι­η­τών, στο πλαί­σιο του 6ου Διε­θνούς Φεστι­βάλ Ποί­η­σης Αθηνών.

Στο πρό­γραμ­μα που ακο­λου­θεί θα βρεί­τε έργα κατα­ξιω­μέ­νων συγ­γρα­φέ­ων αλλά και νέων δημιουρ­γών, λογο­τε­χνία που συν­δυά­ζει την πολυ­φω­νία με την ποιο­τι­κή γρα­φή, δοκί­μια και μελέ­τες που ανα­δει­κνύ­ουν τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της επο­χής, βιβλία για παι­διά και νέους που συναρπάζουν.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

Στη σει­ρά «Ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία / Πεζο­γρα­φία»:

Το σπου­δαίο έργο της Έλλης Αλε­ξί­ου, τριά­ντα δύο χρό­νια από τον θάνα­τό της, επα­νέρ­χε­ται στο προ­σκή­νιο με αφορ­μή την κυκλο­φο­ρία σε έναν τόμο όλων των διη­γη­μά­των της. Τα Διη­γή­μα­τα (1923–1983) θα κυκλο­φο­ρή­σουν με πρό­λο­γο της Άντας Κατσί­κη-Γκί­βα­λου και επί­με­τρο του Θανά­ση Θ. Νιάρχου.

Ο Μιχά­λης Μοδι­νός επι­στρέ­φει στις μεγά­λες οικου­με­νι­κές συν­θέ­σεις του με κεντρι­κό άξο­να την ανθρώ­πι­νη περι­πέ­τεια. Η Παρα­γουάη είναι ένα μυθι­στό­ρη­μα για τα αίτια και τα όρια της ανθρώ­πι­νης φυγής και την υπαρ­ξια­κή σχέ­ση μας με την άγρια ή καθη­μαγ­μέ­νη φύση.

Νέο μυθι­στό­ρη­μα και για την Μαρία Κου­γιουμ­τζή οι Νύχτες πυρε­τού, όπου η φαντα­σία και η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βρί­σκο­νται σε διαρ­κή εναλ­λα­γή και συναλ­λα­γή, σ’ ένα πέταγ­μα στο άγνω­στο φως της συνεί­δη­σης. Ένα βιβλίο όπου κυριαρ­χεί η ερω­τι­κή δύνα­μη ως πάθος ζωής.

Η Φωτει­νή Τσα­λί­κο­γλου και η Τασού­λα Επτα­κοί­λη συνυ­πο­γρά­φουν το βιβλίο Με βλέ­πεις;, που γρά­φτη­κε την περί­ο­δο της καρα­ντί­νας και δια­βά­ζε­ται ως ντο­κου­μέ­ντο μιας πρω­τό­γνω­ρης επο­χής. Επι­στο­λι­κή κατα­γρα­φή της νέας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μια άσκη­ση ισορ­ρο­πί­ας στην έρη­μη πόλη, μια προ­σπά­θεια να κατα­νοη­θεί το ακατανόητο.

Warum? (και άλλες ιστο­ρί­ες) είναι ο τίτλος του τελευ­ταί­ου βιβλί­ου του Λευ­τέ­ρη Ξαν­θό­που­λου, κύκνειο άσμα ενός πολύ σημα­ντι­κού δημιουρ­γού που έφυ­γε πρό­ω­ρα από κοντά μας. Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες ιστο­ρί­ες για τις επο­χές που φεύ­γουν απα­ράλ­λα­χτα κάθε φορά, μαζί με τα ανεί­πω­τα, τα ανα­πά­ντε­χα και τα θαυ­μα­στά του κόσμου τούτου.

Ο Κώστας Χατζηα­ντω­νί­ου με το ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα Το στέμ­μα των αυγών κατα­θέ­τει ένα βιβλίο ανα­φο­ράς για την Αυτο­κρα­το­ρία της Νικαί­ας, όπου τέθη­καν οι βάσεις ώστε να γεν­νη­θεί η νεο­ελ­λη­νι­κή συνεί­δη­ση. Στις σελί­δες του ανα­βιώ­νει ένας χαμέ­νος κόσμος αλλά και μια ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μη περί­ο­δος για τη βυζα­ντι­νή ιστορία.

