Φίλες και φίλοι,

το πρώ­το εξά­μη­νο του 2019 έφε­ρε πολ­λές νέες δια­κρί­σεις για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη τόσο στην Ελλά­δα όσο και στο εξωτερικό.

Προ ημε­ρών οι εκδό­σεις μας τιμή­θη­καν με το σημα­ντι­κό Βρα­βείο Ντό­σι­τεγ Ομπρά­ντο­βιτς της Σερ­βί­ας, το οποίο θα απο­νε­μη­θεί τη Δευ­τέ­ρα 21 Οκτω­βρί­ου στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Εκθέ­σε­ως Βιβλί­ου στο Βελι­γρά­δι. Με το βρα­βείο αυτό τιμά­ται κάθε χρό­νο από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους πολι­τι­στι­κούς θεσμούς της Σερ­βί­ας ένας ξένος εκδό­της για τη δια­κε­κρι­μέ­νη συνει­σφο­ρά του στη μετά­φρα­ση και την προ­ώ­θη­ση της σερ­βι­κής λογο­τε­χνί­ας και κουλ­τού­ρας ανά τον κόσμο. Λίγους μήνες πριν, ο οίκος μας είχε τιμη­θεί με άλλα δυο βρα­βεία, το Βρα­βείο «Εκδο­τι­κό Απο­τύ­πω­μα» των βιβλιο­πω­λεί­ων Public και το Βρα­βείο Corporate Superbrands Greece 2018–2019.

 

Ο Νίκος Χρυ­σός, για το μυθι­στό­ρη­μα Και­νούρ­για μέρα, τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Λογο­τε­χνί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (EUPL), καθώς και με το Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος του περιο­δι­κού Κλε­ψύ­δρα.

Ο Βασί­λης Παπα­θε­ο­δώ­ρου απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Λογο­τε­χνι­κού Βιβλί­ου για Εφή­βους του περιο­δι­κού Ο Ανα­γνώ­στης για το βιβλίο Τη νύχτα που έσβη­σαν τ’ αστέ­ρια.

Η Ευγε­νία Φακί­νου τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο της βιβλιο­φι­λι­κής ομά­δας «Βιβλίο-Παρου­σιά­σεις-Κρι­τι­κές».

Στο εξω­τε­ρι­κό, ο Καρλ Ούβε Κνά­ου­σγκορντ (Νορ­βη­γία) απέ­σπα­σε το Λογο­τε­χνι­κό Βρα­βείο Άντερ­σεν για το εξά­το­μο αρι­στούρ­γη­μά του Ο αγώ­νας μου, ο Σίκο Μπουάρ­κε (Βρα­ζι­λία) δια­κρί­θη­κε με το Βρα­βείο Καμό­ες για το σύνο­λο του έργου του, ενώ ο Ντρά­γκαν Βέλι­κιτς (Σερ­βία) τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Βιλέ­νι­τσα, επί­σης για το σύνο­λο του έργου του.

Σε λίγες μέρες ξεκι­νά η εκδο­τι­κή περί­ο­δος Οκτω­βρί­ου-Δεκεμ­βρί­ου. Στο πρό­γραμ­μά που ακο­λου­θεί θα συνα­ντή­σε­τε σπου­δαί­ους Έλλη­νες και ξένους συγ­γρα­φείς, νέες ανα­γνω­στι­κές προ­τά­σεις που συν­δυά­ζουν την πολυ­φω­νία με την ποιο­τι­κή γρα­φή, δοκί­μια και μελέ­τες που ανα­δει­κνύ­ουν τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της επο­χής, βιβλία για παι­διά και νέους που συναρπάζουν.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

Στη σει­ρά «Ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία / Πεζο­γρα­φία»:

