Select Page

Συντάκτης: Νίκος Κουρμουλής

Τζόναθαν Λη: Βόμβες και πολιτική

Κάποιος θα περί­με­νε ότι ένα μυθι­στό­ρη­μα για την απο­τυ­χία θα ήταν μια πραγ­μα­τι­κή κατα­στρο­φή. Η αφή­γη­ση στην Κατά­δυ­ση του Τζό­να­θαν Λη μοιά­ζει με βρα­δύ­καυ­στο φιτί­λι που παρα­κο­λου­θεί από κοντά τον διευ­θυ­ντή του Ξενο­δο­χεί­ου «Γκραντ» της παρα­θα­λάσ­σιας πόλης του Μπράι­τον, καθώς ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί το συνέ­δριο του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος της Αγγλί­ας, το 1984. Είναι το μέρος όπου ο εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός του IRA έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να εκρα­γεί. Ο Τζό­να­θαν Λη, συνυ­φαί­νο­ντας με δεξιο­τε­χνία μυθο­πλα­στι­κά και αλη­θι­νά γεγο­νό­τα, πραγ­μα­τεύ­ε­ται μια ιστο­ρία εύθραυ­στη, παρά­δο­ξη και γεμά­τη δυνα­τούς χαρα­κτή­ρες. Η αφή­γη­ση εναλ­λάσ­σε­ται μετα­ξύ τριών δια­φο­ρε­τι­κών πρω­τα­γω­νι­στών: του Μους, που είναι ο μάνα­τζερ του ξενο­δο­χεί­ου,...

Read More

Νγκούγκι Γουά Θιόνγκο: Η φωνή της Αφρικής

  Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συγ­γρα­φείς του 20ου αιώ­να, είναι ο Νγκού­γκι Γουά Θιόν­γκο από την Κένυα. Τα βιβλία του (μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά, δοκί­μια, ποι­ή­μα­τα), έχουν μετα­φρα­στεί σε πάνω από 60 γλώσ­σες. Πολ­λές φορές ανα­φέ­ρε­ται στον εαυ­τό του ως «ένας μαχη­τής της γλώσ­σας». Εκτός από τα δεκά­δες βρα­βεία του, ο Θιόν­γκο κατέ­χει και ακα­δη­μαϊ­κή θέση, ως καθη­γη­τής συγκρι­τι­κής λογο­τε­χνί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο του Ιρβάιν στην Καλι­φόρ­νια. Την άνοι­ξη που μας πέρα­σε το έγκυ­ρο «Los Angeles Review of Books», του πήρε μια εφ’όλης της ύλης συνέ­ντευ­ξη. Ας δού­με ένα ενδει­κτι­κό από­σπα­σμα: ΕΡ: Σας είχε περά­σει καθό­λου απ΄το μυα­λό, πως θα γίνε­τε...

Read More

Κλάουντιο Μάγκρις: Το μωσαϊκό της Ιστορίας

  Ένας από τους διεισ­δυ­τι­κό­τε­ρους και σημα­ντι­κούς συγ­γρα­φείς της επο­χής μας, είναι σίγου­ρα ο Κλά­ου­ντιο Μάγκρις από την Τερ­γέ­στη. Τα βιβλία του κινού­νται ανά­με­σα στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και την επι­νό­η­ση. Η λογο­τε­χνία του Μάγκρις κατα­βυ­θί­ζε­ται στην ανθρώ­πι­νη ψυχή για να βρει, αν συμ­βει ποτέ, την αλή­θεια της. Μια δυνα­τή γεύ­ση από την φιλο­σο­φία του Μάγκρις δια­βά­σα­με στο επί­γραμ­μα του πρώ­του του βιβλί­ου που μετα­φρά­στη­κε στα ελλη­νι­κά με τίτλο: Μικρό­κο­σμοι (εκδ Πόλις, μτφρ: Αθα­να­σία Δρα­κο­πού­λου, βρα­βείο Premio Strega 1997) και ήταν ένα κομ­μά­τι του Μπόρ­χες που αφο­ρού­σε έναν ζωγρά­φο. Ο οποί­ος ζωγρά­φι­ζε τοπία, βου­νά, θάλασ­σες, δέντρα και στη πορεία συνει­δη­το­ποί­η­σε ότι ζωγρά­φι­ζε...

Read More

Μιχάλης Μοδινός: Έρωτας για περιπέτεια

Ο Μιχά­λης Μοδι­νός περι­γρά­φει με δικά του λόγια το ταξί­δι προς την ουτο­πία, την Εκουα­τό­ρια. Δια­βά­ζου­με προ­σε­κτι­κά: «Στον ύστε­ρο 19ο αιώ­να και ενώ βρί­σκε­ται καθ’ οδόν η αποι­κιο­ποί­η­ση της αφρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου, μια ουτο­πία στή­νε­ται στην καρ­διά στην Αφρι­κής, στα εδά­φη όπου επί αιώ­νες ανα­ζη­τού­νται οι πηγές του Νεί­λου. Ένα άγη­μα Ευρω­παί­ων, Αιγυ­πτί­ων, και Σου­δα­νών υπό την εμπνευ­σμέ­νη καθο­δή­γη­ση του φυσιο­δί­φη, για­τρού  και εξε­ρευ­νη­τή Έντουαρντ Σνί­τσερ (ή Εμίν Πασά)  απο­κό­πτε­ται από τον πολι­τι­σμό ενώ μια τζι­χα­ντι­στι­κή επα­νά­στα­ση μαί­νε­ται στο Σου­δάν. Στα­δια­κά μια νέα κοι­νω­νία κτί­ζε­ται εκ του μηδε­νός, στην μυθι­κή περιο­χή των Μεγά­λων Λιμνών, την επο­νο­μα­ζό­με­νη Εκουα­τό­ρια, εκεί όπου εξε­ρευ­νη­τές όπως ο...

Read More

Ιερώνυμος Λύκαρης: Η αθέατη όψη των ταξικών πολέμων

Ο Ιερώ­νυ­μος Λύκα­ρης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Κατά και­ρούς έκα­νε διά­φο­ρες σχε­τι­κές και άσχε­τες με το γρά­ψι­μο δου­λειές. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην αστυ­νο­μι­κή λογο­τε­χνία στο δεύ­τε­ρο τόμο των Ελλη­νι­κών εγκλη­μά­των (2008) με το διή­γη­μα «Κανέ­να έλε­ος για τους καλύ­τε­ρούς μας φίλους». Στον τρί­το τόμο (2009) δημο­σιεύ­τη­κε το «Πάσα θανά­του», ενώ στον τέταρ­το τόμο (2011) το «Face control». Το 2011 εκδό­θη­κε το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα Το ρομάν­τζο των καθαρ­μά­των, στο οποίο ανα­δει­κνύ­ο­νται ως φάρ­σες και τρα­γω­δί­ες οι πολυ­δαί­δα­λες σχέ­σεις του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος με επι­χει­ρη­μα­τί­ες, δημο­σιο­γρά­φους και πολι­τι­κούς. Η κρι­τι­κή το χαρα­κτή­ρι­σε «άρτιο από κάθε άπο­ψη», «αφη­γη­μα­τι­κά απο­λαυ­στι­κό», μια «συμ­βο­λι­κή βιο­γρα­φία της ελλη­νι­κής δια­φθο­ράς», «επί­και­ρο όσο δεν παίρ­νει». Ακο­λού­θη­σε...

Read More

Tweet