Επιλέξτε Page

Κεντρική

16η ΔΕΒΘ 9–12 ΜΑΪΟΥ 2019 — Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Οι Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη συμ­με­τέ­χουν στη 16η Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (9–12/5/2019) με ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα βιβλιο­πα­ρου­σιά­σε­ων και συζη­τή­σε­ων. Οι εκδη­λώ­σεις μας ξεκι­νούν την Παρα­σκευή 10/5 και ολο­κλη­ρώ­νο­νται την Κυρια­κή (12/5). Σας προ­σκα­λού­με να τις…

Εκδοτικό πρόγραμμα Μαρτίου — Ιουλίου 2019

Την προη­γού­με­νη εκδο­τι­κή περί­ο­δο μοι­ρα­στή­κα­με με τους συγ­γρα­φείς και τους ανα­γνώ­στες μας μεγά­λες συγκι­νή­σεις. Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της πενη­ντά­χρο­νης παρου­σί­ας μας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με εκδη­λώ­σεις με κορυ­φαί­ους Έλλη­νες και ξένους δημιουρ­γούς, καθώς και θεμα­τι­κές δρά­σεις που φώτι­σαν τη δημιουρ­γι­κή σχέ­ση της λογο­τε­χνί­ας με τις άλλες τέχνες.

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Το 2018 είναι μια σημα­ντι­κή χρο­νιά για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, καθώς συμπλη­ρώ­νου­με 50 χρό­νια εκδο­τι­κής παρου­σί­ας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα, 50 χρό­νια ενός συναρ­πα­στι­κού ταξι­διού στον κόσμο των συγ­γρα­φέ­ων, των βιβλί­ων και της ανά­γνω­σης. Το πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά…

Εκδόσεις Καστανιώτη, 50 χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Φίλες και φίλοι, Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Η αρχή έγι­νε με το…

Νίκος Χρυσός — Σε πρώτο πρόσωπο

Η πρώ­τη σημα­σία μιας λέξης κατα­γρά­φε­ται στο παι­δι­κό μυα­λό κατα­λαμ­βά­νο­ντας όλον τον χώρο που θα φιλο­ξε­νή­σει δυνη­τι­κά, στο πέρα­σμα του χρό­νου, τις απο­χρώ­σεις, τις συν­δη­λώ­σεις και τα δια­φο­ρε­τι­κά σημαι­νό­με­νά της. Μέχρι τα έντε­κά μου χρό­νια πίστευα πως το ποί­η­μα είναι μια…

Κλάουντιο Μάγκρις, η διάλεξη

Στο Ωδείο Αθη­νών έλα­βε χώρα η διά­λε­ξη του κορυ­φαί­ου στο­χα­στή και συγ­γρα­φέα από την Τερ­γέ­στη, Κλά­ου­ντιο Μάγκρις. Ίσως ένας από τους τελευ­ταί­ους μεγά­λους λογο­τέ­χνες του σύγ­χρο­νου δυτι­κού πνεύ­μα­τος. Στην κατά­με­στη αίθου­σα Άρης Γαρου­φα­λής την παρου­σί­α­ση άνοι­ξε η…

Μιχάλης Μοδινός, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής και ποιες   οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήμα­τα; ΑΠ: Πάντα έγρα­φα, όπως γνω­ρί­ζε­τε, ακό­μη και σε  ξένα έντυ­πα, ακό­μη και κατά τη δου­λειά μου σε…

50 χρόνια Εκδόσεις Καστανιώτη στον Ιανό, τα ονόματα.

Στο βιβλιο­πω­λείο Ιανός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 7 Μαρ­τί­ου 2019, μια μεγά­λη τιμη­τι­κή εκδή­λω­ση για τα 50 χρό­νια των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη. Μια συγκι­νη­τι­κή βρα­διά με πολλ­λές ανα­μνή­σεις, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε από την βαθιά πεποί­θη­ση όλων πως οι εκδό­σεις μας ατε­νί­ζουν το…

Φεστιβάλ Ελληνικής Λογοτεχνίας

Η Ελλά­δα πριν και στη διάρ­κεια της κρί­ση­ςΜέ­σα από την φωτο­γρα­φία, την λογο­τε­χνία, τον κινη­μα­το­γρά­φο και το θέα­τρο. Με την ευκαι­ρία της ανα­κή­ρυ­ξης της Αθή­νας σε Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου από την UNESCO, για την περί­ο­δο, Απρί­λιος 2018 — Απρί­λιος 2019, το…

Κωστής Γκιμοσούλης, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Όταν έκα­να ότι έγρα­φα οι υπό­λοι­ποι με άφη­ναν ήσυ­χο. Νόμι­ζαν φαί­νε­ται ότι κάνω κάτι «σοβα­ρό». Μέσα στο κεφά­λι μου, αέρας κοπα­νι­στός. Αργό­τε­ρα με πήραν οι λέξεις και…

Ανδρέας Μήτσου, εκ βαθέων.

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής;  ΑΠ: Ίσως επει­δή από μικρό παι­δί με στέ­νευαν ασφυ­κτι­κά οι χώροι. Κι ωστό­σο έχω υψο­φο­βία. ΕΡ: Ποιες  ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας στα πρώ­τα σας βήμα­τα…

Φωτεινή Τσαλίκογλου, εκ βαθέων

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής. Λόγοι ανα­πνο­ής. Από μικρό παι­δί είχα συχνά την αίσθη­ση ότι εμπο­δί­ζε­ται η ανα­πνοή μου. Πάθαι­να κάτι  σαν ασφυ­ξία. Η  γρα­φή ανέ­λα­βε να απο­τρέ­ψει, έστω στο μυα­λό μου, αυτή την αίσθη­ση.…

Νίκος Α. Μάντης, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής Δεν ξέρω αν υπήρ­ξαν συγκε­κρι­μέ­νοι λόγοι για την ενα­σχό­λη­ση μου με την γρα­φή. Περισ­σό­τε­ρο νομί­ζω ότι οδη­γή­θη­κα σ’ αυτήν, από έναν συν­δυα­σμό χαρα­κτή­ρα και κλί­σης που εντά­θη­κε από…

Ιωάννα Καρυστιάνη, εκ βαθέων

ΕΡ: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκα­ναν να ξεκι­νή­σε­τε το ταξί­δι στην περι­πέ­τεια της γρα­φής; ΑΠ: Το δέος για τους κυμα­τι­σμούς της γλώσ­σας, η περιέρ­γεια δω πως σκά­ει στα βρά­χια της ανθρώ­πι­νης περι­πέ­τειας.  ΕΡ: Ποιες ήταν οι δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­σα­τε ως συγ­γρα­φέ­ας…