Select Page

Συντάκτης: argyrisk

Άννυ Πρου: «Η εποχή μας είναι καφκική»

Αυτό το βρα­βείο δίνε­ται για τα επι­τεύγ­μα­τα μιας ζωής, αλλά εγώ άρχι­σα να γρά­φω στα 58, οπό­τε, αν το σκε­φτό­σα­σταν και το ανα­βάλ­λα­τε ως τώρα, κατα­λα­βαί­νε­τε… Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω το Εθνι­κό Ίδρυ­μα Βιβλί­ου, τις επι­τρο­πές και τους κρι­τές γι’ αυτό το μετάλ­λιο. Ένιω­σα έκπλη­ξη όταν το έμα­θα, και από­ψε νιώ­θω ευγνω­μο­σύ­νη και τιμή που είμαι εδώ για να το παρα­λά­βω. Θέλω επί­σης να ευχα­ρι­στή­σω τη Ναν Γκρέιαμ, την επι­με­λή­τριά μου, για­τί αυτό το μετάλ­λιο ανή­κει και σ’ εκεί­νη. Δεν ζού­με στον καλύ­τε­ρο δυνα­τό κόσμο. Η επο­χή μας είναι καφ­κι­κή. Η τηλε­ό­ρα­ση αστρά­φτει με εικό­νες αχρεί­ων πολι­τι­κών αγροί­κων και καταγ­γε­λί­ες...

Read More

Εκδοτικό πρόγραμμα Οκτωβρίου — Δεκεμβρίου 2017

Καθώς πλη­σιά­ζου­με στον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου των 50 χρό­νων των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη το 2018, αλλά και της Αθή­νας ως Παγκό­σμιας Πρω­τεύ­ου­σας Βιβλί­ου, παρου­σιά­ζου­με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μα, το οποίο συν­δυά­ζει τη λογο­τε­χνι­κή πολυ­φω­νία με την ποιο­τι­κή γρα­φή, την υφο­λο­γι­κή ποι­κι­λία και τον συντο­νι­σμό με τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της επο­χής. Έργα σημα­ντι­κών Ελλή­νων και ξένων συγ­γρα­φέ­ων από τους χώρους της πεζο­γρα­φί­ας και της ποί­η­σης, αλλά και έργα νεό­τε­ρων αξιό­λο­γων δημιουρ­γών, συμπε­ρι­λα­βά­νο­νται στο πρό­γραμ­μα αυτό πλάι σε σημα­ντι­κά δοκί­μια και μελέ­τες κατα­ξιω­μέ­νων επι­στη­μό­νων, ερευ­νη­τών και στο­χα­στών. Στη σει­ρά της Ελλη­νι­κής Πεζο­γρα­φί­ας θα εκδο­θεί το νέο βιβλίο της πολυ­βρα­βευ­μέ­νης Ρέας Γαλα­νά­κη...

Read More

Πάμπλο Γκουτιέρεθ: «Ο λαϊκισμός απλώνεται πια παντού»

Ο Ισπανός συγγραφέας συνομιλεί με τον Διονύση Μαρίνο για το νέο του βιβλίο, την κρίση, τη δύναμη της λογοτεχνίας, τον Φράνκο και τον Δον Κιχώτη. Τι μπο­ρεί να συμ­βεί σε μια εβδο­μη­ντά­χρο­νη γυναί­κα όταν υπο­κύ­ψει στη γοη­τεία των τυπω­μέ­νων σελί­δων και όταν με πάθος ζηλω­τή απο­φα­σί­σει να σκά­ψει τον εαυ­τό της με τη βοή­θεια των βιβλί­ων; Ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας Πάμπλο Γκου­τιέ­ρεθ στο βιβλίο του «Τα ανα­τρε­πτι­κά βιβλία» (Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη) δεν γρά­φει μόνο για την ηρω­ί­δα του, Ρέμε, αλλά και για τη χώρα του, όπως αυτή προ­έ­κυ­ψε αμέ­σως μετά την πτώ­ση του φραν­κι­κού καθε­στώ­τος. Μιλώ­ντας στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου» κάνει...

Read More

Η αριστουργηματική λακωνικότητα του Ραλφ Ρότμαν

Ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Κλάιστ 2017. Σύντο­μα θα δια­βά­σου­με στα ελλη­νι­κά το μυθι­στό­ρη­μά του «Πεθαί­νο­ντας την άνοι­ξη», ένα «βιβλίο ορό­ση­μο για τη μετά-(Γκύντερ) Γκρας επο­χή».

Read More

Από σκοτάδια είμαστε πλασμένοι

Τα βου­νά δεσπό­ζουν στη ζωή και στο θάνα­το, όπως κι ετού­τα δω τα σπί­τια τα λου­φαγ­μέ­να πάνω στον Κάβο. Ζού­με στο βάθος μιας λεκά­νης: η μέρα περ­νά­ει, γίνε­ται βρά­δυ· γεμί­ζει αργά αργά από σκο­τά­δια, ύστε­ρα τ’ αστέ­ρια ανά­βουν πάνω από τα κεφά­λια μας όπου τρε­μο­λά­μπουν αιώ­νια, κομι­στές ενός επεί­γο­ντος μηνύ­μα­τος, αλλά τι και από ποιον; Τι γυρεύ­ουν από μας και κυρί­ως: τι γυρεύ­ου­με εμείς από αυτά; Λιγο­στά ίχνη μας θυμί­ζουν πια το φως. Είμα­στε πιο κοντά στο σκο­τά­δι, είμα­στε σχε­δόν μονά­χα σκο­τά­δι, ό,τι μας έχει απο­μεί­νει είναι οι ανα­μνή­σεις καθώς και η ελπί­δα που, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, έχει χάσει τη...

Read More

Tweet