Σε μια λαμπρή τελε­τή που έλα­βε χώρα στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Εθνι­κού Θεά­τρου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή 3 Μαρ­τί­ου 2019 η επί­ση­μη απο­νο­μή των Κρα­τι­κών Λογο­τε­χνι­κών Βρα­βεί­ων του 2017, για βιβλία που εκδό­θη­καν το 2016. Παρά την παγκό­σμια πρω­το­τυ­πία του εγχει­ρή­μα­τος, οι εκδό­σεις μας απέ­σπα­σαν δύο πολύ μεγά­λες δια­κρί­σεις: Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος απο­νε­μή­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία στον Μιχά­λη Μοδι­νό για το έργο του με τίτλο «Εκουα­τό­ρια», ενώ το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος — Νου­βέ­λας απο­νε­μή­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία στη Μαρία Κου­γιουμ­τζή για το έργο της με τίτλο «Όλα μπο­ρούν να συμ­βούν μ’ ένα άγγιγμα». 

Ο λογο­τέ­χνης Μιχά­λης Μοδι­νός παρα­λαμ­βά­νει το Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος στην εκδή­λω­ση για την απο­νο­μή των Κρα­τι­κών Λογο­τε­χνι­κών Βρα­βεί­ων 2017, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Εθνι­κού Θεά­τρου στην Αθή­να, Κυρια­κή 03 Μαρ­τί­ου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Στο μυθι­στό­ρη­μα «Εκουα­τό­ρια» παρα­κο­λου­θού­με την άνο­δο και την πτώ­ση της Ουτο­πί­ας. Στην Αφρι­κή των τελών του 19ου αιώ­να μια κοι­νω­νία υβρι­δι­κού χαρα­κτή­ρα, κατά­φε­ρε να εφεύ­ρει και να εφαρ­μό­σει τους κώδι­κες μιας νέας ανε­κτι­κής, πλου­ρα­λι­στι­κής και ελεύ­θε­ρης κοι­νό­τη­τας. Όμως οι άνθρω­ποι δια­θέ­τουν το ταλέ­ντο να μετα­τρέ­πουν το όνει­ρο, σε εφιάλτη.

Η συλ­λο­γή διη­γη­μά­των της Μαρί­ας Κου­γιουμ­τζή «Όλα μπο­ρούν να συμ­βούν μ’ ένα άγγιγ­μα», είναι μια συμπυ­κνω­μέ­νη αλλη­γο­ρία των και­ρών μας. Άνθρω­ποι ασυμ­βί­βα­στοι, παθια­σμέ­νοι, αντι­με­τω­πί­ζουν την αντά­ρα της ψυχής. Δύο βιβλία που βρί­σκουν τους δημιουρ­γούς τους στην καλύ­τε­ρη τους συγ­γρα­φι­κή περί­ο­δο. Τους ευχα­ρι­στού­με πολύ όλους. 

Η λογο­τέ­χνης Μαρία Κου­γιουμ­τζή παρα­λαμ­βά­νει το Βρα­βείο Διη­γή­μα­τος-Νου­βέ­λας στην εκδή­λω­ση για την απο­νο­μή των Κρα­τι­κών Λογο­τε­χνι­κών Βρα­βεί­ων 2017, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Εθνι­κού Θεά­τρου στην Αθή­να, Κυρια­κή 03 Μαρ­τί­ου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