Ο Γιάν­νης Αγγε­λά­κας μάς συστή­νει δυο αυθε­ντι­κούς προ­βο­κά­το­ρες. Ο Μεγά­λος Μαθη­τής και ο Μικρός Δάσκα­λος, λίγο πριν ταξι­δέ­ψουν προς το ξενο­δο­χείο των βιβλιοη­ρώ­ων, προ­λα­βαί­νουν να ανα­ρω­τη­θούν για τα πάντα, να ανα­τρέ­ψουν κάθε βεβαιό­τη­τα και να υπο­νο­μεύ­σουν κάθε μικρή, μεσαία ή μεγά­λη ιδέα. Η σπου­δαία Έλλη Αλε­ξί­ου, τριά­ντα ένα χρό­νια από τον θάνα­τό της, ξανα­έρ­χε­ται στην επι­και­ρό­τη­τα, καθώς για πρώ­τη φορά συγκε­ντρώ­νο­νται σε έναν τόμο όλα τα διη­γή­μα­τά της. Το βιβλίο Τα διη­γή­μα­τα (1931–1977) περι­λαμ­βά­νει τις συλ­λο­γές διη­γη­μά­των Ανα­χω­ρή­σεις και μεταλ­λα­γές, Και υπέρ των ζώντωνΚατε­ρει­πω­μέ­να αρχο­ντι­κά, Μυστή­ρια, Προ­σο­χή συνάν­θρω­ποι, Σκλη­ροί αγώ­νες για μικρή ζωή, Σπον­δή, Υπο­λείμ­μα­τα επαγ­γέλ­μα­τος. Ο Κώστας Αρκου­δέ­ας απο­τί­νει φόρο τιμής στους συγ­γρα­φείς που κρί­θη­καν επι­κίν­δυ­νοι και είδαν τα έργα τους να λογο­κρί­νο­νται. Πέντε ήπει­ροι, τέσ­σε­ρα είδη λογο­κρι­σί­ας, τρεις χρό­νοι, δύο αντί­θε­τοι πόλοι και μια αρμα­θιά από λογο­τέ­χνες συν­θέ­τουν το ευρη­μα­τι­κό του παζλ με τίτλο Επι­κίν­δυ­νοι συγ­γρα­φείς. Η Τασού­λα Επτα­κοί­λη με το νέο της μυθι­στό­ρη­μα μας ταξι­δεύ­ει από τα βου­νά της Αλβα­νί­ας έως τη Σάμο του Εμφυ­λί­ου και της Χού­ντας, και από την Αυστρα­λία έως την Αθή­να της Μετα­πο­λί­τευ­σης. Το μυθι­στό­ρη­μά της Κέρ­μα στον αέρα ξετυ­λί­γει σε βάθος ογδό­ντα χρό­νων την ιστο­ρία μιας οικο­γέ­νειας που θα μπο­ρού­σε να είναι η δική μας. Ο Τάκης Καμπύ­λης με το Γίγα­ντες και φασό­λια (ή Δεν γίνο­νται αυτά εδώ) υπο­γρά­φει ένα πολι­τι­κό και φιλο­σο­φι­κό μυθι­στό­ρη­μα ιδε­ών, για τη μνή­μη, τη βία, την ιστο­ρι­κή αλή­θεια, την παρακ­μή, την ήττα των λέξε­ων, την υπερ­κα­τα­νά­λω­ση αγώ­νων και αγω­νι­στών και τις στρε­βλώ­σεις των ιδε­ο­λο­γιών της αλλα­γής. Τον εμβλη­μα­τι­κό ήρωα του Χρι­στό­φο­ρου Κάσ­δα­γλη Βλα­δί­μη­ρο Δημη­τριά­δη τον γνω­ρί­σα­με στο Σπλιτ! ως έναν αργό­μι­σθο δημο­σιο­γρά­φο, ακτι­βι­στή τζο­γα­δό­ρο, που είχε βρει το κόλ­πο να παί­ζει αντί να εργά­ζε­ται. Στο 1983, ένα χρό­νο νωρί­τε­ρα του οργου­ε­λι­κού 1984, τον συνα­ντά­με στα είκο­σι χρό­νια του, τότε «που άρχι­σαν όλα». Ένα στο­χα­στι­κό μυθι­στό­ρη­μα ενη­λι­κί­ω­σης και συλ­λο­γι­κής αυτο­γνω­σί­ας, χρο­νι­κό μιας μετα­βα­τι­κής επο­χής στην οποία ανά­γο­νται πολ­λές από τις μετα­γε­νέ­στε­ρες περι­πέ­τειες της χώρας. Με το τρί­το μέρος της τρι­λο­γί­ας που άρχι­σε με τον περί­φη­μο Πρί­γκι­πα και συνε­χί­στη­κε με τη θρυ­λι­κή Αγγε­λί­να, επι­στρέ­φει ο Μήτσος Κασό­λας αφη­γού­με­νος την ιλα­ρο­τρα­γω­δία