Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας κ. Κ. Παπού­λιας με δήλω­σή του εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξή του στο ελλη­νι­κό βιβλίο επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «χρειά­ζε­ται εξαι­ρε­τι­κή ευαι­σθη­σία στις απο­φά­σεις που αφο­ρούν το βιβλίο, για­τί η κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­σμι­κή του σημα­σία υπε­ρέ­χει αξια­κά κάθε τεχνο­κρα­τι­κής προ­σέγ­γι­σης». Με αυτόν το λιτό αλλά αδιαμ­φι­σβή­τη­το τρό­πο, ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, ενό­ψει των απο­φά­σε­ων που θα ληφθούν για το σύστη­μα της Ενιαί­ας Τιμής για το βιβλίο, στέλ­νει ένα καθα­ρό μήνυ­μα ότι το βιβλίο είναι ένα πολι­τι­στι­κό αγα­θό και με αυτό το κρι­τή­ριο πρέ­πει να ληφθούν οι απο­φά­σεις και όχι με στε­γνές εμπο­ρι­κές λογικές.
Η δήλω­ση του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας κ. Κάρο­λου Παπού­λια μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τη συγ­γρα­φέα κ. Άλκη Ζέη και τον εκδό­τη κ. Στέ­φα­νο Πατά­κη που εκπρο­σώ­πη­σαν τον κόσμο του βιβλί­ου, έχει ως εξής: «Με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον άκου­σα σήμε­ρα τις ανη­συ­χί­ες και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς του εκδό­τη κ. Στέ­φα­νου Πατά­κη και της συγ­γρα­φέ­ως Άλκης Ζέη για τις υπό συζή­τη­ση αλλα­γές στο χώρο του βιβλί­ου. Με επι­σκέ­φθη­καν εκ μέρους της Ένω­σης Ελλη­νι­κού Βιβλί­ου, της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών και της Εται­ρεί­ας Συγ­γρα­φέ­ων, για να μου μετα­φέ­ρουν τις αγω­νί­ες τους.
Από την πλευ­ρά μου αυτό που πρέ­πει να πω είναι ότι χρειά­ζε­ται εξαι­ρε­τι­κή ευαι­σθη­σία στις απο­φά­σεις που αφο­ρούν το βιβλίο, για­τί η κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­σμι­κή του σημα­σία υπε­ρέ­χει αξια­κά κάθε τεχνο­κρα­τι­κής προσέγγισης».

Δεί­τε επί­σης: Πώς η Γερ­μα­νία δια­τη­ρεί τον λογο­τε­χνι­κό της πολι­τι­σμό ζωντα­νό, κρα­τώ­ντας την Amazon υπό έλεγχο