Select Page

Συντάκτης: argyrisk

Εκδοτικό πρόγραμμα πρώτου εξαμήνου 2018

Το 2018 είναι μια σημα­ντι­κή χρο­νιά για τις Εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη, καθώς συμπλη­ρώ­νου­με 50 χρό­νια εκδο­τι­κής παρου­σί­ας στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα, 50 χρό­νια ενός συναρ­πα­στι­κού ταξι­διού στον κόσμο των συγ­γρα­φέ­ων, των βιβλί­ων και της ανά­γνω­σης. Το πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον πρό­γραμ­μά μας για το πρώ­το εξά­μη­νο της εορ­τα­στι­κής αυτής χρο­νιάς (που συμπί­πτει με την «Αθή­να 2018 – Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου») συν­δυά­ζει, όπως πάντα, τη λογο­τε­χνι­κή πολυ­φω­νία με την ποιο­τι­κή γρα­φή, την υφο­λο­γι­κή ποι­κι­λία και τον συντο­νι­σμό με τους προ­βλη­μα­τι­σμούς της επο­χής. Έργα σημα­ντι­κών Ελλή­νων και ξένων συγ­γρα­φέ­ων από τους χώρους της πεζο­γρα­φί­ας και της ποί­η­σης, καθώς και έργα νεό­τε­ρων αξιό­λο­γων δημιουρ­γών,...

Read More

Ίβαν Σέρσεν «Φαύλος κύκλος»

Μια νεα­ρή κοπέ­λα από τη Νιγη­ρία, η Ουχου­νό­μα, περι­πλα­νιέ­ται για μερι­κά χρό­νια στην Ευρώ­πη έχο­ντας έναν και μονα­δι­κό σκο­πό – να διεκ­δι­κή­σει το όνει­ρο μιας καλύ­τε­ρης ζωής. Δεν δια­θέ­τει όμως τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα που θα εξα­σφά­λι­ζαν τη νόμι­μη παρα­μο­νή της στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Δεν έχει χαρ­τιά, είναι «παρά­νο­μη» για την απρό­σω­πη γρα­φειο­κρα­τία, αυτό είναι το «έγκλη­μά» της, και θα εμπλα­κεί σ’ έναν φαύ­λο κύκλο που θα δοκι­μά­σει τις σωμα­τι­κές και ψυχο­λο­γι­κές αντο­χές της. Η Ουχου­νό­μα, μια ύπαρ­ξη ευαί­σθη­τη και άκα­κη, συλ­λαμ­βά­νε­ται κάποια στιγ­μή στη Γερ­μα­νία και αργό­τε­ρα μετα­φέ­ρε­ται σ’ ένα σωφρο­νι­στι­κό κατά­στη­μα της Βαυα­ρί­ας. Στη νέα της φυλα­κή θα...

Read More

Εκδόσεις Καστανιώτη, 50 χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Φίλες και φίλοι, Πριν από 50 ακρι­βώς χρό­νια, το 1968, ξεκί­νη­σε ένα συναρ­πα­στι­κό ταξί­δι, η ευγε­νής «συνω­μο­σία» μιας παρέ­ας, ένα εγχεί­ρη­μα έκδο­σης βιβλί­ων σε δύστη­νους και­ρούς: η πρώ­τη εμφά­νι­ση των Εκδό­σε­ων Καστα­νιώ­τη στα σύγ­χρο­να ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Η αρχή έγι­νε με το βιβλίο Bάσεις-Έννοιες της Kυβερ­νη­τι­κής του Λουί Kου­φι­νιάλ και με το O Hλε­κτρο­νι­κός Yπο­λο­γι­στής και ο ανθρώ­πι­νος εγκέ­φα­λος του Τζων φον Nόυ­μαν. Η σει­ρά «Θεαί­τη­τος», εμπνευ­σμέ­νη από τον ομώ­νυ­μο πλα­τω­νι­κό διά­λο­γο, φιλο­δό­ξη­σε να φέρει στην Ελλά­δα βιβλία προ­βλη­μα­τι­σμού που πυρο­δο­τού­σαν τότε την παγκό­σμια σκέ­ψη. Ήταν το ξεκί­νη­μα μιας υπέ­ρο­χης περι­πέ­τειας με πρω­τα­γω­νι­στές τους συγ­γρα­φείς και τα βιβλία τους. Από τότε μέχρι σήμε­ρα έχου­με εκδώ­σει περισ­σό­τε­ρους από...

Read More

Αρνούμαστε!

Η Ετζέ Τεμελ­κου­ράν είχε γρά­ψει ένα οργι­σμέ­νο άρθρο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν. Και έμει­νε άνερ­γη…   Παρα­λί­γο να ξεχά­σω το πιο σημα­ντι­κό: δεν ανή­κα στους συγ­γρα­φείς που έμπαι­ναν στη σει­ρά και έψαλ­λαν τον ίδιο τροπάρι–«η δημο­κρα­τία ήρθε επι­τέ­λους στην Τουρ­κία»– τα πρώ­τα χρό­νια της δια­κυ­βέρ­νη­σης του Κόμ­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης […] Ήμουν η πρώ­τη που καρα­το­μή­θη­κε από δημο­φι­λή έντυ­πα όταν θεω­ρή­θη­κε πως είχε έρθει η ώρα. Η επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ενα­ντί­ον μου ήταν ότι δεν φορού­σα μαντί­λα, ή όλα τα αίτια που ανέ­φε­ρα προη­γου­μέ­νως. Είπα τα λάθος πράγ­μα­τα σε λάθος χρό­νο. Ιδού η ιστο­ρία αυτού του κακού τάι­μινγκ:...

Read More

Άννυ Πρου: «Η εποχή μας είναι καφκική»

Αυτό το βρα­βείο δίνε­ται για τα επι­τεύγ­μα­τα μιας ζωής, αλλά εγώ άρχι­σα να γρά­φω στα 58, οπό­τε, αν το σκε­φτό­σα­σταν και το ανα­βάλ­λα­τε ως τώρα, κατα­λα­βαί­νε­τε… Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω το Εθνι­κό Ίδρυ­μα Βιβλί­ου, τις επι­τρο­πές και τους κρι­τές γι’ αυτό το μετάλ­λιο. Ένιω­σα έκπλη­ξη όταν το έμα­θα, και από­ψε νιώ­θω ευγνω­μο­σύ­νη και τιμή που είμαι εδώ για να το παρα­λά­βω. Θέλω επί­σης να ευχα­ρι­στή­σω τη Ναν Γκρέιαμ, την επι­με­λή­τριά μου, για­τί αυτό το μετάλ­λιο ανή­κει και σ’ εκεί­νη. Δεν ζού­με στον καλύ­τε­ρο δυνα­τό κόσμο. Η επο­χή μας είναι καφ­κι­κή. Η τηλε­ό­ρα­ση αστρά­φτει με εικό­νες αχρεί­ων πολι­τι­κών αγροί­κων και καταγ­γε­λί­ες...

Read More

Tweet