Η ψηφο­φο­ρία ξεκίνησε!

Δύο βιβλία των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη βρί­σκο­νται στη λίστα για το Βρα­βείο Ανα­γνω­στών 2012. Μην ξεχά­σε­τε λοι­πόν να ψηφί­σε­τε το αγα­πη­μέ­νο σας μυθι­στό­ρη­μα έως την Κυρια­κή 9 Δεκεμ­βρί­ου 2012!

Αν σας συγκί­νη­σε το βιβλίο των Κων­στα­ντί­νου Γουρ­γου­λιά­νη και Νίκου Κυρια­ζή Άννα Σικε­λια­νού – Ο έρω­τας και το όνει­ρο, ένας θριαμ­βι­κός ύμνος στον έρω­τα και στο όνει­ρο, ψηφί­στε το στέλ­νο­ντας με sms τον κωδι­κό ΒΑ (κενό) 5 στο 54160 (χρέ­ω­ση απλού μηνύματος).

Αν η «δεσπο­σύ­νη» Λένα Διβά­νη, που πήρε ένα μάθη­μα αγά­πης και προ­σφο­ράς από τον αξια­γά­πη­το και επί­μο­νο γάτο της, τον Ζάχο, σας έκα­νε να γελά­τε μέχρι δακρύ­ων αλλά και να συγκι­νη­θεί­τε, τότε ψηφί­στε το βιβλίο της Εγώ ο Ζάχος Ζάχα­ρης στέλ­νο­ντας με sms τον κωδι­κό ΒΑ (κενό) 6 στο 54160 (χρέ­ω­ση απλού μηνύματος).

Το Βρα­βείο Ανα­γνω­στών είναι ένας θεσμός ετών στην Ευρώ­πη, αλλά στην Ελλά­δα ξεκί­νη­σε μόλις το 2005, με το βρα­βείο να απο­νέ­με­ται στην Ευγε­νία Φακί­νου για το βιβλίο της Η μέθο­δος της Ορλε­ά­νης. Το Βρα­βείο Ανα­γνω­στών έχουν, επί­σης, κερ­δί­σει η Ρέα Γαλα­νά­κη (Αμί­λη­τα, βαθιά νερά, 2006), ο Ανδρέ­ας Μήτσου (Ο κύριος Επι­σκο­πά­κης, 2007) και η Ελέ­νη Πριο­βό­λου (Όπως ήθε­λα να ζήσω, 2010).

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το θεσμό του Βρα­βεί­ου Ανα­γνω­στών μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φθεί­τε το site του Εθνι­κού Κέντρου Βιβλί­ου (www.ekebi.gr).