Select Page

Κεντρική

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Το 2018 είναι μια σημα­ντι­κή χρο­νιά για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, καθώς συμπλη­ρώ­νου­με 50 χρό­νια εκδο­τι­κής παρου­σί­ας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα, 50 χρό­νια ενός συναρ­πα­στι­κού ταξι­διού στον κόσμο των συγ­γρα­φέ­ων, των βιβλί­ων και της ανά­γνω­σης. Το πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά…

Εκδόσεις Καστανιώτη, 50 χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Φίλες και φίλοι, Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Η αρχή έγι­νε με το…

Εκδοτικό πρόγραμμα Οκτωβρίου — Δεκεμβρίου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, παρου­σιά­ζου­με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο συν­δυά­ζει τη λογο­τε­χνι­κή πολυ­φω­νία με την…

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας επο­χή».

Ελένα Πονιατόφσκα: Η μεγάλη κυρία των μεξικανικών γραμμάτων

Στα 85 της χρό­νια, η Μεξι­κά­να συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ελέ­να Πονια­τόφ­σκα παρα­μέ­νει μια από τις κορυ­φαί­ες πένες παγκο­σμί­ως. Έχει λάβει πολ­λά σημα­ντι­κά βρα­βεία για το έργο της που συνι­στά έναν πρω­τό­τυ­πο συν­δυα­σμό πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα όμως…

Αρνούμαστε!

Η Ετζέ Τεμελ­κου­ράν είχε γρά­ψει ένα οργι­σμέ­νο άρθρο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν. Και έμει­νε άνερ­γη…   Παρα­λί­γο να ξεχά­σω το πιο σημα­ντι­κό: δεν ανή­κα στους συγ­γρα­φείς που έμπαι­ναν στη σει­ρά και έψαλ­λαν τον ίδιο τροπάρι–«η δημο­κρα­τία ήρθε επι­τέ­λους στην Τουρ­κία»– τα…

Άννυ Πρου: «Η εποχή μας είναι καφκική»

Αυτό το βρα­βείο δίνε­ται για τα επι­τεύγ­μα­τα μιας ζωής, αλλά εγώ άρχι­σα να γρά­φω στα 58, οπό­τε, αν το σκε­φτό­σα­σταν και το ανα­βάλ­λα­τε ως τώρα, κατα­λα­βαί­νε­τε… Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω το Εθνι­κό Ίδρυ­μα Βιβλί­ου, τις επι­τρο­πές και τους κρι­τές γι’ αυτό το μετάλ­λιο. Ένιω­σα…

Μιχάλης Μοδινός: Έρωτας για περιπέτεια

Ο Μιχά­λης Μοδι­νός περι­γρά­φει με δικά του λόγια το ταξί­δι προς την ουτο­πία, την Εκουα­τό­ρια. Δια­βά­ζου­με προ­σε­κτι­κά: «Στον ύστε­ρο 19ο αιώ­να και ενώ βρί­σκε­ται καθ’ οδόν η αποι­κιο­ποί­η­ση της αφρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου, μια ουτο­πία στή­νε­ται στην καρ­διά στην Αφρι­κής, στα εδά­φη όπου…

Όλγκα Τοκάρτσουκ: Η τυφλή βία δεν θα νικήσει

  Υπάρ­χει ένα σχε­δόν μυθι­κό χωριό που κατοι­κεί­ται από εκκε­ντρι­κούς όσο και αρχέ­τυ­πους ανθρώ­πι­νους χαρα­κτή­ρες. Είναι ένας παρά­ξε­νος τόπος, ένας συμπυ­κνω­μέ­νος μικρό­κο­σμος της κεντρι­κής Ευρώ­πης και του κόσμου. Σ’αυτό το υπο­βλη­τι­κό περι­βάλ­λον εκτυ­λίσ­σε­ται το τρί­το κατά…

Μπουρχάν Σονμέζ: Η αλληγορία της Πόλης

Το τρί­το μυθι­στό­ρη­μα του Τούρ­κου συγ­γρα­φέα και δικη­γό­ρου των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Μπουρ­χάν Σον­μέζ έχει τίτλο: Ισταν­μπούλ Ισταν­μπούλ (μτφρ: Θάνος Ζαρά­γκα­λης) και είναι μια αλλη­γο­ρι­κή ωδή στις αντι­θέ­σεις της αρχαί­ας μητρό­πο­λης. Συνή­θως όταν ένας συγ­γρα­φέ­ας οριο­θε­τεί…

Τζόναθαν Λη: Βόμβες και πολιτική

Κάποιος θα περί­με­νε ότι ένα μυθι­στό­ρη­μα για την απο­τυ­χία θα ήταν μια πραγ­μα­τι­κή κατα­στρο­φή. Η αφή­γη­ση στην Κατά­δυ­ση του Τζό­να­θαν Λη μοιά­ζει με βρα­δύ­καυ­στο φιτί­λι που παρα­κο­λου­θεί από κοντά τον διευ­θυ­ντή του Ξενο­δο­χεί­ου «Γκραντ» της παρα­θα­λάσ­σιας πόλης του Μπράι­τον,…

Νγκούγκι Γουά Θιόνγκο: Η φωνή της Αφρικής

  Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συγ­γρα­φείς του 20ου αιώ­να, είναι ο Νγκού­γκι Γουά Θιόν­γκο από την Κένυα. Τα βιβλία του (μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά, δοκί­μια, ποι­ή­μα­τα), έχουν μετα­φρα­στεί σε πάνω από 60 γλώσ­σες. Πολ­λές φορές ανα­φέ­ρε­ται στον εαυ­τό του ως «ένας…

Ιερώνυμος Λύκαρης: Η αθέατη όψη των ταξικών πολέμων

Ο Ιερώ­νυ­μος Λύκα­ρης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Κατά και­ρούς έκα­νε διά­φο­ρες σχε­τι­κές και άσχε­τες με το γρά­ψι­μο δου­λειές. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία στο δεύ­τε­ρο τόμο των Ελλη­νι­κών εγκλη­μά­των (2008) με το διή­γη­μα «Κανέ­να έλε­ος για τους καλύ­τε­ρούς μας φίλους».…

Πάμπλο Γκουτιέρεθ: «Ο λαϊκισμός απλώνεται πια παντού»

Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας συνο­μι­λεί με τον Διο­νύ­ση Μαρί­νο για το νέο του βιβλίο, την κρί­ση, τη δύνα­μη της λογο­τε­χνί­ας, τον Φράν­κο και τον Δον Κιχώ­τη. Τι μπο­ρεί να συμ­βεί σε μια εβδο­μη­ντά­χρο­νη γυναί­κα όταν υπο­κύ­ψει στη γοη­τεία των τυπω­μέ­νων σελί­δων και όταν με πάθος ζηλω­τή…

Μαριέττα Πεπελάση: Η ψυχική κακοποίηση είναι επιδημία

Η Μαριέτ­τα Πεπε­λά­ση είναι συμ­βου­λευ­τι­κή ψυχο­λό­γος και ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια. Έχει γρά­ψει ποί­η­ση και πεζο­γρα­φία. Η Φωτει­νή είναι το τελευ­ταίο της βιβλίο. Ένα αφή­γη­μα που απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κών συνε­δριών. Όλες μαζί συν­θέ­τουν την οντό­τη­τα της Φωτει­νής. Μιας…

Tweet