Select Page

Κεντρική

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας επο­χή».

Ελένα Πονιατόφσκα: Η μεγάλη κυρία των μεξικανικών γραμμάτων

Στα 85 της χρό­νια, η Μεξι­κά­να συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ελέ­να Πονια­τόφ­σκα παρα­μέ­νει μια από τις κορυ­φαί­ες πένες παγκο­σμί­ως. Έχει λάβει πολ­λά σημα­ντι­κά βρα­βεία για το έργο της που συνι­στά έναν πρω­τό­τυ­πο συν­δυα­σμό πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα όμως…

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, η φετι­νή χρο­νιά ανοί­γει για τις εκδό­σεις μας με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο προ­τάσ­σει τη…

Πωλ Μπέιτι: Η Αμερική του Τραμπ, υπήρχε πάντα

Η ορκω­μο­σία του Ντό­ναλντ Τραμπ, βρή­κε τον βρα­βευ­μέ­νο με Booker Πωλ Μπέι­τι («Ο Που­λη­μέ­νος», μτφρ: Νίκος Α. Μάντης) στον κανα­πέ, εξου­θε­νω­μέ­νο από την πρό­σφα­τη περιο­δεία του στην Ινδία. Μοι­ρά­ζε­ται με πολ­λούς άλλους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες την ίδια απο­γο­ή­τευ­ση για το μέλ­λον…

Με την ομιλία της Αμάντας Μιχαλοπούλου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Οδησσού

Την Τετάρ­τη 28 Σεπτεμ­βρί­ου η Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου ανοί­γει το Διε­θνές Φεστι­βάλ Λογο­τε­χνί­ας της Οδησ­σού με την ομι­λία της «Η λογο­τε­χνία και το νόη­μα της ζωής. Μια άτυ­πη ευρω­παϊ­κή εκπαί­δευ­ση». Η συγ­γρα­φέ­ας συμ­με­τέ­χει επί­σης τον Οκτώ­βριο (7–9/10) στο Michael Fischer…

Μπουρχάν Σονμέζ: Η αλληγορία της Πόλης

Το τρί­το μυθι­στό­ρη­μα του Τούρ­κου συγ­γρα­φέα και δικη­γό­ρου των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Μπουρ­χάν Σον­μέζ έχει τίτλο: Ισταν­μπούλ Ισταν­μπούλ (μτφρ: Θάνος Ζαρά­γκα­λης) και είναι μια αλλη­γο­ρι­κή ωδή στις αντι­θέ­σεις της αρχαί­ας μητρό­πο­λης. Συνή­θως όταν ένας συγ­γρα­φέ­ας οριο­θε­τεί…

Μεγκ Γουόλιτζερ: Αντισυμβατικές ανθρώπινες σχέσεις

Γνή­σια Νεο­ϋ­ορ­κέ­ζα η Μεγκ Γουό­λι­τζερ μεγά­λω­σε μέσα στα βιβλία. Λόγω της μυθι­στο­ριο­γρά­φου μητέ­ρας της και του ψυχο­λό­γου πατέ­ρα της, οι πρώ­τες εκδρο­μές της μικρής Μεγκ ήταν στην βιβλιο­θή­κη του Μπρού­κλιν. Από το Γυμνά­σιο κιό­λας, κατα­πιά­στη­κε με την συγ­γρα­φή άρθρων σε…

Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι: Ο ποιητής που άνοιξε ρήγματα

Με αφορ­μή την δίγλωσ­ση έκδο­ση Λένιν του Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι (μετά­φρ­ση Αλέ­ξης Πάρ­νης), παρα­θέ­του­με ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό από­σπα­σμα από την αυτο­βιο­γρα­φία του μεγά­λου ποι­η­τή Εγώ, αυτο­προ­σώ­πως που γρά­φτη­κε το 1922. Έξι χρό­νια αργό­τε­ρα ο ποι­η­τής συνέ­χι­σε φτά­νο­ντας μέχρι και…

Αμάντα Μιχαλοπούλου: Το βιβλίο της αυταπάρνησης

Ζητή­σα­με από την Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου να μας δώσει ένα περί­γραμ­μα των σκέ­ψε­ων της. Από τι εμπνέ­ε­ται αυτό τον και­ρό, τι την ενθου­σιά­ζει και ποιες είναι οι δημιουρ­γι­κές επι­θυ­μί­ες της. Ιδού τι μας απά­ντη­σε: Από την Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου Τα τελευ­ταία χρό­νια, όταν με ρωτούν…