μιας κλει­στής κοι­νω­νί­ας, μιας Ελλά­δας σε μικρο­γρα­φία. Η Γερα­κί­να είναι η ιστο­ρία μιας χώρας που πεθαί­νει και «ανα­σταί­νε­ται» σαν τους ήρω­ες των βιβλί­ων του. Εκδο­τι­κό γεγο­νός απο­τε­λεί η έκδο­ση της άγνω­στης έως σήμε­ρα νου­βέ­λας Καπνός ήταν… μιας μεγά­λης φυσιο­γνω­μί­ας των ελλη­νι­κών γραμ­μά­των, της Έλλης Λαμπρί­δη, που αφη­γεί­ται τη γνω­ρι­μία της με τον Νίκο Καζαν­τζά­κη το 1918 στη Ζυρί­χη, την αρχή και την εξέ­λι­ξη του αισθη­μα­τι­κού τους δεσμού και τις περι­η­γή­σεις τους στην Ελβε­τία μέχρι τον απο­χω­ρι­σμό τους. Το βιβλίο θα κυκλο­φο­ρή­σει με επι­μέ­λεια και κεί­με­να της Γιο­λά­ντας Χατζή. Νέο μυθι­στό­ρη­μα για τον Ανδρέα ΜήτσουΗ αστυ­νό­μος είναι ένα απρό­βλε­πτο παι­χνί­δι ανά­με­σα στη ζωή και τη λογο­τε­χνία. Η ανού­σια ζωή της ηρω­ί­δας-αστυ­νο­μι­κού μετα­πλά­θε­ται μέσα από τις ιστο­ρί­ες που μετα­φέ­ρει στον συγ­γρα­φέα πατέ­ρα της, αλλά κανείς από τους δύο δεν έχει φαντα­στεί τη σκλη­ρή τιμω­ρία που θα υπο­στούν μέσα από αυτό το παι­χνί­δι. Ο Γιάν­νης Δ. Μπάρ­τζης υπο­γρά­φει το μυθι­στό­ρη­μα του διχα­σμού και της Άλω­σης: το βιβλίο Ορχάν – Στην αυλή των Παλαιο­λό­γων ζωντα­νεύ­ει τα θρυ­λι­κά πρό­σω­πα και τα δρα­μα­τι­κά γεγο­νό­τα των ύστα­των χρό­νων του Βυζα­ντί­ου. Η Ιωάν­να Μπου­ρα­ζο­πού­λου επα­νέρ­χε­ται με την Κεχρι­μπα­ρέ­νια Έρη­μο, ένα μυθι­στό­ρη­μα στο οποίο περι­γρά­φει τις κατα­στρο­φές, τα αλυ­σι­δω­τά εγκλή­μα­τα και τις μυστι­κές συναλ­λα­γές που συνό­δευ­σαν την εμφά­νι­ση του δια­βό­η­του Δρά­κου της Πρέ­σπας στην περιο­χή της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας. Δεύ­τε­ρο, αυτο­τε­λές μυθι­στό­ρη­μα μιας μεγά­λης τρι­λο­γί­ας, που ξεκί­νη­σε με την Κοι­λά­δα της Λάσπης απο­σπώ­ντας το Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών και το Βρα­βείο του περιο­δι­κού Κλε­ψύ­δρα. Σημα­ντι­κή έκδο­ση και, ταυ­τό­χρο­να, κύκνειο άσμα ενός δια­κε­κρι­μέ­νου συγ­γρα­φέα είναι το Μακριά από το ποτά­μι του αεί­μνη­στου Δημή­τρη Πετσε­τί­δη. Ένα βιβλίο γραμ­μέ­νο με ευαι­σθη­σία και ανθρω­πιά, για την αγριό­τη­τα και τον παρα­λο­γι­σμό μιας επο­χής (Κατο­χή, Εμφύ­λιος, Χού­ντα) που στοί­χειω­σε ανε­πα­νόρ­θω­τα την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και τις γενιές που ακο­λού­θη­σαν. Οι παρά­ξε­νες ιστο­ρί­ες της κυρί­ας Φι είναι το νέο βιβλίο της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου, με ιστο­ρί­ες ανα­πά­ντε­χες, ευρη­μα­τι­κές, ανοι­χτές σε ένα μέλ­λον που ανή­κει μόνο στην έκπλη­ξη. Για­τί η ζωή, έτσι όπως είναι, δεν μας είναι αρκε­τή και η κυρία Φι εννο­εί να ζήσει.