Ο Σταύ­ρος Χρι­στο­δού­λου στο μυθι­στό­ρη­μά του Τρεις σκά­λες Ιστο­ρία εγκύ­πτει στις ανε­πού­λω­τες πλη­γές της κυπρια­κής τρα­γω­δί­ας του 1974 και αφη­γεί­ται μια «μικρή» ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία, εγκι­βω­τι­σμέ­νη στη «μεγά­λη» –και ανεί­πω­τη– Ιστο­ρία, όπου η μνή­μη αλέ­θε­ται ανά­με­σα στις μυλό­πε­τρες του χρέ­ους και του χρόνου.

Το αηδό­νι του τρέ­νου (και άλλες ιστο­ρί­ες) της Μαριάν­νας Τζιαν­τζή απο­τε­λεί­ται από διη­γή­μα­τα και ιστο­ρί­ες που μπο­ρούν να ιδω­θούν και σαν απο­συ­ναρ­μο­λο­γη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα, καθώς κάποιοι ήρω­ες επα­νέρ­χο­νται ενώ κύκλοι ανοί­γουν, κλεί­νουν ή μένουν μισά­νοι­χτοι αφή­νο­ντας ίσως χώρο για λίγη ελπί­δα. Πρό­σω­πα της Αθή­νας, κατα­στά­σεις και σκη­νές της καθη­με­ρι­νής ζωής, απο­τυ­πώ­μα­τα που άφη­σε η κρί­ση σε δια­φο­ρε­τι­κές γενιές.

Το μυθι­στό­ρη­μα Θα γίνω σκιά σου της Αγγε­λι­κής Νικο­λού­λη είναι μια ιστο­ρία μυστη­ρί­ου που περι­στρέ­φε­ται γύρω από της εξα­φά­νι­ση μιας νέας γυναί­κας. Μια σκο­τει­νή υπό­θε­ση που φέρ­νει στην επι­φά­νεια μοι­ραία πάθη, επτα­σφρά­γι­στα μυστι­κά, οικο­γε­νεια­κά και κοι­νω­νι­κά τραύματα.

Ο Χρή­στος Ναούμ επι­στρέ­φει στο μυθι­στό­ρη­μα με το βιβλίο Στο σκο­τά­δι ανθί­ζω. Κεντρι­κός ήρω­ας ένας άνθρω­πος που δεν παρα­σύ­ρε­ται από τις αντι­ξο­ό­τη­τες, ακο­λου­θεί τα όνει­ρά του και ανα­με­τριέ­ται με φόβους και βεβαιό­τη­τες, για να απο­δεί­ξει ότι η ζωή είναι μονα­δι­κή και απρόβλεπτη.

Ο Τηλέ­μα­χος Μου­δα­τσά­κις, με το μυθι­στό­ρη­μα Τάναϊς – Το πλοίο του πικρού χωρι­σμού, μας θυμί­ζει μεγά­λες τρα­γω­δί­ες του 20ού αιώ­να, επι­στρέ­φο­ντας στα χρό­νια του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Αφορ­μή το πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός του τορ­πι­λι­σμού του πλοί­ου «Τάναϊς», που μετέ­φε­ρε τον Ιού­νιο του ’44 τους Εβραί­ους της Κρή­της προς τον Πει­ραιά και με τελι­κό προ­ο­ρι­σμό το Άουσβιτς.

Η Μαρι­λέ­να Παπαϊ­ω­άν­νου στο τρί­το βιβλίο της (και πρώ­το στις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη) αφη­γεί­ται μια ιστο­ρία ατο­μι­κού και συλ­λο­γι­κού πέν­θους, μια περι­πέ­τεια ανα­ζή­τη­σης που δια­δρα­μα­τί­ζε­ται τον Ιού­λιο του ’65 στη Σαντο­ρί­νη, με φόντο τις ραγδαί­ες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις. Ένα μυθι­στό­ρη­μα που φέρ­νει τους ήρω­ες αντι­μέ­τω­πους με ανο­μο­λό­γη­τες ιστο­ρί­ες κι αισθή­μα­τα του παρελ­θό­ντος. Τίτλος του: Ένα πιά­το λιγό­τε­ρο.

