Επιλέξτε Page

Κεντρική

16η ΔΕΒΘ 9–12 ΜΑΪΟΥ 2019 — Πρόγραμμα εκδηλώσεων

16η ΔΕΒΘ 9–12 ΜΑΪΟΥ 2019 — Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη συμ­με­τέ­χουν στη 16η Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (9–12/5/2019) με ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα βιβλιο­πα­ρου­σιά­σε­ων και συζη­τή­σε­ων. Οι εκδη­λώ­σεις μας ξεκι­νούν την Παρα­σκευή 10/5 και ολο­κλη­ρώ­νο­νται την Κυρια­κή (12/5). Σας προ­σκα­λού­με να τις…

Εκδοτικό πρόγραμμα Μαρτίου — Ιουλίου 2019

Εκδοτικό πρόγραμμα Μαρτίου — Ιουλίου 2019

Την προη­γού­με­νη εκδο­τι­κή περί­ο­δο μοι­ρα­στή­κα­με με τους συγ­γρα­φείς και τους ανα­γνώ­στες μας μεγά­λες συγκι­νή­σεις. Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της πενη­ντά­χρο­νης παρου­σί­ας μας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με εκδη­λώ­σεις με κορυ­φαί­ους Έλλη­νες και ξένους δημιουρ­γούς, καθώς και θεμα­τι­κές δρά­σεις που φώτι­σαν τη δημιουρ­γι­κή σχέ­ση της λογο­τε­χνί­ας με τις άλλες τέχνες.
Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Το 2018 είναι μια σημα­ντι­κή χρο­νιά για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, καθώς συμπλη­ρώ­νου­με 50 χρό­νια εκδο­τι­κής παρου­σί­ας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα, 50 χρό­νια ενός συναρ­πα­στι­κού ταξι­διού στον κόσμο των συγ­γρα­φέ­ων, των βιβλί­ων και της ανά­γνω­σης. Το πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά…

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Εκδόσεις Καστανιώτη, 50 χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Φίλες και φίλοι, Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Η αρχή έγι­νε με το…

Όλγκα Τοκάρτσουκ, κατά του εθνικισμού

Όλγκα Τοκάρτσουκ, κατά του εθνικισμού

Τα τελευ­ταία χρό­νια η Πολω­νή συγ­γρα­φέ­ας έχει καθιε­ρω­θεί ως η πιο σημα­ντι­κή λογο­τε­χνι­κή φωνή στη χώρα της. Οι ειδι­κοί συμ­φω­νούν πως θα είναι μια από τις βασι­κές διεκ­δι­κή­τριες των επό­με­νων Βρα­βεί­ων Νόμπελ. Η μορ­φή της ανα­γνω­ρί­σι­μη. Φιγού­ρα μινιόν, που φορά συνή­θως μαύ­ρα…

Τι είναι το audiobook;

Τι είναι το audiobook;

Εάν ο ελεύ­θε­ρος χρό­νος σας περιο­ρί­ζε­ται, εάν έχε­τε πολ­λές δου­λειές μέσα στην ημέ­ρα και η προ­σο­χή σας απο­σπά­ται συχνά, το audiobook ίσως απευ­θύ­νε­ται σε εσάς. Μια εφαρ­μο­γή που σπά­ει τα στε­γα­νά της παρα­δο­σια­κής ανά­γνω­σης και που ξέρε­τε ίσως και γρα­φής στο μέλ­λον, όπως…

Μεταξύ φίλων

Μεταξύ φίλων

Ο Άμος Οζ επι­στρέ­φει στις ρίζες του: στο κιμπούτς των αρχών της δεύ­τε­ρης δεκα­ε­τί­ας στη ζωή του Ισρα­ήλ. Σε μια περί­ο­δο όπου η χώρα έδι­νε μάχη για να στή­σει ένα κρά­τος πάνω στις αρχές του σοσια­λι­σμού, που δεν θα απέ­κλειε τις ανά­γκες των καθη­με­ρι­νών ανθρώ­πων. Το κιμπούτς…