Στο πεδίο της ξένης λογο­τε­χνί­ας και στη σει­ρά «Εικο­στός αιώ­νας» ανα­μέ­νε­ται η κυκλο­φο­ρία μιας απο­κα­λυ­πτι­κής συλ­λο­γής κει­μέ­νων του Αλμπέρ Καμύ. Τα Ελευ­θε­ρια­κά γρα­πτά (1948–1960) (μτφ. Ρίτα Κολα­ΐ­τη), που έμε­ναν για χρό­νια διά­σπαρ­τα σε διά­φο­ρα έντυ­πα και περιο­δι­κά, έχουν συγκε­ντρω­θεί σε μια σπά­νια έκδο­ση, η οποία φωτί­ζει το επα­να­στα­τι­κό πνεύ­μα του αξε­πέ­ρα­στου νομπε­λί­στα συγ­γρα­φέα. Η σημα­ντι­κή Ιτα­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας Γκρά­τσια Ντε­λέ­ντα, βρα­βευ­μέ­νη και με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, στο μυθι­στό­ρη­μά της Η μητέ­ρα (μτφ. Ανα­στα­σία Μιχα­λέ­λη) περι­γρά­φει αρι­στο­τε­χνι­κά τα ανθρώ­πι­να πάθη σε μια κοι­νω­νία με δυνα­τές παρα­δό­σεις και αυστη­ρές ηθι­κές αρχές. Από την Ιτα­λία και η Νατα­λία Γκίνζ­μπουργκ, που αφη­γεί­ται στο Οικο­γε­νεια­κό λεξι­κό (μτφ. Βασι­λι­κή Πέτσα) την καθη­με­ρι­νό­τη­τα μιας πολυ­με­λούς ιτα­λι­κής οικο­γέ­νειας, μιας οικο­γέ­νειας αντι­φα­σι­στι­κής στα χρό­νια του Μου­σο­λί­νι. Ο Αντρέι Πλα­τό­νοφ υπήρ­ξε ένας ιδιαί­τε­ρος και μονα­δι­κός εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής λογο­τε­χνί­ας. Στο έργο του ακτι­νο­γρά­φη­σε την κατάρ­ρευ­ση της ουτο­πί­ας. Η Ευτυ­χι­σμέ­νη Μόσχα (μτφ. Ελέ­νη Μπα­κο­πού­λου) είναι ένας τόμος που περι­λαμ­βά­νει δύο τολ­μη­ρές νου­βέ­λες αυτού του μεγά­λου συγ­γρα­φέα, οι οποί­ες μετα­φρά­ζο­νται για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά. Η έκδο­ση συνο­δεύ­ε­ται από ένα θαυ­μά­σιο δοκί­μιο του νομπε­λί­στα Γιό­ζεφ Μπρόν­τσκι. Ένας από τους μεί­ζο­νες συγ­γρα­φείς του περα­σμέ­νου αιώ­να υπήρ­ξε ο Πολω­νο­ε­βραί­ος Μπρού­νο Σουλτς. Οι σκο­τει­νές, γοη­τευ­τι­κές ιστο­ρί­ες του, ένα απί­θα­νο κρά­μα πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας, δεν έπα­ψαν ποτέ να απο­τε­λούν σημεία λογο­τε­χνι­κής ανα­φο­ράς και ανε­ξά­ντλη­της έμπνευ­σης. Ο τόμος Άπα­ντα τα πεζά (μτφ. Αλε­ξάν­δρα Δ. Ιωαν­νί­δου) περιέ­χει το σύνο­λο του έργου του και ανα­δει­κνύ­ει τη δεξιο­τε­χνία ενός απα­ρά­μιλ­λου δημιουρ­γού, που είχε τρα­γι­κό τέλος. Η συλ­λο­γή διη­γη­μά­των τού Σμου­έλ Γιο­σέφ ΑγκνόνΣτο σπί­τι του πατέ­ρα (και άλλες ιστο­ρί­ες) (μτφ. Χρυ­σού­λα Κ. Παπα­δο­πού­λου) περι­λαμ­βά­νει έντε­κα ιστο­ρί­ες του νομπε­λί­στα συγ­γρα­φέα και συνι­στά μια εξαι­ρε­τι­κή εισα­γω­γή στο λογο­τε­χνι­κό του σύμπαν. Μετα­φρά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην ελλη­νι­κή γλώσσα.

