Επιλέξτε Page

Κατηγορία: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Λευτέρης Γιαννακουδάκης: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου

Ο Λευ­τέ­ρης Γιαν­να­κου­δά­κης στο τελευ­ταίο του μυθι­στό­ρη­μα Σκιά, ανα­τέ­μνει τα κρυ­φά η φανε­ρά πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κά εγκλή­μα­τα, σε καί­ριες φάσεις της πρό­σφα­της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας. Ένα νουάρ που δεν σ’αφήνει ήσυ­χο μέχρι και την τελευ­ταία του σελί­δα. Στην παρα­κά­τω κου­βέ­ντα μας ο συγ­γρα­φέ­ας, ξεδι­πλώ­νει μέρος της σκέ­ψης του.

Φόρτωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