Η χρησιμότητα των βιβλίων στα παιδιά

Η χρησιμότητα των βιβλίων στα παιδιά

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έρευ­να του έγκυ­ρου «World Economic Forum», τα παι­διά που μεγα­λώ­νουν σε φιλο­μα­θή σπι­τι­κά, έχουν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να ευη­με­ρή­σουν στη ζωή. Τα βασι­κά πορί­σμα­τα της έρευ­νας συνο­ψί­ζο­νται σε τρεις άξο­νες: ‑Ένα παι­δί μεγα­λώ­νο­ντας σ΄ένα σπί­τι το…

Νίκος Χρυσός — Σε πρώτο πρόσωπο

Νίκος Χρυσός — Σε πρώτο πρόσωπο

Η πρώ­τη σημα­σία μιας λέξης κατα­γρά­φε­ται στο παι­δι­κό μυα­λό κατα­λαμ­βά­νο­ντας όλον τον χώρο που θα φιλο­ξε­νή­σει δυνη­τι­κά, στο πέρα­σμα του χρό­νου, τις απο­χρώ­σεις, τις συν­δη­λώ­σεις και τα δια­φο­ρε­τι­κά σημαι­νό­με­νά της. Μέχρι τα έντε­κά μου χρό­νια πίστευα πως το ποί­η­μα είναι μια…

Αντρέα Καμιλέρι, οι κεραίες της εποχής μας

Αντρέα Καμιλέρι, οι κεραίες της εποχής μας

Αντρέα Καμι­λέ­ρι: Δεν είναι ντρο­πή να θέλεις να ψυχα­γω­γή­σεις τον κόσμο». Η συνοι­κία Πρά­τι δεν ανή­κει στα μέρη που προ­τι­μώ από τη Ρώμη. Κτι­σμέ­νη στις αρχές του 20ού αιώ­να, γνώ­ρι­σε μεγά­λες δόξες τον και­ρό του φασι­σμού κι από τότε θεω­ρεί­ται «καλή» περιο­χή για να κατοι­κεί…

Αμάντα Μιχαλοπούλου, με δικά της λόγια…

Αμάντα Μιχαλοπούλου, με δικά της λόγια…

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε την περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Η ανά­γνω­ση άλλων βιβλί­ων, ο νοε­ρός διά­λο­γος που είχα ανοί­ξει μαζί τους ΕΡ: Ποιες ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήμα­τα; ΑΠ: Αχ, όλα ήταν εύκο­λα στην…

Κωστής Γκιμοσούλης, εκ βαθέων

Κωστής Γκιμοσούλης, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Όταν έκα­να ότι έγρα­φα οι υπό­λοι­ποι με άφη­ναν ήσυ­χο. Νόμι­ζαν φαί­νε­ται ότι κάνω κάτι «σοβα­ρό». Μέσα στο κεφά­λι μου, αέρας κοπα­νι­στός. Αργό­τε­ρα με πήραν οι λέξεις και…

Ανδρέας Μήτσου, εκ βαθέων.

Ανδρέας Μήτσου, εκ βαθέων.

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής;  ΑΠ: Ίσως επει­δή από μικρό παι­δί με στέ­νευαν ασφυ­κτι­κά οι χώροι. Κι ωστό­σο έχω υψο­φο­βία. ΕΡ: Ποιες  ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήμα­τα…

Φωτεινή Τσαλίκογλου, εκ βαθέων

Φωτεινή Τσαλίκογλου, εκ βαθέων

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής. Λόγοι ανα­πνο­ής. Από μικρό παι­δί είχα συχνά την αίσθη­ση ότι εμπο­δί­ζε­ται η ανα­πνοή μου. Πάθαι­να κάτι  σαν ασφυ­ξία. Η  γρα­φή ανέ­λα­βε να απο­τρέ­ψει, έστω στο μυα­λό μου, αυτή την αίσθη­ση.…