Στη σει­ρά «Συγ­γρα­φείς απ’ όλο τον κόσμο» το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό θα έρθει σε επα­φή με σύγ­χρο­νες φωνές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας και αφη­γη­μα­τι­κές τάσεις απ’ όλες της γωνιές της υφηλίου.

Ο ιρα­κι­νός συγ­γρα­φέ­ας Σινάν Αντούν αφη­γεί­ται την πρό­σφα­τη, περί­πλο­κη τρα­γι­κή μοί­ρα της πατρί­δας του στο αρι­στο­τε­χνι­κό μυθι­στό­ρη­μα Η ροδιά μονά­χα ξέρει (μτφ. Ελέ­νη Καπε­τα­νά­κη). Το κατα­πλη­κτι­κό μυθι­στό­ρη­μα Ένας επι­κίν­δυ­νος γόης (μτφ. Ιφι­γέ­νεια Μπο­του­ρο­πού­λου)του Ζυλιέν Γκρακ εκδί­δε­ται για πρώ­τη φορά στη χώρα μας. Γραμ­μέ­νο σε γερ­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο αιχ­μα­λώ­των, το βιβλίο περι­στρέ­φε­ται γύρω από ένα μυστη­ριώ­δες ζευ­γά­ρι. Ο έρω­τας και ο θάνα­τος σε μιαν αδιά­σπα­στη και σαγη­νευ­τι­κή αφή­γη­ση από τον λαμπρό Γάλ­λο στι­λί­στα. Ο Αντό­νιο Μορέ­σκο υπο­γρά­φει μια συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρία για τη μονα­ξιά και τη συντρο­φι­κό­τη­τα. Το σύντο­μο μυθι­στό­ρη­μά του με τίτλο Το φωτά­κι (μτφ. Μαρία Φραγκούλη)είναι ένα βιβλίο που θα σημα­δέ­ψει την ψυχή των ανα­γνω­στών. H μυθι­στο­ρη­μα­τι­κή βιο­γρα­φία Τέσλα – Το πρό­σω­πο πίσω από τη μάσκα (μτφ. Χρή­στος Γκού­βης) του Βλά­ντι­μιρ Πίστα­λο συνι­στά μια παθια­σμέ­νη ανά­πλα­ση της ζωής και του έργου ενός πρω­το­πό­ρου ορα­μα­τι­στή, που εξα­κο­λου­θεί μέχρι σήμε­ρα να μας εμπνέ­ει και να μας επη­ρε­ά­ζει. Το βιβλίο τιμή­θη­κε το 2008 με το Bρα­βείο NIN, την ύψι­στη διά­κρι­ση της σερ­βι­κής λογο­τε­χνί­ας. Η Ντέι­ζι Τζόν­σον είναι η νεό­τε­ρη συγ­γρα­φέ­ας που διεκ­δί­κη­σε το Βρα­βείο Μπού­κερ (ήταν υπο­ψή­φια το 2018) με το μυθι­στό­ρη­μά της Κάτω από την επι­φά­νεια (μτφ. Μαρία Βαρ­δο­πού­λου). Μια συντα­ρα­κτι­κή ιστο­ρία για την οικο­γέ­νεια, την ταυ­τό­τη­τα, το πεπρω­μέ­νο, τη γλώσ­σα, την αγά­πη και την αίσθη­ση του ανή­κειν. Ο Μπά­ρι Χάνα (1942–2010) ήταν ευρέ­ως ανα­γνω­ρι­σμέ­νος, ιδί­ως από τους συνα­δέλ­φους του και την κρι­τι­κή, ως ένας από τους μάστο­ρες του αμε­ρι­κα­νι­κού διη­γή­μα­τος, ένας από τους πιο σημα­ντι­κούς πεζο­γρά­φους της γενιάς που ακο­λού­θη­σε τον Γουί­λιαμ Φόκνερ και τη Φλά­νε­ρι Ο’ Κόνορ στον άγριο και σκο­τει­νό Νότο. Στη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των Ψεύ­τες του νερού (και άλλες ιστο­ρί­ες) (μτφ. Νίκος Α. Μάντης). ανθο­λο­γού­νται για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά ορι­σμέ­νες από τις καλύ­τε­ρες ιστο­ρί­ες του, από τις τέσ­σε­ρις δημο­σιευ­μέ­νες συλ­λο­γές, καθώς και νεό­τε­ρες από τα τελευ­ταία χει­ρό­γρα­φα που άφη­σε πίσω του.

Στη σει­ρά «Μπεστ Σέλερ» ανα­μέ­νε­ται το συναρ­πα­στι­κό και άκρως επι­τυ­χη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Μισέλ Μαρ­λύ με τίτλο Η δεσποι­νίς Κοκό και το άρω­μα της αγά­πης (μτφ. Λένια Μαζα­ρά­κη), ένα βιβλίο εμπνευ­σμέ­νο από την πολυ­τά­ρα­χη ζωή και τη στα­διο­δρο­μία της Κοκό Σανέλ, μιας γυναί­κας που άλλα­ξε τη μόδα για πάντα.

