Μια νεα­ρή κοπέ­λα από τη Νιγη­ρία, η Ουχου­νό­μα, περι­πλα­νιέ­ται για μερι­κά χρό­νια στην Ευρώ­πη έχο­ντας έναν και μονα­δι­κό σκο­πό – να διεκ­δι­κή­σει το όνει­ρο μιας καλύ­τε­ρης ζωής. Δεν δια­θέ­τει όμως τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα που θα εξα­σφά­λι­ζαν τη νόμι­μη παρα­μο­νή της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Δεν έχει χαρ­τιά, είναι «παρά­νο­μη» για την απρό­σω­πη γρα­φειο­κρα­τία, αυτό είναι το «έγκλη­μά» της, και θα εμπλα­κεί σ’ έναν φαύ­λο κύκλο που θα δοκι­μά­σει τις σωμα­τι­κές και ψυχο­λο­γι­κές αντο­χές της. Η Ουχου­νό­μα, μια ύπαρ­ξη ευαί­σθη­τη και άκα­κη, συλ­λαμ­βά­νε­ται κάποια στιγ­μή στη Γερ­μα­νία και αργό­τε­ρα μετα­φέ­ρε­ται σ’ ένα σωφρο­νι­στι­κό κατά­στη­μα της Βαυα­ρί­ας. Στη νέα της φυλα­κή θα συγ­χρω­τι­στεί με μια πλειά­δα γυναι­κών –από την Αφρι­κή, την πάλαι ποτέ ενω­μέ­νη Γιου­γκο­σλα­βία, τις χώρες του πρώ­ην ανα­το­λι­κού μπλοκ– και θα βιώ­σει το παρά­ξε­νο μείγ­μα σκλη­ρό­τη­τας και αλλη­λεγ­γύ­ης που της επι­φυ­λάσ­σουν. Το κελί μπο­ρεί να μετα­τρέ­πει το παρόν σε αργό­συρ­το εφιάλ­τη για την Ουχου­νό­μα, αλλά δεν μπο­ρεί να περιο­ρί­σει τη μνή­μη, που γίνε­ται παρη­γο­ριά και κατα­φυ­γή της. Ωστό­σο η μεγα­λύ­τε­ρη απει­λή στη φυλα­κή προ­έρ­χε­ται από έναν καθο­λι­κό ιερέα που, ανα­ζη­τώ­ντας εξι­λα­στή­ριο θύμα, μηχα­νορ­ρα­φεί σε βάρος της.

 

«Η από­γνω­ση των απρο­στά­τευ­των “παρα­νό­μων”, οι οποί­οι έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι τόσο με την κρα­τι­κή κατα­στο­λή όσο και με το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα, συνι­στά ένα δύσκο­λο θέμα που έχει διε­ρευ­νη­θεί ελά­χι­στα –ή και καθό­λου– από τη σύγ­χρο­νη κρο­α­τι­κή πεζο­γρα­φία, γεγο­νός που καθι­στά αυτό το μυθι­στό­ρη­μα ξεχω­ρι­στό στο είδος του και απο­λύ­τως ευπρόσδεκτο».

Jutarnji list

 

«Το μυθι­στό­ρη­μα του Ίβαν Σέρ­σεν σχε­τί­ζε­ται άμε­σα με τη φύση της γυναί­κας, με τη μοί­ρα του θηλυ­κού φύλου, επι­κε­ντρώ­νε­ται όμως σ’ εκεί­νες τις γυναί­κες που περι­θω­ριο­ποιού­νται συστη­μα­τι­κά· πρώ­τον, εξαι­τί­ας της γεω­γρα­φι­κής τους προ­έ­λευ­σης· και, δεύ­τε­ρον, επει­δή βρί­σκο­νται έγκλει­στες στη φυλακή».

NEVEN VULIĊ, Moderna vremena

 

«Ο Φαύ­λος κύκλος πρέ­πει να διδά­σκε­ται στα σχολεία».

GABRIELA BABNIK, Airbeletrina.com