Η Μαρί­λη Μαρ­γω­μέ­νου στο πρώ­το μυθι­στό­ρη­μά της της Το θηρίο βγή­κε βόλ­τα ανοί­γει την πύλη μιας φυλα­κής και μας εισά­γει στον κόσμο των κρα­του­μέ­νων. Αφορ­μή η κατα­δί­κη ενός δημο­σιο­γρά­φου που έχει σκο­τώ­σει κάποιον κατά λάθος και πρέ­πει πλέ­ον να συνε­χί­σει τη ζωή του έγκλει­στος. Ένα βιβλίο που πραγ­μα­τεύ­ε­ται το πώς μεταλ­λάσ­σε­ται ένας πρά­ος άνθρω­πος σε θηρίο.

Πρώ­τη εμφά­νι­ση και για τη Μαρία Ιωαν­νί­δου με το θερα­πευ­τι­κό αφή­γη­μα Το βότσα­λο ταξι­δεύ­ει, μια αλλη­γο­ρία για το ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κό ταξί­δι από τον εγκλω­βι­σμό και την ανα­σφά­λεια προς τον έρω­τα για τη ζωή. Ένα ταξί­δι-πρό­σκλη­ση σε κάθε άνθρω­πο που επι­θυ­μεί να ζήσει τη ζωή του όπως πραγ­μα­τι­κά θέλει και να γνω­ρί­σει την άφθαρ­τη ομορφιά.

Με το βιβλίο Θυμά­ρι μεσο­πέ­λα­γα ο επί­σης πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νος Βασί­λης Λογο­θέ­της υπο­γρά­φει μια ιστο­ρία που μας ταξι­δεύ­ει από το παρόν στο παρελ­θόν και από τη σύγ­χρο­νη Ελλά­δα στα νησιά του Αιγαί­ου και στην περιο­χή της Σμύρ­νης τον 18ο αιώνα.

Από τις εκδό­σεις μας θα κυκλο­φο­ρή­σει και το τελευ­ταίο έργο της αεί­μνη­στης Μπέλ­λας Σέρ­ρα-Βλασ­σο­πού­λου. Το βιβλίο Οι φίλες δια­δρα­μα­τί­ζε­ται από τον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο έως την περί­ο­δο της Χού­ντας, στον Πει­ραιά και στην Αρε­ό­πο­λη της Μάνης. Ένα μυθι­στό­ρη­μα για τους οικο­γε­νεια­κούς δεσμούς, για τα ήθη και έθι­μα της επαρ­χί­ας για τους άγρα­φους νόμους των περα­σμέ­νων δεκαετιών.

Στο πεδίο της ξένης λογο­τε­χνί­ας και στη σει­ρά «Εικο­στός αιώ­νας»:

Ανα­μέ­νε­ται η κυκλο­φο­ρία των διη­γη­μά­των του Μπέρ­ναρντ Μάλα­μουντ. Θα συγκε­ντρω­θούν σε δύο τόμους, καλύ­πτο­ντας έτσι μια δημιουρ­γι­κή πορεία που ξεκί­νη­σε τη δεκα­ε­τία του 1940 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε τη δεκα­ε­τία του 1980. Ο πρώ­τος τόμος, που θα κυκλο­φο­ρή­σει σύντο­μα, έχει τον τίτλο Το μαγι­κό βαρέ­λι (και άλλες ιστο­ρί­ες) (μτφρ. Σταυ­ρού­λα Αργυροπούλου).

Ένα ξεκαρ­δι­στι­κό μυθι­στό­ρη­μα για την ανθρώ­πι­νη μικρό­τη­τα από έναν από τους σπου­δαιό­τε­ρους Ιρλαν­δούς συγ­γρα­φείς: Η ζωή κάτω απ’ το χώμα (μτφρ. Μιλ­τιά­δης Αργυ­ρό­που­λος) του Μάρ­τιν Ο’Κάιν. Τι θα συζη­τού­σαν άρα­γε οι άνθρω­ποι αν είχαν μια αιω­νιό­τη­τα στη διά­θε­σή τους και δεν φοβού­νταν πια ο ένας την εκδί­κη­ση του άλλου;

Τα πάθη και τις πιο μυστι­κές, βίαιες αλλά και βαθιές στιγ­μές μιας πλού­σιας οικο­γέ­νειας στη Βαρ­κε­λώ­νη των αρχών του 20ού αιώ­να περι­γρά­φει η Μερ­σέ Ροδο­ρέ­δα στο εμβλη­μα­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα Σπα­σμέ­νος καθρέ­φτης (μτφρ. Ευρυ­βιά­δης Σοφός), όπου σαν ικα­νή αρά­χνη υφαί­νει λεπτά τις λέξεις και φτιά­χνει ιστούς ανά­με­σα σε λου­λού­δια, για να πιά­σει αυτό που πάει να ξεφύγει.