Στη σει­ρά «Καστα­νιώ­της Noir» θα κυκλο­φο­ρή­σει το νέο βιβλίο του Ιερώ­νυ­μου Λύκα­ρη. Στο μυθι­στό­ρη­μα Η εκδί­κη­ση του «Ναζω­ραί­ου» ο συγ­γρα­φέ­ας απο­κα­λύ­πτει μιαν άκρως μυστι­κή επι­χεί­ρη­ση παρα­κρα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, με επι­τε­λι­κό οργα­νω­τή και τιμο­νιέ­ρη έναν παρο­πλι­σμέ­νο πολέ­μαρ­χο των μυστι­κών υπη­ρε­σιών, γνω­στό στην παγκό­σμια κατα­σκο­πευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα με το ασε­βές ψευ­δώ­νυ­μο «Ναζω­ραί­ος».

Στις υπό­λοι­πες κατη­γο­ρί­ες θα κυκλο­φο­ρή­σουν: 

Ποίηση:

Αντώ­νης Φωστιέ­ρηςΓιάν­νης Ψυχο­παί­δης, Ζωγρα­φι­κή συνο­μι­λία με την Ποί­η­ση: η συνά­ντη­ση δύο κορυ­φαί­ων σύγ­χρο­νων δημιουρ­γών, που εκπρο­σω­πούν δυνα­μι­κά τις τέχνες αυτές στον τόπο μας. Ο Γιάν­νης Ψυχο­παί­δης προ­σεγ­γί­ζει με πρω­τό­τυ­πα ζωγρα­φι­κά έργα μια σει­ρά ποι­η­μά­των του Αντώ­νη Φωστιέ­ρη επι­λέ­γο­ντάς τα από πέντε συλ­λο­γές που καλύ­πτουν χρο­νι­κό φάσμα τριά­ντα έξι χρό­νων, προ­βάλ­λο­ντας ευρη­μα­τι­κά το εικα­στι­κό τους ισο­δύ­να­μο και εμπλου­τί­ζο­ντάς τα με μια νέα οπτι­κή μυθολογία.

Γιάν­νης Σταυ­ρια­νός, Σιω­πές σε χάσμα: ένα βιβλίο όπου οι ίδιες οι ενο­χές γεφυ­ρώ­νουν το χάσμα μετα­ξύ ένο­χου και γνή­σιου βίου.

Δοκίμια:

Η Επο­χή του Κατα­σκο­πευ­τι­κού Καπι­τα­λι­σμού (Ο αγώ­νας για ένα ανθρώ­πι­νο μέλ­λον μπρο­στά στη Νέα Εξου­σία) (μτφ. Γιώρ­γος Μπέ­τσος): η Σοσά­να Ζού­μποφ κατα­θέ­τει μια διο­ρα­τι­κή και ταυ­τό­χρο­να αφυ­πνι­στι­κή ματιά στο φαι­νό­με­νο το οποίο ή ίδια απο­κα­λεί κατα­σκο­πευ­τι­κό καπι­τα­λι­σμό. Το δια­κύ­βευ­μα δεν θα μπο­ρού­σε να είναι σημα­ντι­κό­τε­ρο: τον 21ο αιώ­να, μια παγκό­σμια αρχι­τε­κτο­νι­κή συμπε­ρι­φο­ρι­κής διά­πλα­σης απει­λεί να αλλοιώ­σει την ανθρώ­πι­νη φύση με τον ίδιο τρό­πο που τον 20ό αιώ­να ο βιο­μη­χα­νι­κός καπι­τα­λι­σμός αλλοί­ω­σε το φυσι­κό περιβάλλον.

Ο Λέο­ναρντ Κόρεν με το βιβλίο του Wabi-Sabi: Για καλ­λι­τέ­χνες, σχε­δια­στές και φιλο­σό­φους (μτφ. Πέν­νυ Τσε­λέ­ντη) μάς εισά­γει στην πεμ­πτου­σία της ιαπω­νι­κής αισθη­τι­κής. Ο όρος Wabi-Sabi παρα­πέ­μπει στην ομορ­φιά των πραγ­μά­των που είναι ατε­λή, εφή­με­ρα και ανολοκλήρωτα.

Μια ριζο­σπα­στι­κή ιστο­ρία του κόσμου(μτφ. Μαριάν­να Τζιαν­τζή): η Ιστο­ρία είναι ένα όπλο. Οι πλού­σιοι έχουν τη δική τους εκδο­χή των γεγο­νό­των, ο λαός έχει μιαν άλλη. Ο Νιλ Φόκνερ εξε­τά­ζει μια δια­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση της Ιστο­ρί­ας και μας δεί­χνει ότι οι πολ­λοί έχουν τη δύνα­μη να αλλά­ξουν τον κόσμο.