«Ο Γιος» του Φίλιπ Μάγιερ, τηλεοπτικό σήριαλ

Στο δεύ­τε­ρο του μυθι­στό­ρη­μα με τίτλο Ο Γιος, ένα εργα­τό­παι­δο από την Βαλ­τι­μό­ρη, ο Φίλιπ Μάγιερ, κατά­φε­ρε να συνο­ψί­σει σε μεγά­λο βαθ­μό την αιμα­το­βαμ­μέ­νη αμε­ρι­κα­νι­κή ιστο­ρία. Η συνά­ντη­ση με τον συγ­γρα­φέα έγι­νε σ’ένα μεγά­λο ράν­τσο στην κομη­τεία Χιλ του Τέξας. Το οποίο…

Πάμπλο Γκουτιέρεθ: «Ο λαϊκισμός απλώνεται πια παντού»

Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας συνο­μι­λεί με τον Διο­νύ­ση Μαρί­νο για το νέο του βιβλίο, την κρί­ση, τη δύνα­μη της λογο­τε­χνί­ας, τον Φράν­κο και τον Δον Κιχώ­τη. Τι μπο­ρεί να συμ­βεί σε μια εβδο­μη­ντά­χρο­νη γυναί­κα όταν υπο­κύ­ψει στη γοη­τεία των τυπω­μέ­νων σελί­δων και όταν με πάθος ζηλω­τή…

Μαριέττα Πεπελάση: Η ψυχική κακοποίηση είναι επιδημία

Η Μαριέτ­τα Πεπε­λά­ση είναι συμ­βου­λευ­τι­κή ψυχο­λό­γος και ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια. Έχει γρά­ψει ποί­η­ση και πεζο­γρα­φία. Η Φωτει­νή είναι το τελευ­ταίο της βιβλίο. Ένα αφή­γη­μα που απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κών συνε­δριών. Όλες μαζί συν­θέ­τουν την οντό­τη­τα της Φωτει­νής. Μιας…

Λευτέρης Γιαννακουδάκης: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου

Ο Λευ­τέ­ρης Γιαν­να­κου­δά­κης στο τελευ­ταίο του μυθι­στό­ρη­μα Σκιά, ανα­τέ­μνει τα κρυ­φά η φανε­ρά πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κά εγκλή­μα­τα, σε καί­ριες φάσεις της πρό­σφα­της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας. Ένα νουάρ που δεν σ’αφήνει ήσυ­χο μέχρι και την τελευ­ταία του σελί­δα. Στην παρα­κά­τω κου­βέ­ντα μας ο συγ­γρα­φέ­ας, ξεδι­πλώ­νει μέρος της σκέ­ψης του.

Νίκος Α. Μάντης: Ο μυθοπλαστικός μου λαβύρινθος

Το νέο βιβλίο του Νίκου Α. Μάντη, έχει τίτλο Οι Τυφλοί και πρό­κει­ται να κυκλο­φο­ρή­σει 22 Μαϊ­ου. Ένα μυθι­στό­ρη­μα πολυ­ε­πί­πε­δο για τις εκδο­χές της ελλη­νι­κής τύφλω­σης. Μια αφή­γη­ση που δεν γνω­ρί­ζει όρια. Μια εξι­στό­ρη­ση ηδο­νι­κή, όπου αλλε­πάλ­λη­λοι λαβύ­ριν­θοι ανοί­γο­νται για να…

Τζέννυ Έρπενμπεκ: Οι βιβλιομανίες μου

Η Τζέν­νυ Έρπεν­μπεκ γεν­νή­θη­κε το 1967 στο πρ. Αν. Βερο­λί­νο. Για­γιά της ήταν η μυθι­στο­ριο­γρά­φος Χέντα Τσί­νερ, παπ­πούς της ο συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών μυθι­στο­ρη­μά­των Φριτς Έρπεν­μπεκ, ιδρυ­τής του περιο­δι­κού «Theater der Zeit», και πατέ­ρας της ο Τζον Έρπεν­μπεκ, φυσι­κός,…

Tweet