Ένα αγό­ρι γίνε­ται άθε­λά του το πρό­σω­πο-κλει­δί μιας παρά­νο­μης και μοι­ραί­ας ερω­τι­κής σχέ­σης, η οποία θα σημα­δέ­ψει όλη τη μετέ­πει­τα ζωή του: Ο μεσά­ζων (μτφρ. Τόνια Κοβα­λέν­κο) του Λ.Π. Χάρ­τλεϊ είναι ένα σπου­δαίο μυθι­στό­ρη­μα της αγγλό­φω­νης λογο­τε­χνί­ας του 20ού αιώνα.

Στη σει­ρά «Συγ­γρα­φείς απ’ όλο τον κόσμο» το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό θα έρθει σε επα­φή με σύγ­χρο­νες φωνές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας και αφη­γη­μα­τι­κές τάσεις απ’ όλες της γωνιές της υφηλίου.

Σε μια χώρα που δεν υπάρ­χει πια, την Τσε­χο­σλο­βα­κία του κομ­μου­νι­στι­κού καθε­στώ­τος, θα επι­στρέ­ψου­με με το βιβλίο Ο άντρας που περ­πα­τού­σε ανά­πο­δα (Η Λευ­κή Βίβλος για την υπό­θε­ση του Άνταμ Γιου­ρά­τσεκ) (μτφρ. Σόνια Στά­μου-Ντορ­νιά­κο­βα). Ο Πάβελ Κόχουτ έγρα­ψε μια ανε­λέ­η­τη σάτι­ρα και συγ­χρό­νως μια απο­λαυ­στι­κή και σοβα­ρό­τα­τη σπου­δή πάνω στο παράλογο.

Ο πολυ­βρα­βευ­μέ­νος Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Φρανκ Μπουίς μετα­φρά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα και συστή­νε­ται στο ανα­γνω­στι­κό κοι­νό με το συγκλο­νι­στι­κό βιβλίο του Καμιάς γυναί­κας γέν­νη­μα (μτφρ. Γιώρ­γος Καρά­μπε­λας), ένα ατμο­σφαι­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα για την αθλιό­τη­τα αλλά και το μεγα­λείο της ανθρώ­πι­νης ψυχής.

Η γυναί­κα που γνώ­ρι­σα (μτφρ. Λουί­ζα Μιζάν) συγκα­τα­λέ­γε­ται στα δημο­φι­λέ­στε­ρα μυθι­στο­ρή­μα­τα του Άμος Οζ, του αγα­πη­μέ­νου στο ελλη­νι­κό κοι­νό Ισραη­λι­νού συγ­γρα­φέα. Το βιβλίο αυτό μετα­φρά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά απευ­θεί­ας από τα εβραϊκά.

Ένα από τα κορυ­φαία έργα του Πορ­το­γά­λου νομπε­λί­στα Ζοζέ Σαρα­μά­γκουΗ χρο­νιά θανά­του του Ρικάρ­ντο Ρέις, ανα­μέ­νε­ται σε νέα μετά­φρα­ση και έκδο­ση (μτφρ. Αθη­νά Ψυλλιά).

Στον Χει­μώ­να (μτφρ. Μιλ­τιά­δης Αργυ­ρό­που­λος) της Άλι Σμιθ, η δύνα­μη της ζωής συνα­γω­νί­ζε­ται τη σκλη­ρό­τε­ρη επο­χή. Σε τού­το το δεύ­τε­ρο μυθι­στό­ρη­μα του περί­φη­μου Κουαρ­τέ­του των Επο­χών, μιας σει­ράς μυθι­στο­ρη­μά­των με χαλα­ρή δια­σύν­δε­ση που ξεκί­νη­σε με το διά­ση­μο πλέ­ον Φθι­νό­πω­ρο, η Σμιθ ρίχνει ένα εύθυ­μο βλέμ­μα στη ζοφε­ρή μας επο­χή, όπου η αλή­θεια φαί­νε­ται να μην παί­ζει πλέ­ον κανέ­ναν ρόλο.