Μαρτυρίες-Βιογραφίες:

Όλη νύχτα εδώ (Μια προ­φο­ρι­κή ιστο­ρία της Εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου): συλ­λο­γι­κός τόμος σε επι­μέ­λεια του Ιάσο­να Χαν­δρι­νού, μια συλ­λο­γή συγκλο­νι­στι­κών βιω­μα­τι­κών αφη­γή­σε­ων. Απο­τε­λεί­ται από ογδό­ντα τρία απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­να κεί­με­να προ­φο­ρι­κών μαρ­τυ­ριών-συνε­ντεύ­ξε­ων με ισά­ριθ­μους αφη­γη­τές, οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από τα τέλη του 2010 έως και το καλο­καί­ρι του 2019.

Σπύ­ρος Ν. Πολ­λά­λης, 7 χρό­νια President στο Κολ­λέ­γιο (2010–2017): το οδοι­πο­ρι­κό της επτα­ε­τούς θητεί­ας του συγ­γρα­φέα ως President στα Κολ­λέ­για Αθη­νών και Ψυχικού.

Νίμερ Γεωρ­γί­ου ΣαχίνΗ οικο­γέ­νεια της καμή­λαςη αυτο­βιο­γρα­φία ενός κορυ­φαί­ου επι­στή­μο­να των και­ρών μας, από τα παι­δι­κά του χρό­νια στη Συρία έως την Ελλά­δα τού σήμερα.

Πολιτική-Ιστορία:

Γιάν­νης Λού­λης,  Άνο­μος κόσμος – Πώς φτά­σα­με στην επο­χή Τραμπ: ο πάντα επί­και­ρος και διεισ­δυ­τι­κός Γιάν­νης Λού­λης εμβα­θύ­νει στο φαι­νό­με­νο της δυνα­μι­κής του ακρο­δε­ξιού λαϊκισμού.

Σκέψη, Χρόνος και Δημιουργοί:

Αλέ­κος Φασια­νός, Το μάτι του ζωγρά­φου (Επί­με­τρο: Βαγ­γέ­λης Χρό­νηςΘανά­σης Θ. Νιάρ­χος): Κεί­με­να που δημο­σί­ευ­σε ο σπου­δαί­ος μας ζωγρά­φος στην Ελευ­θε­ρο­τυ­πία κατά την περί­ο­δο 2006–2010.

Αρχιτεκτονική:

Η Εργα­σία του Ύπνου (Βιβλία 1–7)

Επι­μέ­λεια: Μαρία Παπα­δη­μη­τρί­ουΓιώρ­γος Τζιρτζιλάκης

Συνε­πι­μέ­λεια: Βασι­λι­κή-Μαρία Πλαβού 

Σχε­δια­σμός: Λυδία Αντω­νί­ου – Γεώρ­γιος Καλύ­βης – Βασι­λι­κή-Μαρία Πλαβού

Μια τεκµη­ρί­ω­ση της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας του οµό­τι­τλου εργα­στη­ρί­ου, που πρα­γµα­το­ποι­ή­θη­κε στο Τµή­µα Αρχι­τε­κτό­νων Μηχα­νι­κών του Πανε­πι­στη­µί­ου Θεσσαλίας.

Βιβλία με ημερολόγιο:

Ο τοί­χος είχε τη δική του υστε­ρία #2020: Στοι­χη­θεί­τε, ρε νού­με­ρα! Ένα σπαρ­τα­ρι­στό ημε­ρο­λό­γιο, μια απο­λαυ­στι­κή ανθο­λο­γία με τα πιο δημο­φι­λή «τιτι­βί­σμα­τα» που δημο­σιεύ­τη­καν στην ιστο­σε­λί­δα Ο τοί­χος είχε τη δική του υστε­ρία.

Δάφ­νη Φιλίπ­που (κεί­με­να), 365 ημέ­ρες γονιός: ένα χρή­σι­μο και χρη­στι­κό ημε­ρο­λό­γιο, όπου οι γονείς θα ανα­κα­λύ­ψουν πολ­λά δώρα για τους ίδιους και για τα παι­διά τους.

Δρ. Γουί­ντυ Ντράι­ντεν (κεί­με­να)Κάθε μέρα μια θετι­κή σκέ­ψη: ένα ημε­ρο­λό­γιο-έκπλη­ξη για να ξεκι­νά ευοί­ω­να κάθε μέρα του χρόνου.

Μαρία Θεο­δώ­ρου (επι­λο­γή-επι­μέ­λεια), Κάθε μέρα ο έρω­τας: ένα ημε­ρο­λό­γιο που θυμί­ζει σε κάθε σελί­δα του την οικου­με­νι­κή διά­στα­ση του πιο παρά­φο­ρου συναισθήματος.

