Τη νου­βέ­λα της Ντό­ρις Λέσινγκ από το ομώ­νυ­μο βιβλίο της Οι για­γιά­δες μετέ­φε­ρε στη μεγά­λη οθό­νη η Αν Φοντέν, με τίτλο «Ιδιαί­τε­ρες αδυ­να­μί­ες» (πρω­τό­τυ­πος τίτλος: «Two mothers») και τις Ναό­μι Γουότς και Ρόμπιν Ράιτ στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους. Στην ιστο­ρία της Λέσινγκ δύο φίλες ερω­τεύ­ο­νται η καθε­μιά τον έφη­βο γιο της άλλης και η σχέ­ση αυτή θα συνε­χι­στεί μέχρι που οι δύο γυναί­κες θα αρχί­σουν να ανα­ρω­τιού­νται για τα όρια της αξιο­πρέ­πειας. Η βρα­βευ­μέ­νη με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας συγ­γρα­φέ­ας συγκα­τα­λέ­γε­ται ανά­με­σα στις σημα­ντι­κό­τε­ρες εκπρο­σώ­πους της γενιάς της, έχο­ντας απο­τυ­πώ­σει με μονα­δι­κό τρό­πο μέσα από τα βιβλία της τη γυναι­κεία ψυχοσύνθεση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

Η Ροζ και η Λιλ είναι κολ­λη­τές. Μεγά­λω­σαν στην ίδια γει­το­νιά μιας ειδυλ­λια­κής παρα­θα­λάσ­σιας πόλης και έχουν ανα­τρα­φεί με τα ίδια, λίγο πολύ, βιώ­μα­τα, ανα­πτύσ­σο­ντας κοι­νές συνή­θειες, με έναν παρό­μοιο τρό­πο ζωής. Η σχέ­ση τους είναι πολύ ιδιαί­τε­ρη και η φιλία τους φαντά­ζει αλη­θι­νή και αδιά­σπα­στη. Οι έφη­βοι γιοι τους –στα χνά­ρια των μανά­δων τους, ειδι­κά από τη στιγ­μή που ο Ίαν έχα­σε τον μπα­μπά του σε αυτο­κι­νη­τι­κό δυστύ­χη­μα– έχουν ανα­πτύ­ξει μια παρό­μοια σχέ­ση μετα­ξύ τους, μέχρι εκεί­νο το υπέ­ρο­χο, ζεστό καλο­καί­ρι, το οποίο φέρ­νει πλέ­ον στην επι­φά­νεια όλα τα συναι­σθή­μα­τα που σιγό­βρα­ζαν για και­ρό στο εσω­τε­ρι­κό τους. Απο­τέ­λε­σμα αυτού είναι να ανα­τρα­πούν όλες οι ισορ­ρο­πί­ες και να αλλά­ξουν για πάντα τα μέχρι τότε δεδομένα.

30 ΜΑΪΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ODEON