Θα κλεί­σου­με με τρία βιβλία που γρά­φτη­καν την περί­ο­δο της καρα­ντί­νας στην Ευρώπη.

Από την Ιτα­λία ο Αντό­νιο Μορέ­σκο μάς παρα­δί­δει Το τρα­γού­δι των δέντρων (μτφρ. Μαρία Φρα­γκού­λη), ένα υπο­βλη­τι­κό, ονει­ρι­κό έργο, ένα μετα­φυ­σι­κό παρα­μύ­θι που πραγ­μα­τεύ­ε­ται τη σχέ­ση ενός άνδρα με τη φύση των δέντρων και που έχει να μας διδά­ξει πολ­λά για την επο­χή στην οποία ζούμε.

Με ρεα­λι­στι­κές αφορ­μές ο Γκον­σά­λο Μ. Ταβά­ρες στο βιβλίο του Ημε­ρο­λό­γιο της Πανού­κλας (μτφρ. Αθη­νά Ψυλ­λιά) επι­δί­δε­ται σε ιδιαί­τε­ρες κατα­γρα­φές της εν εξε­λί­ξει παν­δη­μί­ας, έτσι όπως τις δημο­σί­ευ­σε στην πορ­το­γα­λι­κή εφη­με­ρί­δα Expresso. 

Τέλος, σε συνερ­γα­σία με το Ελλη­νο-Ιβη­ρο­α­με­ρι­κα­νι­κό Φεστι­βάλ ΛΕΑ (Λογο­τε­χνία Εν Αθή­ναις) θα κυκλο­φο­ρή­σει ένας τόμος που περι­λαμ­βά­νει κεί­με­να εξή­ντα συγ­γρα­φέ­ων (από την Ισπα­νία, την Πορ­το­γα­λία, τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Ελλά­δα) και λει­τουρ­γεί ως μια δημιουρ­γι­κή απά­ντη­ση στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις συνέ­πειες της πανδημίας.

Στη σει­ρά Καστα­νιώ­της noir περι­μέ­νου­με δύο εξαι­ρε­τι­κά αστυ­νο­μι­κά μυθιστορήματα.

Ο Ισλαν­δός Ράγκναρ Γιό­να­σον είναι το νέο μεγά­λο όνο­μα της σκαν­δι­να­βι­κής αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας. Το βιβλίο του Το σκο­τά­δι (μτφρ. Βίκυ Αλυσ­σαν­δρά­κη), είναι το πρώ­το μιας σει­ράς νουάρ μυθι­στο­ρη­μά­των που τον έχουν κάνει διά­ση­μο σε όλη την Ευρώπη.

Ο Ελβε­τός Πέτερ Μπεκ υπο­γρά­φει ένα διε­θνές οικο­νο­μι­κό θρί­λερ με καται­γι­στι­κό ρυθ­μό και αμεί­ω­τη δρά­ση, στον παλ­μό του χρή­μα­τος και της εξου­σί­ας, με τίτλο Μισθο­φό­ροι του χρή­μα­τος (μτφρ. Δέσποι­να Κανελλοπούλου).

Στις υπό­λοι­πες κατη­γο­ρί­ες θα κυκλοφορήσουν:

Ποί­η­ση:

Βισουά­βα Σιμπόρ­σκαH ζωή εδώ και τώρα (μτφρ. Μπε­ά­τα Ζουλ­κιέ­βιτς): Στον τόμο αυτό συγκε­ντρώ­νο­νται περισ­σό­τε­ρα από εκα­τό ποι­ή­μα­τα της Πολω­νής νομπε­λί­στριας, αντλη­μέ­να απ’ όλες τις συλ­λο­γές της, δημο­σιευ­μέ­νες μετα­ξύ 1952 και 2011.

Μπέι ΝτάοΤο ρόδο του χρό­νου (μτφρ. Ανα­στά­σης Βιστω­νί­της): Μια σπου­δαία μορ­φή των παγκό­σμιων γραμ­μά­των και, κατά γενι­κή ομο­λο­γία, ο κορυ­φαί­ος εν ζωή ποι­η­τής της Κίνας. Η παρού­σα συλ­λο­γή είναι μια εκτε­τα­μέ­νη ανθο­λό­γη­ση της ποί­η­σής του.  