Μόνι­κα Λεβέ­ντη (επι­λο­γή-επι­μέ­λεια), Κάθε μέρα φίλοι: ένα ημε­ρο­λό­γιο που ανα­δει­κνύ­ει την αξία της φιλί­ας, της συνύ­παρ­ξης, της αλλη­λεγ­γύ­ης και της αμοι­βαί­ας ελπίδας.

Μόνι­κα Λεβέ­ντη (επι­λο­γή-μετά­φρα­ση-επι­μέ­λεια), Κάθε μέρα χαρά και ευτυ­χία: ό,τι μεγά­λο και σπου­δαίο ανα­κά­λυ­ψε η ανθρώ­πι­νη σκέ­ψη στο ταξί­δι της προς την ευτυ­χία, ένας οδη­γός και σύμ­βου­λος για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

Βιβλία για παιδιά και νέους:

Πρώτη ανάγνωση:

Ζαν Λερουά – Λορέν Σιμόν, Ο κακός ο λύκος είναι άρρω­στος! (μτφ. Μυρ­τώ Ρασι­νιέ).Ένα βιβλίο-μαριο­νέ­τα που δεί­χνει στα παι­διά πώς να μη φοβού­νται τα φάρ­μα­κα, παί­ζο­ντας και «κοροϊ­δεύ­ο­ντας» τον κακό το λύκο!

Απρόσμενοι φίλοι:

Δύο νέα βιβλία του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου με ιστο­ρί­ες που βασί­ζο­νται σε πραγ­μα­τι­κά περι­στα­τι­κά ηρω­ι­σμού, πίστης και αφο­σί­ω­σης ζώων. Κουί­μπι, ο ευαί­σθη­τος γορί­λας και Λόμπο, ο λύκος της Άγριας Δύσης (εικο­νο­γρά­φη­ση σει­ράς: Λίλα Καλο­γε­ρή).

Σκιουράκι:

Χρή­στος Αρμά­ντο Γκέ­ζοςΤο δέντρο που είχε μια μπά­λα για κεφά­λι (εικο­νο­γρά­φη­ση: Βασί­λης Γαλά­νης):η ιστο­ρία της φιλί­ας ανά­με­σα σε ένα δέντρο και τρία παιδιά.

Τασού­λα Επτα­κοί­ληΗ τσα­γιέ­ρα που ανθί­ζει (εικο­νο­γρά­φη­ση: Zafuko Yamamoto):μια πολύ­χρω­μη ιστο­ρία για τη δύνα­μη της αγά­πης, που όλα τα κάνει να ζωντα­νεύ­ουν και τα μισά τα κάνει ολόκληρα!

Κων­στα­ντί­να Τασ­σο­πού­λου, Η τελευ­ταία πινιά­τα (εικο­νο­γρά­φη­ση: Χρύ­σα Σπυ­ρί­δω­νος): ένα βιβλίο που μιλά στα παι­διά με πολύ δια­σκε­δα­στι­κό τρό­πο για τις μεγά­λες αλή­θειες, οι οποί­ες μπο­ρεί να κρύ­βο­νται ακό­μα και στα πολύ μικρά πράγματα.

Βιβλία για χαρούμενες γιορτές:

Μανώ­λης Νικόλ­τσιος, Η και­νού­ρια στο­λή του Αϊ-Βασί­λη (εικο­νο­γρά­φη­ση: Από­στο­λος Ιωάν­νου): Ένα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο παρα­μύ­θι που μας θυμί­ζει ότι ο πραγ­μα­τι­κός μας εαυ­τός, όπως και η μαγεία των γιορ­τών, δεν εξαρ­τά­ται από εξω­τε­ρι­κά γνω­ρί­σμα­τα αλλά κρύ­βε­ται μέσα μας.

Γιο­λά­ντα Τσια­μπό­κα­λου (Sadahzinia), Η Μάγια στο δάσος των Χρι­στου­γέν­νων (εικο­νο­γρά­φη­ση: Σοφία Του­λιά­του): μια ιδα­νι­κή χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη ιστο­ρία για καληνύχτα.

Εγκυκλοπαιδικά – Ανακαλύπτω τη γνώση:

Τσου­σί­τα, Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για το σεξ (μτφ. Ελέ­νη Του­λού­πη): ένας ειλι­κρι­νής και δια­σκε­δα­στι­κός οδη­γός για τη σεξουα­λι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση των νέων.