Select Page

Κεντρική

Εκδοτικό πρόγραμμα Οκτωβρίου — Δεκεμβρίου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, παρου­σιά­ζου­με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο συν­δυά­ζει τη λογο­τε­χνι­κή πολυ­φω­νία με την…

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας εποχή».

Ελένα Πονιατόφσκα: Η μεγάλη κυρία των μεξικανικών γραμμάτων

Στα 85 της χρό­νια, η Μεξι­κά­να συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ελέ­να Πονια­τόφ­σκα παρα­μέ­νει μια από τις κορυ­φαί­ες πένες παγκο­σμί­ως. Έχει λάβει πολ­λά σημα­ντι­κά βρα­βεία για το έργο της που συνι­στά έναν πρω­τό­τυ­πο συν­δυα­σμό πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και φαντα­σί­ας. Το απο­κο­ρύ­φω­μα όμως…

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, η φετι­νή χρο­νιά ανοί­γει για τις εκδό­σεις μας με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο προ­τάσ­σει τη…

Πωλ Μπέιτι: Η Αμερική του Τραμπ, υπήρχε πάντα

Η ορκω­μο­σία του Ντό­ναλντ Τραμπ, βρή­κε τον βρα­βευ­μέ­νο με Booker Πωλ Μπέι­τι («Ο Που­λη­μέ­νος», μτφρ: Νίκος Α. Μάντης) στον κανα­πέ, εξου­θε­νω­μέ­νο από την πρό­σφα­τη περιο­δεία του στην Ινδία. Μοι­ρά­ζε­ται με πολ­λούς άλλους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες την ίδια απο­γο­ή­τευ­ση για το μέλλον…

Μιχάλης Μοδινός: Έρωτας για περιπέτεια

Ο Μιχά­λης Μοδι­νός περι­γρά­φει με δικά του λόγια το ταξί­δι προς την ουτο­πία, την Εκουα­τό­ρια. Δια­βά­ζου­με προ­σε­κτι­κά: «Στον ύστε­ρο 19ο αιώ­να και ενώ βρί­σκε­ται καθ’ οδόν η αποι­κιο­ποί­η­ση της αφρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου, μια ουτο­πία στή­νε­ται στην καρ­διά στην Αφρι­κής, στα εδά­φη όπου…

Όλγκα Τοκάρτσουκ: Η τυφλή βία δεν θα νικήσει

  Υπάρ­χει ένα σχε­δόν μυθι­κό χωριό που κατοι­κεί­ται από εκκε­ντρι­κούς όσο και αρχέ­τυ­πους ανθρώ­πι­νους χαρα­κτή­ρες. Είναι ένας παρά­ξε­νος τόπος, ένας συμπυ­κνω­μέ­νος μικρό­κο­σμος της κεντρι­κής Ευρώ­πης και του κόσμου. Σ’αυτό το υπο­βλη­τι­κό περι­βάλ­λον εκτυ­λίσ­σε­ται το τρίτο…

Μπουρχάν Σονμέζ: Η αλληγορία της Πόλης

Το τρί­το μυθι­στό­ρη­μα του Τούρ­κου συγ­γρα­φέα και δικη­γό­ρου των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Μπουρ­χάν Σον­μέζ έχει τίτλο: Ισταν­μπούλ Ισταν­μπούλ (μτφρ: Θάνος Ζαρά­γκα­λης) και είναι μια αλλη­γο­ρι­κή ωδή στις αντι­θέ­σεις της αρχαί­ας μητρό­πο­λης. Συνή­θως όταν ένας συγ­γρα­φέ­ας οριοθετεί…

Μεγκ Γουόλιτζερ: Αντισυμβατικές ανθρώπινες σχέσεις

Γνή­σια Νεο­ϋ­ορ­κέ­ζα η Μεγκ Γουό­λι­τζερ μεγά­λω­σε μέσα στα βιβλία. Λόγω της μυθι­στο­ριο­γρά­φου μητέ­ρας της και του ψυχο­λό­γου πατέ­ρα της, οι πρώ­τες εκδρο­μές της μικρής Μεγκ ήταν στην βιβλιο­θή­κη του Μπρού­κλιν. Από το Γυμνά­σιο κιό­λας, κατα­πιά­στη­κε με την συγ­γρα­φή άρθρων σε…

Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι: Ο ποιητής που άνοιξε ρήγματα

Με αφορ­μή την δίγλωσ­ση έκδο­ση Λένιν του Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι (μετά­φρ­ση Αλέ­ξης Πάρ­νης), παρα­θέ­του­με ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό από­σπα­σμα από την αυτο­βιο­γρα­φία του μεγά­λου ποι­η­τή Εγώ, αυτο­προ­σώ­πως που γρά­φτη­κε το 1922. Έξι χρό­νια αργό­τε­ρα ο ποι­η­τής συνέ­χι­σε φτά­νο­ντας μέχρι και…

Νγκούγκι Γουά Θιόνγκο: Η φωνή της Αφρικής

  Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συγ­γρα­φείς του 20ου αιώ­να, είναι ο Νγκού­γκι Γουά Θιόν­γκο από την Κένυα. Τα βιβλία του (μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά, δοκί­μια, ποι­ή­μα­τα), έχουν μετα­φρα­στεί σε πάνω από 60 γλώσ­σες. Πολ­λές φορές ανα­φέ­ρε­ται στον εαυ­τό του ως…

Ιερώνυμος Λύκαρης: Η αθέατη όψη των ταξικών πολέμων

Ο Ιερώ­νυ­μος Λύκα­ρης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Κατά και­ρούς έκα­νε διά­φο­ρες σχε­τι­κές και άσχε­τες με το γρά­ψι­μο δου­λειές. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία στο δεύ­τε­ρο τόμο των Ελλη­νι­κών εγκλη­μά­των (2008) με το διή­γη­μα «Κανέ­να έλε­ος για τους καλύ­τε­ρούς μας φίλους».…

Πάμπλο Γκουτιέρεθ: «Ο λαϊκισμός απλώνεται πια παντού»

Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας συνο­μι­λεί με τον Διο­νύ­ση Μαρί­νο για το νέο του βιβλίο, την κρί­ση, τη δύνα­μη της λογο­τε­χνί­ας, τον Φράν­κο και τον Δον Κιχώ­τη. Τι μπο­ρεί να συμ­βεί σε μια εβδο­μη­ντά­χρο­νη γυναί­κα όταν υπο­κύ­ψει στη γοη­τεία των τυπω­μέ­νων σελί­δων και όταν με πάθος ζηλωτή…

Μαριέττα Πεπελάση: Η ψυχική κακοποίηση είναι επιδημία

Η Μαριέτ­τα Πεπε­λά­ση είναι συμ­βου­λευ­τι­κή ψυχο­λό­γος και ψυχο­θε­ρα­πεύ­τρια. Έχει γρά­ψει ποί­η­ση και πεζο­γρα­φία. Η Φωτει­νή είναι το τελευ­ταίο της βιβλίο. Ένα αφή­γη­μα που απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά ψυχο­θε­ρα­πευ­τι­κών συνε­δριών. Όλες μαζί συν­θέ­τουν την οντό­τη­τα της Φωτει­νής. Μιας…

Λευτέρης Γιαννακουδάκης: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου

Ο Λευ­τέ­ρης Γιαν­να­κου­δά­κης στο τελευ­ταίο του μυθι­στό­ρη­μα Σκιά, ανα­τέ­μνει τα κρυ­φά η φανε­ρά πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κά εγκλή­μα­τα, σε καί­ριες φάσεις της πρό­σφα­της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας. Ένα νουάρ που δεν σ’αφήνει ήσυ­χο μέχρι και την τελευ­ταία του σελί­δα. Στην παρα­κά­τω κου­βέ­ντα μας ο συγ­γρα­φέ­ας, ξεδι­πλώ­νει μέρος της σκέ­ψης του.

Tweet