Αντώ­νης Φωστιέ­ρηςΘάνα­τος ο Δεύ­τε­ρος: Στο νέο βιβλίο του σημα­ντι­κού μας δημιουρ­γού, η ποί­η­ση συνο­μι­λεί με τη φιλο­σο­φία και τον στο­χα­σμό, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια γλώσ­σα πολύ­ση­μων υπαι­νιγ­μών, πλού­σια σε δια­κει­με­νι­κά κοι­τά­σμα­τα και ευρη­μα­τι­κά σχή­μα­τα, συν­δυά­ζο­ντας πάντα το πνευ­μα­τι­κό στοι­χείο με την αισθη­τι­κή συγκίνηση.

Κατε­ρί­να Καρι­ζώ­νηΑρχαία δίψα: Η αρχαία δίψα για τη ζωή, για τον έρω­τα, για τον μύθο που δια­σώ­ζει την ύπαρ­ξη. Ποι­ή­μα­τα-στρό­βι­λοι γύρω απ’ το ανθρώ­πι­νο πρό­σω­πο και τα τραύ­μα­τά του.

Πανα­γιώ­της Ιωαν­νί­δηςΡινό­κε­ρως: Ένα βιβλίο για τον θάνα­το – και τι μένει μετά. Μα και για τη σημα­σία της τέχνης στη ζωή· όχι ως αισθη­τι­κού φαι­νο­μέ­νου, αλλά ως σώμα­τος πλα­σμέ­νου από την ίδια την σάρ­κα της ζωής.

Δάφ­νη Νική­ταΤο μπλε δεί­πνο: Το μπλε δεί­πνο αρχί­ζει με ένα φως να ανά­βει το σκο­τά­δι. Η σονά­τα ν’ ακού­γε­ται κάτω από ένα φεγ­γά­ρι που παγώ­νει και φλέ­γε­ται. Ένα ελά­φι στον τοί­χο απέ­να­ντι, το τέρας ανα­τέλ­λει στον κήπο, ο ουρα­νός αγγί­ζει το πάτω­μα, οι πατη­μα­σιές αφή­νουν σύν­νε­φα, το φως ξεμακραίνει…

Πολι­τι­κή-Ιστο­ρία:

Γιώρ­γος Γεωρ­γήςΙ. Α. Καπο­δί­στριας. Η δια­κυ­βέρ­νη­ση και η ανα­το­λι­κή του πολι­τι­κή (Η πρώ­τη προ­σπά­θεια εγκα­θί­δρυ­σης ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέσεων)

Ο Κυβερ­νή­της της Ελλά­δας Ιωάν­νης Α. Καπο­δί­στριας υπήρ­ξε εμβλη­μα­τι­κή φυσιο­γνω­μία της νεό­τε­ρης ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας. Εκα­τόν ενε­νή­ντα χρό­νια από τη δολο­φο­νία του εξα­κο­λου­θεί να απα­σχο­λεί την έρευ­να και την ιστο­ριο­γρα­φία. Το βιβλίο επι­κε­ντρώ­νε­ται σε μια σει­ρά θέμα­τα γύρω από τη δρά­ση του και κυρί­ως στην εξω­τε­ρι­κή του πολι­τι­κή με πολ­λά νέα στοι­χεία για την προ­σπά­θειά του να εγκα­θι­δρύ­σει σχέ­σεις με την όμο­ρο Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, τις οποί­ες θεω­ρού­σε «ως βάση για την ειρη­νο­ποί­η­ση της Ανα­το­λής» και την πρό­ο­δο του αρτι­σύ­στα­του ελλη­νι­κού κράτους.

Μαρ­τυ­ρί­ες-Βιο­γρα­φί­ες:

