Select Page

Κεντρική

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Το 2018 είναι μια σημα­ντι­κή χρο­νιά για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, καθώς συμπλη­ρώ­νου­με 50 χρό­νια εκδο­τι­κής παρου­σί­ας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα, 50 χρό­νια ενός συναρ­πα­στι­κού ταξι­διού στον κόσμο των συγ­γρα­φέ­ων, των βιβλί­ων και της ανά­γνω­σης. Το πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά…

Εκδόσεις Καστανιώτη, 50 χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Φίλες και φίλοι, Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Η αρχή έγι­νε με το…

Εκδοτικό πρόγραμμα Οκτωβρίου — Δεκεμβρίου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, παρου­σιά­ζου­με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο συν­δυά­ζει τη λογο­τε­χνι­κή πολυ­φω­νία με την…

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας επο­χή».

Άμος Οζ — Ένας «οικογενειακός» συγγραφέας

Η τελευ­ταία εικό­να που έχω από τον Άμος Οζ στο κιμπούτς Χούλ­ντα ήταν να φωτο­γρα­φί­ζε­ται μαζί μου μπρο­στά σε ένα σκου­ρια­σμέ­νο τρα­κτέρ, στη­μέ­νο εν είδει μνη­μεί­ου στη μέση ενός κατα­πρά­σι­νου λιβα­διού, πραγ­μα­τι­κό καμά­ρι των ανθρώ­πων που το φρο­ντί­ζουν καθη­με­ρι­νά. Έχει μόλις…

Συλλεκτική επετειακή σειρά: αναδείξτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες!

Πενή­ντα βιβλία-ορό­ση­μα ερμη­νεύ­ο­νται από πενή­ντα φωτο­γρα­φι­κές εικό­νε­ςμέ­σα από τις εργα­σί­ες δια­κε­κρι­μέ­νων εικα­στι­κών αλλά και μη επαγ­γελ­μα­τιών φωτογράφων.Αναδείξτε τις αγα­πη­μέ­νες σας…

Οι σχέσεις με την Δύση

Όταν ο Γκορ­μπα­τσόφ επέ­τρε­ψε ξαφ­νι­κά την κατε­δά­φι­ση του Τεί­χους του Βερο­λί­νου, σαγη­νευ­μέ­νοι για μια στιγ­μή, σκε­φτή­κα­με πως ίσως και όλα τα υπό­λοι­πα τεί­χη στην Ευρώ­πη θα κατέρ­ρε­αν σύντο­μα.

Χέρτα Μύλερ: Δεν είμαι σώος άνθρωπος

  Από τον Νίκο Κουρ­μου­λή Η φαντα­σία προ­τρέ­χει όταν είναι να συνα­ντή­σεις από κοντά έναν συγ­γρα­φέα που έχει τιμη­θεί με την ανώ­τα­τη διά­κρι­ση των γραμ­μά­των, δηλα­δή με το Βρα­βείο Νόμπελ της Σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ας. Ποιος είναι πραγ­μα­τι­κά αυτός ο άνθρω­πος και πως μας…

Οι λέξεις μπορούν να κάνουν τα πάντα, ακόμα και να σκοτώσουν

«ΣΧΕΤΙΚΑ με το γρά­ψι­μο: σκε­φτό­μουν συχνά ότι κανο­νι­κά δεν είχα το δικαί­ω­μα να δια­βά­ζω βιβλία. Κοι­τού­σα γύρω μου, τι έκα­νε ο κόσμος, σε πόσο φρι­κτή κατά­στα­ση βρι­σκό­ταν. Δού­λε­ψα σε μια φάμπρι­κα για λίγο και­ρό, μέχρι που με διώ­ξα­νε. Εκεί­νη η φάμπρι­κα ήταν σκέ­το ερεί­πιο.…

Τζόναθαν Λη: Βόμβες και πολιτική

Κάποιος θα περί­με­νε ότι ένα μυθι­στό­ρη­μα για την απο­τυ­χία θα ήταν μια πραγ­μα­τι­κή κατα­στρο­φή. Η αφή­γη­ση στην Κατά­δυ­ση του Τζό­να­θαν Λη μοιά­ζει με βρα­δύ­καυ­στο φιτί­λι που παρα­κο­λου­θεί από κοντά τον διευ­θυ­ντή του Ξενο­δο­χεί­ου «Γκραντ» της παρα­θα­λάσ­σιας πόλης του Μπράι­τον,…

Νγκούγκι Γουά Θιόνγκο: Η φωνή της Αφρικής

  Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συγ­γρα­φείς του 20ου αιώ­να, είναι ο Νγκού­γκι Γουά Θιόν­γκο από την Κένυα. Τα βιβλία του (μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά, δοκί­μια, ποι­ή­μα­τα), έχουν μετα­φρα­στεί σε πάνω από 60 γλώσ­σες. Πολ­λές φορές ανα­φέ­ρε­ται στον εαυ­τό του ως…

Ιερώνυμος Λύκαρης: Η αθέατη όψη των ταξικών πολέμων

Ο Ιερώ­νυ­μος Λύκα­ρης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Κατά και­ρούς έκα­νε διά­φο­ρες σχε­τι­κές και άσχε­τες με το γρά­ψι­μο δου­λειές. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία στο δεύ­τε­ρο τόμο των Ελλη­νι­κών εγκλη­μά­των (2008) με το διή­γη­μα «Κανέ­να έλε­ος για τους καλύ­τε­ρούς μας φίλους».…

Πάμπλο Γκουτιέρεθ: «Ο λαϊκισμός απλώνεται πια παντού»

Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας συνο­μι­λεί με τον Διο­νύ­ση Μαρί­νο για το νέο του βιβλίο, την κρί­ση, τη δύνα­μη της λογο­τε­χνί­ας, τον Φράν­κο και τον Δον Κιχώ­τη. Τι μπο­ρεί να συμ­βεί σε μια εβδο­μη­ντά­χρο­νη γυναί­κα όταν υπο­κύ­ψει στη γοη­τεία των τυπω­μέ­νων σελί­δων και όταν με πάθος ζηλω­τή…

Μαριέττα Πεπελάση: Η ψυχική κακοποίηση είναι επιδημία

Η Μαριέτ­τα Πεπε­λά­ση είναι συμ­βου­λευ­τι­κή ψυχο­λό­γος και ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια. Έχει γρά­ψει ποί­η­ση και πεζο­γρα­φία. Η Φωτει­νή είναι το τελευ­ταίο της βιβλίο. Ένα αφή­γη­μα που απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κών συνε­δριών. Όλες μαζί συν­θέ­τουν την οντό­τη­τα της Φωτει­νής. Μιας…

Tweet