«Το ημερολόγιο ενός δειλού» του Βασίλη Παπαθεοδώρου από σήμερα διαθέσιμο δωρεάν διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση

Το τελευ­ταίο βιβλίο του Βασί­λη Παπα­θε­ο­δώ­ρου Το ημε­ρο­λό­γιο ενός δει­λού είναι δωρε­άν...