Μπρί­τα­νι Κάι­ζερΣτο στό­χα­στρο (Η απο­κλει­στι­κή μαρ­τυ­ρία πρώ­ην στε­λέ­χους της Cambridge Analytica για το πώς τα μαζι­κά δεδο­μέ­να, ο Τραμπ και το Facebook κατέ­λυ­σαν τη δημο­κρα­τία και πώς η ιστο­ρία μπο­ρεί να επα­να­λη­φθεί) (μτφρ. Μαρία Βαρ­δο­πού­λου): Στα εκρη­κτι­κά αυτά απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα, μια πολι­τι­κή σύμ­βου­λος και μάρ­τυ­ρας δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος απο­κα­λύ­πτει την ανα­τρι­χια­στι­κή αλή­θεια για τις εται­ρεί­ες δεδο­μέ­νων αξί­ας πολ­λών δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων, οι οποί­ες πλου­τί­ζουν κάνο­ντας κατά­χρη­ση πλη­ρο­φο­ριών προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα των πολι­τών. Επι­πλέ­ον, ξεσκε­πά­ζει τον τρό­πο με τον οποίο η Cambridge Analytica εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε τα νομι­κά κενά του δικαί­ου περί προ­στα­σί­ας της ιδιω­τι­κής ζωής για να εξα­σφα­λί­σει την εκλο­γή του Ντό­ναλντ Τραμπ – και εξη­γεί το πώς η ίδια ιστο­ρία μπο­ρεί εύκο­λα να επα­να­λη­φθεί στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2020.

Επι­κοι­νω­νία και Κοι­νω­νία:

Στέ­λιος Παπα­θα­να­σό­που­λοςΑνά­με­σα σε 4 οθό­νες: Το επι­κοι­νω­νια­κό πεδίο αλλά­ζει τόσο ως προς το προ­σφε­ρό­με­νο περιε­χό­με­νο, όσο και ως προς τους τρό­πους με τους οποί­ους οι άνθρω­ποι χρη­σι­μο­ποιούν, κατα­να­λώ­νουν και αλλη­λε­πι­δρούν με τα σύγ­χρο­να μέσα επι­κοι­νω­νί­ας. Σε οποια­δή­πο­τε δεδο­μέ­νη ημέ­ρα ο μέσος πολί­της μπο­ρεί να επι­λέ­ξει ανά­με­σα σε δεκά­δες τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια επί­γεια ή δορυ­φο­ρι­κά ή δια­δι­κτυα­κά, ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς, εφη­με­ρί­δες σε έντυ­πη ή ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή κι ένα πλή­θος από ιστο­σε­λί­δες. Το κοι­νό των μέσων κατα­κερ­μα­τί­ζε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο, ενώ η κατα­νά­λω­ση του περιε­χο­μέ­νου των μέσων γίνε­ται πλέ­ον μπρο­στά από μια οθό­νη, είτε αυτή είναι η παρα­δο­σια­κή τηλε­ο­πτι­κή οθό­νη είτε ο φορη­τός υπο­λο­γι­στής είτε το τάμπλετ ή το έξυ­πνο κινη­τό. Το βιβλίο του Στέ­λιου Παπα­θα­να­σό­που­λου έχει στό­χο να ανα­δεί­ξει τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της νέας αυτής επι­κοι­νω­νια­κής συνθήκης.

Δοκί­μια:

Τσου Γιο­γκ­σίνΙστο­ρία της αρχαί­ας κινε­ζι­κής σκέ­ψης για την εκπαί­δευ­ση (μτφρ. Μαριάν­να Τζιαν­τζή) και Παρα­τη­ρή­σεις για την εκπαί­δευ­ση σε ξένες χώρες (μτφρ. Χρι­στό­δου­λος Λιθα­ρής): δύο σημα­ντι­κά βιβλία από μία κορυ­φαία προ­σω­πι­κό­τη­τα στον τομέα της εκπαί­δευ­σης στην Κίνα.

Βιβλία με ημε­ρο­λό­γιο:

Λογο­τε­χνι­κός Καζα­μί­ας 2021 (Επι­μέ­λεια: Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου): Ένα ημε­ρο­λό­γιο για το 2021 και ταυ­τό­χρο­να ένας πρω­τό­τυ­πος λογο­τε­χνι­κός Καζα­μί­ας. Μια φιλό­δο­ξη ελλη­νι­κή ηθο­γρα­φία, πολύ­πλευ­ρη, ρετρό, λίγο λοξή, γραμ­μέ­νη με πάθος και χιού­μορ. Με ύφος που κυμαί­νε­ται από τη νεοη­θο­γρα­φία ως τον εξπρε­σιο­νι­σμό και το συμ­βο­λι­σμό, και υπό την καθο­δή­γη­ση της Αμά­ντας Μιχα­λο­πού­λου, τριά­ντα οχτώ νέοι συγ­γρα­φείς, που υπήρ­ξαν μαθη­τές της, ανα­συ­στή­νουν δυο μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες του παλιού Καζα­μία: τον «Ονει­ρο­κρί­τη» (που περι­γρά­φει τις πτή­σεις του συλ­λο­γι­κού μας ασυ­νεί­δη­του) και τις «Πρα­κτι­κές Συμ­βου­λές Ζωής» (που επι­φέ­ρουν την απα­ραί­τη­τη γείωση).

Βιβλία για παι­διά και νέους:

Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρουΔεν πιστεύω να φοβά­σαι! (εικο­νο­γρά­φη­ση: Πέτρος Χρι­στού­λιας): Ένα ξεκαρ­δι­στι­κό βιβλίο για μικρά παι­διά, για να δια­σκε­δά­σουν τους φόβους τους. Και να μην ξανα­φο­βη­θούν ποτέ! (Ηλι­κία 3+)

Νίκος Αντω­νί­ουΜια μέρα μόνο (εικο­νο­γρά­φη­ση: Νατα­λία Καπα­τσού­λια): Μια γλυ­κιά και συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρία που μας δεί­χνει ότι δεν έχει σημα­σία ο χρό­νος, αλλά η θέλη­ση για ζωή και το πόσο όμορ­φα τη ζού­με. Όση και να ’ναι… (Ηλι­κία 5+)

Γιο­λά­ντα ΧατζήΗ Φιλι­κή Εται­ρεία και Κλέ­φτες και Αρμα­το­λοί (εικο­νο­γρά­φη­ση: Πέτρος Χρι­στού­λιας): Με αφορ­μή τα δια­κό­σια χρό­νια από την Επα­νά­στα­ση του 1821, θα κυκλο­φο­ρή­σουν μέχρι το τέλος του έτους δύο νέοι τόμοι της σει­ράς «Μικρές ελλη­νι­κές ιστο­ρί­ες», η οποία απευ­θύ­νε­ται σε παι­διά προ­σχο­λι­κής και πρω­το­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας. Το απλό και κατα­νοη­τό κεί­με­νο και η χαρού­με­νη εικο­νο­γρά­φη­ση περ­νούν με πολύ ευχά­ρι­στο τρό­πο στα παι­διά γνώ­σεις και γεγο­νό­τα που σχε­τί­ζο­νται με αυτήν την τόσο σημα­ντι­κή ημε­ρο­μη­νία. (Ηλι­κία 5+)

Ιωάν­να Αργυ­ρούΤο πάρ­κο με τις νεραν­τζιές: Η συγ­γρα­φέ­ας πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ιστο­ρία δυο εφή­βων, παι­διών χωρι­σμέ­νων γονιών, ενός αγο­ριού κι ενός κορι­τσιού, των οποί­ων η μητέ­ρα κι ο πατέ­ρας αντί­στοι­χα κάνουν σχέ­ση. Πώς θα αντι­δρά­σουν; Και πώς θα εξε­λι­χθούν οι σχέ­σεις και οι ισορ­ρο­πί­ες μετα­ξύ των τεσ­σά­ρων ηρώ­ων; (Ηλι­κία 10+)

Γιά­κομπ Λέο­ναρντΒασι­λιά­δες της βαβού­ρας 2 – Τεμπε­λό­σκυ­λα σε φόρ­μα (μτφρ. Δέσποι­να Κλε­ομ­βρό­του): Η ξεκαρ­δι­στι­κή συνέ­χεια της πολυ­δια­βα­σμέ­νης και εξαι­ρε­τι­κά επι­τυ­χη­μέ­νης γερ­μα­νι­κής σει­ράς Βασι­λιά­δες της βαβού­ρας είναι εδώ. Ατα­ξί­ες, φάρ­σες και χοντρά πει­ράγ­μα­τα μετα­ξύ δύο αγο­ριών και των ομά­δων τους, για το ποιος τελι­κά θα είναι ο βασι­λιάς του χάους, ο βασι­λιάς της βαβού­ρας στο σχο­λείο. Μέσα από αστεί­ες κατα­στά­σεις ανα­δει­κνύ­ε­ται η αξία της ανα­γνώ­ρι­σης του αντι­πά­λου και της συνερ­γα­σί­ας. (Ηλι­κία 10+)